Նորանոր յաջողութիւններու սրտագին մաղթանքներով

Նորանոր յաջողութիւններու սրտագին մաղթանքներով

0
1081

­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, թարգ­մա­նը հան­դի­սա­նա­լով բո­վան­դակ ­Յու­նա­հա­յու­թեան զգա­ցում­նե­րուն, սոյն հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ կը փու­թայ հրա­պա­րա­կա­յին կեր­պով շնոր­հա­ւո­րե­լու յու­նա­հայ մար­զիկ Ա­րա ­Ճա­նի­կեա­նին՝ ­Քո­լոմ­պիոյ մայ­րա­քա­ղաք­ ­Պո­կո­թա­յին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ­Ժիու ­Ժի­ցո­ւի մրցա­շար­քի հա­մաշ­խար­հա­յին մրցում­նե­րուն ըն­թաց­քին, ­Յու­նաս­տա­նի խում­բի դրօ­շին տակ իր տի­րա­ցած ա­խո­յե­անու­թեան ոս­կի շքան­շա­նին հա­մար:
Ա­րա­յի այս մեծ յա­ջո­ղու­թիւ­նը, որ շա­րու­նա­կու­թիւ­նը կը կազ­մէ իր նա­խա­պէս տի­րա­ցած հա­մաեւ­րո­պա­կան եւ այլ ա­խո­յեա­նու­թեանց՝ խան­դա­վա­ռու­թիւն կը ստեղ­ծէ ո’չ ­միայն ­յու­նա­հայ հա­մայն­քի անխ­տիր բո­լոր ան­դամ­նե­րուն, այլ եւ աշ­խար­հաս­փիւռ ամ­բողջ հա­յու­թեան մօտ:

­Նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րու սրտա­գին մաղ­թանք­նե­րով:

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