­Յու­նո­ւար 10ի օ­րը, 147 տա­րի ա­ռաջ, հայ­րե­նի ­Սիւ­նեաց աշ­խար­հի Բռ­նա­կոթ գիւ­ղին մէջ եւ ­Գէորգ ­Տէր-Ա­ւե­տի­քեա­նի ըն­տա­նե­կան յար­կին տակ, լոյս աշ­խարհ ե­կաւ եւ ­Նի­կո­ղա­յոս ա­նու­նով մկրտո­ւե­ցաւ շնոր­հա­լի մա­նուկ մը, որ կո­չո­ւած էր դառ­նա­լու հայ ժո­ղո­վուր­դի մտա­ւո­րա­կան եւ ա­կա­դե­մա­կան լու­սա­պայ­ծառ դէմ­քը մարմ­նա­ւո­րող մե­ծա­նուն ան­մահ­նե­րէն մէ­կը։
Աշ­խար­հով մէկ հռչա­կո­ւած եւ յար­գո­ւած պատ­մա­քա­ղա­քա­կան իր հա­րուստ եւ խո­րի­մաց ժա­ռան­գու­թեամբ՝ ­Նի­կո­ղա­յոս Ա­դոնց ի­րա­ւամբ հան­դի­սա­ցաւ ­Հայ ­Միտ­քը նոր հո­րի­զոն­նե­րու բա­ցող մե­ծա­վաս­տակ հե­ղի­նա­կու­թիւ­նը, որ ­Հա­յու հպար­տու­թեամբ ար­ժա­նա­ւոր բան­բե­րը ե­ղաւ ազ­գա­յին մեր հո­գեմ­տա­ւոր ու քա­ղա­քակր­թա­կան հարս­տու­թեան։
­Նի­կո­ղա­յոս Ա­դոնց սե­րած էր դիւ­ցազ­նա­կան ­Դա­ւիթ ­Բէ­կի ա­ջա­կից՝ հե­րո­սա­տիպ ­Տէր-Ա­ւե­տի­քի տոհ­մէն։ Ազ­գա­յին ինք­նա­հա­ւա­տար­մու­թեան այդ զու­լալ ա­կուն­քէն Ն. Ա­դոնց ըմ­պեց սե­փա­կան ժո­ղո­վուր­դին ու հայ­րե­նի­քին հո­գեմ­տա­ւոր պատ­մու­թեան ու ժա­ռան­գու­թեան լիար­ժէք տէր կանգ­նե­լու կե­նա­րար ջու­րը։
­Հայ Մտ­քի ծա­րա­ւը յա­գեց­նե­լու ան­խոնջ ջա­նադ­րու­թիւ­նը ու­սում­նա­տեն­չու­թեան վա­րար կիր­քի մը վե­րա­ծո­ւե­ցաւ Ա­դոնց գրչա­նու­նը ընտ­րած այս մեծ հա­յուն մէջ, որ իր կեան­քին մե­ծա­գոյն մա­սը թէեւ ան­ցուց հայ­րե­նի ոս­տա­նէն հե­ռու՝ ­Ռու­սաս­տան եւ Եւ­րո­պա, բայց ա­մէ­նուր շնչեց ու բո­լո­րին բաշ­խեց ­Հա­յու հայ­րե­նիին ու մայ­րե­նիին ճա­նա­չո­ղու­թեան խո­րա­գոյն պաշ­տա­մուն­քը։
Այս ա­ռու­մով խօ­սուն է վկա­յու­թիւ­նը Ն. Ա­դոն­ցի ու­սա­նող­նե­րէն՝ տա­ղան­դա­ւոր ու սի­րո­ւած բա­նաս­տեղծ ­Մու­շեղ Իշ­խա­նի, որ «Իմ ու­սու­ցիչ­ներս» ա­նուն գոր­ծին մէջ կը գրէ.-
