Ատ­տի­կէի նա­հան­գը եւ Ա­թէնք քա­ղա­քը թա­գա­վա­րա­կի լուրջ տա­րած­ման վտան­գին տակ կը գտնո­ւին։ ­Կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը նոր սեղ­մում­ներ յայ­տա­րա­րեց, ո­րոնք ի զօ­րու դար­ձած են Եր­կու­շաբ­թի՝ 21 ­Սեպ­տեմ­բե­րէն, ջանք թա­փե­լով շրջան­ցել ամ­բող­ջա­կան փակ­ման պա­րա­գան։ Ար­դէն, մաս­նա­գէտ բժիշկ­նե­րը կը խօ­սին Ատ­տի­կէի նա­հան­գի փակ­ման մա­սին, ե­թէ յայ­տա­րա­րո­ւած մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը վա­րա­կի նո­ւազ­ման սպա­սո­ւած ար­դիւն­քը չտան։ Ա­թէն­քի մէջ, ի­րա­վի­ճա­կը կար­միր գի­ծին հա­սած է ար­դէն եւ կա­ցու­թիւ­նը մտա­հո­գիչ է, յայ­տա­րա­րե­ցին կա­ռա­վա­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։
­Նոր սեղ­մում­նե­րուն հա­մա­ձայն՝ ներ­քին եւ ար­տա­քին վայ­րե­րու մէջ, հա­ւաք­նե­րու մաս­նակ­ցող­նե­րու ա­ռա­ւե­լա­գոյն թի­ւը պի­տի ըլ­լայ 9 հո­գի։ Կ­՚առ­կա­խո­ւին ներ­քին եւ ար­տա­քին վայ­րե­րու մէջ նա­խա­տե­սո­ւած բո­լոր հա­մերգ­նե­րը եւ մշա­կու­թա­յին ե­լոյթ­նե­րը։ Պ­սա­կի, մկրտու­թեան եւ թաղ­ման խորհր­դա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րը պի­տի ըլլան ա­ռա­ւե­լա­գոյն 20 հո­գիով։
65 տա­րե­կա­նէն վեր ան­ձե­րուն հա­մար, կը թե­լադ­րո­ւի, որ յա­ջորդ 14 օ­րե­րուն սահ­մա­նա­փա­կեն տու­նէն դուրս փո­խադ­րու­թիւն­նե­րը, մար­դոց հետ շփում­նե­րը եւ հան­րա­յին փո­խադ­րա­մի­ջոց­նե­րու գոր­ծա­ծու­թիւ­նը։
Գ­րա­սե­նեա­կա­յին աշ­խա­տան­քի պա­րա­գա­յին, պե­տա­կան եւ անձ­նա­կան ո­լոր­տի աշ­խա­տող­նե­րու մօտ 40% տու­նե­րէն հե­ռա­վար աշ­խա­տանք պի­տի կա­տա­րէ։ ­Պե­տա­կան ո­լոր­տի աշ­խա­տող­նե­րը ի­րենց աշ­խա­տան­քի վայ­րե­րը պի­տի հաս­նին խմբա­յին ե­րեք տար­բեր ժա­մա­նա­կա­ցոյ­ցե­րով, իսկ անձ­նա­կան ո­լոր­տի աշ­խա­տող­նե­րուն հա­մար պի­տի տրո­ւի հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը աշ­խա­տան­քի ներ­կա­յա­նալ ու ան­կէ մեկ­նիլ չորս տար­բեր ժա­մա­յին դա­սա­ւո­րում­նե­րու հի­ման վրայ։