­Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին, ա­մէն ան­գամ, որ ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղան յար­ձա­կո­ղա­պաշտ կե­ցո­ւածք­ներ կը ցու­ցա­բե­րէր Ա­րեւ­մուտ­քի դէմ, Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեամբ զբա­ղող­նե­րը համ­բե­րու­թիւն կը թե­լադ­րէին։ Էր­տո­ղա­նի «յո­խոր­տում­նե­րը» ներ­քին սպա­ռո­ղա­կան բնոյթ ու­նէին, ա­ռանց ա­նոնք զգա­լի ազ­դե­ցու­թիւն ու­նե­նա­լու Ն.Ա.Թ.Օ.ի եւ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան հետ ­Թուր­քիոյ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն ո­լոր­տին վրայ։
­Ներ­կա­յիս, կա­ցու­թիւ­նը ամ­բող­ջու­թեամբ փո­խո­ւած է։ ­Թուր­քիան ա­մէն տե­սա­կի քայ­լե­րու կը դի­մէ Ա­րեւ­մուտ­քին հետ իր կա­պե­րը խզե­լու հա­մար՝ ի նպաստ ­Ռու­սիոյ։ Էր­տո­ղա­նի հա­մա­ձայ­նա­գի­րը ­Ռու­սիոյ հետ՝ S-400 հրթի­ռա­յին հա­մա­կար­գը տե­ղադ­րե­լու հա­մար ­Թուր­քիոյ տա­րած­քին, գրգրիչ շար­ժում մըն է Ն.Ա.Թ.Օ.ի եւ տա­րա­ծաշրջա­նի անվ­տան­գու­թեան հա­մար։ Ա­ռա­ւել, ­Թուր­քիան լուրջ հար­ցա­կա­նի տակ դրած է Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան հետ իր կա­պե­րը, ­Կիպ­րո­սի ա­զատ տնտե­սա­կան գօ­տին մէջ բնա­կան կա­զի ա­պօ­րի­նի հո­րատ­ման պատ­ճա­ռով։
­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­ներ եւ Ե.Մ. ար­դէն յստակ պատ­ժա­մի­ջոց­ներ յայ­տա­րա­րած են, ո­րոնք կը մի­տին ­Թուր­քիան «կար­գի բե­րել»։ ­Սա­կայն, նա­խա­գահ Էր­տո­ղան զա­նոնք հեգ­նան­քով ու կոպ­տու­թեամբ կը դի­մագ­րա­ւէ։
Ա­րեւ­մուտ­քի մէջ լուրջ մտա­հո­գու­թիւն­ներ կը ծա­գին, թէ որ­քա­նով ­Թուր­քիան ար­ժա­նա­հա­ւատ դաշ­նա­կից մը կը շա­րու­նա­կէ ըլ­լալ։ ­Հա­կա­ռակ այն ի­րո­ղու­թեան, թէ Ն.Ա.Թ.Օ.ի կա­նո­նագ­րու­թեան մէջ ան­դամ երկ­րի մը վտար­ման նա­խա­տե­սում­ներ գո­յու­թիւն չու­նին, յստակ կը դառ­նայ, որ Էր­տո­ղան օ­րըս­տօ­րէ ա­ւե­լի կը հե­ռա­նայ Ա­րեւ­մուտ­քի իր դաշ­նա­կից­նե­րէն։ ­Քա­ղա­քա­կան փոր­ձա­գէտ­նե­րը կը պնդեն, թէ այ­լեւս Ն.Ա.Թ.Օ.ն­ եւ Ե.Մ.ը պար­տա­ւոր պի­տի ըլ­լան լուրջ կեր­պով դի­մագ­րա­ւե­լ Էր­տո­ղա­նի կե­ցո­ւածք­նե­րը։ Ար­դէն, Էր­տո­ղան յայ­տա­րա­րած է.- «Ե­թէ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւ­նը ը­սէ՝ չենք ըն­դու­նիր ­Թուր­քիան, մենք ալ կը հանգս­տա­նանք ու կանց­նինք մեր «B» եւ «C» ծրա­գիր­նե­րուն»:
Էր­տո­ղա­նի արկածախնդիր քա­ղա­քա­կա­նու­թեան լոյ­սին տակ, Ն.Ա.Թ.Օ.ն­ եւ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւն պատ­րաստ ե՞ն յա­ռաջ եր­թալ, ա­ռանց նկա­տի առ­նե­լու ­Թուր­քիոյ ան­դա­մակ­ցու­թիւ­նը ա­րեւմ­տեան ա­տեան­նե­րէն ներս։
Իսկ, ­Ռու­սիոյ հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու խո­րաց­ման թրքա­կան ո­րե­ւէ փորձ, վստա­հա­բար՝ զգա­լի ազ­դե­ցու­թիւն պի­տի ու­նե­նայ կով­կա­սեան տա­րա­ծաշր­ջա­նի հիմ­նախնդիր­նե­րուն վրայ։ Այս վեր­ջի­նը պէտք է լուրջ վեր­լու­ծու­մի հարց դառ­նայ ­Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան միտ­քին կող­մէ։

«Ա.Օ.»