«­Հա­յաս­տա­նը չեմ տե­սած՝ իմ սե­րուն­դիս բո­լոր տա­րա­գիր տղոց նման։ ­Գիր­քեր ու ճա­ռեր, եր­գեր ու զրոյց­ներ տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին իմ մէջ ստեղ­ծած են ա­ղօտ, բայց ե­րա­զա­յին գե­ղեց­կու­թիւ­նը մեր հայ­րե­նի­քի մտա­պատ­կե­րին։ Եր­բեմն, սա­կայն, հա­զո­ւա­դէ­պօ­րէն, ստա­ցած եմ յան­կարծ կեն­դա­նի, շօ­շա­փե­լի ի­րա­կա­նու­թեան մը հա­րա­զատ տպա­ւո­րու­թիւ­նը։
«Փ­րոֆ. Ա­դոնց այն բա­ցա­ռիկ ան­ձե­րէն էր, ո­րոնց ներ­կա­յու­թեան մարդ կ­՚ու­նե­նայ ուղ­ղա­կի ­Հա­յաս­տա­նի հետ շփման գա­լու զգա­ցո­ղու­թիւ­նը։
«­Հա­յաս­տանն իսկ էր կար­ծես Ն. Ա­դոնց, ա­նոր լա­ւա­գոյն յատ­կա­նիշ­նե­րուն մարմ­նա­ցու­մը, ա­նոր մարդ­կա­յին պատ­կե­րը։ ­Հայ մարդն էր ան՝ բա­ռին ա­ւան­դա­կան, ար­դիա­կան եւ ազ­նո­ւա­կան ի­մաս­տով։ ­Հա­յոց հի­նա­ւուրց մշա­կոյ­թի, հե­րո­սա­կան պատ­մու­թեան, գե­ղեց­կու­թեանց եւ հայ նկա­րագ­րի ա­ռա­քի­նու­թիւն­նե­րուն ապ­րող բեր­դը, որ գի­տէ ու­րա­խու­թիւն եւ հպար­տու­թիւն ներշն­չել։ ­Մեր հո­ղին բոյ­րը եւ մեր լեռ­նե­րուն շուն­չը ու­նէր ան իր մէջ։ Ե­թէ կա­րե­լի է մար­դա­տի­պա­րով մը բնո­րո­շել ու ե­րե­ւա­կա­յել ամ­բողջ եր­կիր մը, փրոֆ. Ա­դոնց ա­ռա­ջին­նե­րէն մէկն էր ա­պա­հո­վա­բար ­Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նող մեր մտա­ւո­րա­կան­նե­րուն։
«­Միայն իր հա­յա­գի­տա­կան հմտու­թիւ­նը չէր ա­սոր պատ­ճա­ռը։ Օ­տար հա­յա­գէտ­ներ ալ կան, ինչ­պէս հայ մտա­ւո­րա­կան­ներ, ո­րոնք ի­րենց ան­ձով շրջա­պա­տին չեն ներշն­չեր հայ տոհ­մա­յին մթնո­լոր­տին ջեր­մու­թիւ­նը։ Ընդ­հա­կա­ռա­կը, կան նաեւ զար­գա­ցու­մէ զուրկ հա­յեր, Ք­րիս­տո­սի ա­ռա­քեալ­նե­րուն պէս պարզ մար­դիկ, ո­րոնց մէջ կը բնա­կի ­Հա­յաս­տա­նի սրբա­զան շուն­չը։
«Փ­րոֆ. Ա­դոնց ու­նէր եր­կուքն ալ,– ­գի­տու­թիւ­նը եւ հայ ո­գին։
«­Զինք ճանչ­նա­լով կա­րե­լի էր սի­րել հա­յոց աշ­խար­հը եւ խո­րա­չա­փել մա­սամբ ա­նոր ան­հուն գան­ձա­րա­նին հարս­տու­թիւն­նե­րը։ Ա­դոնց կը ներ­կա­յա­նար իբ­րեւ իր մայր երկ­րին ար­ժա­նա­ւոր զա­ւա­կը, ու­ժեղ եւ կեն­սա­յորդ ժա­ռան­գա­տէ­րը։ ­Կը զգա­յիր, թէ ան իր սրտին ու ձեռ­քե­րուն մէջ բռնած է հայ դա­րե­րուն ո­գե­ղէն ամ­բողջ վաս­տա­կը, սնած ա­նով եւ նոր ի­մաս­տու­թեամբ մը իր կեան­քը նո­ւի­րա­բե­րած ա­նոր բար­գա­ւա­ճու­թեան։
«Օ­տար հա­մալ­սա­րան­նե­րուն տո­ւած զար­գա­ցու­մը, օ­տար ոս­տան­նե­րու եւ մտա­ւո­րա­կան շրջա­նակ­նե­րու մէջ ան­ցու­ցած եր­կար տա­րի­նե­րը, օ­տար լե­զու­նե­րու տե­ւա­կան գոր­ծա­ծու­թիւ­նը եւ ու­սու­ցու­մը ան­զօր մնա­ցած էին ա­ղար­տե­լու ո­րե­ւէ բան Ա­դոն­ցի դի­մա­գի­ծէն։ Իր աշ­խա­տան­քի եւ ո­րո­նում­նե­րու ճամ­բուն վրայ շա­հածն ու տե­սա­ծը ան ծա­ռա­յե­ցու­ցած էր իբ­րեւ մի­ջոց՝ ա­ւե­լի լաւ ճանչ­նա­լու եւ ա­ւե­լի լաւ գնա­հա­տե­լու իր եր­կի­րը։ ­Հայ­կա­կա­նին չափ ան ծա­նօթ էր նաեւ երկ­րա­գուն­դին տի­րող մեծ պե­տու­թեանց քա­ղա­քակր­թու­թեան, պատ­մու­թեան, բար­քե­րուն եւ հո­գիին։ Ա­մէ­նէն ար­դիա­կան ու կա­տա­րե­լա­գոր­ծո­ւած զէն­քե­րով կռուող հայ մշա­կոյ­թի զի­նո­ւորն էր ան՝ գի­տու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­կա­տին վրայ։
«Ա­հա թէ ին­չո՛ւ ար­դար էր իր հպար­տու­թիւ­նը եւ բնա­կան՝ իր խրոխտ կե­ցո­ւած­քը։ Ու­րի­շին եւ հայ ժո­ղո­վուր­դին ու­նե­ցա­ծը ամ­բողջ կէս դար կշի­ռի զար­նե­լէ վերջ, յաղ­թա­կան ի­րա­ւա­տէ­րի մը պէս բարձր էր ա­նոր ճա­կա­տը։ Ա­դոնց գի­տէր ար­ժեց­նել ինք­զինք եւ իր ազ­գը օ­տար­նե­րուն առ­ջեւ։ Ո­րե­ւէ տեղ, ո­րե­ւէ ըն­կե­րու­թեան մէջ յար­գանք կը պար­տադ­րէր խօ­սա­կից­նե­րուն։ Եւ կ­՚ու­զէր, որ իր ա­շա­կերտ­ներն ալ եւ բո­լոր գի­տա­կից հա­յե­րը ձեր­բա­զա­տո­ւէին ստո­րա­դա­սու­թեան տխուր զգա­ցու­մէն։
«Երբ կը տես­նէր մեզ­մէ մէ­կը եւ­րո­պա­ցիի մը առ­ջեւ խո­նարհ եւ հա­ճո­յա­կա­տար դիր­քի մէջ, ա­ռի­թը կը գտնէր հե­տա­գա­յին յան­դի­մա­նե­լու.
«- Գ­լուխ­նիդ բարձր բռնե­ցէք դրանց հետ ե­ղած մի­ջո­ցին։ ­Մենք ոչ միայն ետ չենք մնում նրան­ցից, այ­լեւ շատ բա­նե­րով ա­ւե­լի վեր ենք։ Զ­զո­ւե­լի է հա­յոց մէջ ստեղ­ծո­ւած շնոր­հըն­կա­լի հո­գե­բա­նու­թիւ­նը»։
Ն­ման տա­րո­ղու­թեամբ դէմք է Ն. Ա­դոնց, որ իր նախ­նա­կան կրթու­թիւ­նը ստա­ցաւ յա­ջոր­դա­բար ծննդա­վայ­րի՝ ­Տա­թե­ւի ծխա­կան դպրո­ցին, Էջ­միածի­նի ­Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ­Ճե­մա­րա­նի եւ ­Թիֆ­լի­սի ռու­սա­կան ­Գիմ­նա­զիա­յի մէջ։ ­Փայ­լուն ու­սա­նող՝ 1885ին ըն­դու­նո­ւե­ցաւ Ս. ­Փե­թերս­պուր­կի հա­մալ­սա­րա­նը ու ա­նոր ա­րե­ւե­լեան լե­զու­նե­րու եւ պատ­մա­բա­նա­սի­րա­կան բա­ժան­մունք­նե­րը պա­տո­ւոյ յի­շա­տա­կու­թեամբ ու ոս­կեայ պար­գե­ւան­շա­նով ա­ւար­տեց 1889ին։ ­Դա­սա­խօս ու­նե­ցաւ մեծ հա­յա­գէտ Ն. ­Մա­ռը։ Ու­սում­նա­սի­րեց եւ տի­րա­պե­տեց, հա­յե­րէ­նի եւ ռու­սե­րէ­նի կող­քին, լա­տի­նե­րէ­նի եւ հին յու­նա­րէ­նի, ֆրան­սե­րէ­նի եւ գեր­մա­նե­րէ­նի, անգ­լե­րէ­նի եւ վրա­ցե­րէ­նի։
1889էն 1891, մաս­նա­գի­տա­կան իր պատ­րաս­տու­թիւ­նը խո­րաց­նե­լու նպա­տա­կով՝ Ա­դոնց գի­տա­կան աշ­խա­տան­քով ան­ցաւ Եւ­րո­պա՝ ­Միւ­նիխ, ­Փա­րիզ, ­Լոն­տոն եւ ­Վե­նե­տիկ։ ­Պատ­մա­գի­տա­կան, բա­նա­սի­րա­կան եւ լե­զո­ւա­գի­տա­կան իր ընդ­հա­նուր պատ­րաս­տու­թեան կող­քին, Ա­դոնց խո­րա­ցաւ բիւ­զան­դա­գի­տու­թեան մէջ։ 1893ին վե­րա­դար­ձաւ ­Կով­կաս եւ ո­րոշ ժա­մա­նակ ­Թիֆ­լի­սի մէջ վրա­ցա­կան սկզբնաղ­բիւր­նե­րու վրայ աշ­խա­տե­լէ ետք, հաս­տա­տո­ւե­ցաւ Էջ­միա­ծին եւ փա­րե­ցաւ ­Մա­տե­նա­դա­րա­նի ձե­ռա­գիր­նե­րու աշ­խար­հին։
­Տա­րի­նե­րու իր այդ աշ­խա­տան­քին եւ հե­տա­զօ­տու­թեանց ար­գա­սի­քը ե­ղաւ 1898ին ա­ւար­տած «­Հա­յաս­տա­նը ­Յուս­տի­նիա­նո­սի դա­րաշր­ջա­նում» կո­թո­ղա­կան գոր­ծը (ռու­սե­րէն), որ հան­դի­սա­ցաւ վաղ-միջ­նա­դա­րու ­Հա­յաս­տա­նի եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թեան նո­ւի­րո­ւած պատ­մա­գի­տա­կան գլուխ-գոր­ծոց երկ մը։ ­Գի­տա­կան այդ մե­ծար­ժէք աշ­խա­տա­սի­րու­թեան վրայ, 1908ին, Ա­դոնց պաշտ­պա­նեց Ս. ­Փե­թերս­պուր­կի հա­մալ­սա­րա­նի իր մա­գիստ­րո­սա­կան ա­ւար­տա­ճա­ռը եւ ար­ժա­նա­ցաւ «պրի­վատ-դո­ցենտ» տիտ­ղո­սին ու միա­ցաւ հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօ­սա­կան կազ­մին։ 1915ին ա­ւար­տեց «­Դիո­նի­սիոս Թ­րա­կա­ցին եւ հայ մեկ­նիչ­նե­րը» աշ­խա­տա­սի­րու­թիւ­նը, ո­րուն հի­ման վրայ 1916ին պաշտ­պա­նեց իր բարձ­րա­գոյն ուս­ման ա­ւար­տա­ճա­ռը եւ Ս. ­Փե­թերս­պուր­կի հա­մալ­սա­րա­նէն ար­ժա­նա­ցաւ բա­նա­սի­րու­թեան տոք­թո­րի աս­տի­ճա­նին եւ փրո­ֆե­սո­րի կոչ­ման։ ­Նոյն տա­րին իսկ Ա­դոնց ձեռ­նար­կեց հե­տա­զօ­տա­կան շրջապ­տոյ­տի ­Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քին։ Ե­ղաւ Էջ­միա­ծին, ­Մուշ եւ ­Կա­րին։ ­Մաս­նակ­ցե­ցաւ նաեւ ­Վա­նի հնա­գի­տա­կան պե­ղում­նե­րու ար­շա­ւա­խում­բին։
1917ին ընտ­րո­ւե­ցաւ ­Մոս­կո­ւա­յի ­Լա­զա­րեան ­Ճե­մա­րա­նի հո­գա­բար­ձու-պրո­ֆե­սոր եւ այդ պաշ­տօ­նին վրայ մնաց մին­չեւ 1920, երբ խորհր­դա­յին կար­գե­րու կաշ­կան­դում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով վերջ­նա­կա­նա­պէս ան­ցաւ Եւ­րո­պա, ուր ­Լոն­տո­նի եւ ­Փա­րի­զի մէջ տաս­նա­մեակ մը դա­սա­խօ­սա­կան պաշ­տօն­ներ ստանձ­նե­լէ եւ գի­տա­կան իր աշ­խա­տու­թիւն­նե­րը շա­րու­նա­կե­լէ ետք, 1930ին հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ Պ­րիւք­սէ­լի հա­մալ­սա­րա­նը՝ ստանձ­նե­լու հա­մար նո­րա­բաց հա­յա­գի­տա­կան ամ­պիո­նի պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը։
Եւ­րո­պա­կան եւ յատ­կա­պէս Պ­րիւք­սէ­լեան տա­րի­նե­րը եւս բեղմ­նա­ւոր ե­ղան Ն. Ա­դոն­ցի կեան­քին մէջ։ Ոչ միայն նոր աշ­խա­տա­սի­րու­թիւն­նե­րով հարս­տա­ցուց պատ­մա­գի­տա­կան, բա­նա­սի­րա­կան, լե­զո­ւա­գի­տա­կան եւ պատ­մա­քա­ղա­քա­կան իր մե­ծար­ժէք վաս­տա­կը, այ­լեւ՝ հաս­ցուց սե­րունդ, ­Հա­յաս­տա­նի եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մա­կան ժա­ռան­գու­թեան տէր կանգ­նե­լու եւ վե­րա­նո­րո­գե­լու իր մեծ ծա­րա­ւին ու պաշ­տա­մուն­քին բաժ­նե­կից դարձ­նե­լով իր ու­սա­նող­նե­րը։
Երկ­րորդ Աշ­խար­հա­մար­տի տա­րի­նե­րուն ­Պել­ճի­քան եւս ին­կաւ նա­ցիա­կան գրաւ­ման տակ։ Ա­դոնց դար­ձեալ դի­մագ­րա­ւեց նո­րաբ­նոյթ ճնշում­ներ եւ կաշ­կան­դում­ներ, մին­չեւ որ 1941ին փա­կո­ւե­ցաւ Պ­րիւք­սէ­լի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ իր ղե­կա­վա­րած ամ­պիո­նը։
Եւ 27 ­Յու­նո­ւար 1942ին, աշ­խա­տե­լու եւ ա­րա­րե­լու իր ծա­րա­ւը ա­ռանց յա­գե­ցու­ցած ըլ­լա­լու՝ մեր աշ­խար­հէն հե­ռա­ցաւ ­Հայ Մտ­քի 20րդ ­դա­րու հսկա­նե­րէն ­Նի­կո­ղա­յոս Ա­դոնց։
Ա­դոն­ցի ո­գե­կոչ­ման ու մե­ծար­ման այս է­ջը կա­րե­լի չէ ա­ւար­տել՝ ա­ռանց անդ­րա­դառ­նա­լու Ա­ռա­ջին Աշ­խար­հա­մար­տի տա­րի­նե­րուն եւ ա­ւար­տին, ­Հայ­կա­կան ­Հար­ցի ու­սում­նա­սի­րու­թեան եւ օ­տար­նե­րու ծա­նօ­թաց­ման ուղ­ղու­թեամբ, ­Նի­կո­ղա­յոս Ա­դոն­ցի կա­տա­րած մե­ծար­ժէք ներդ­րու­մին։ 1918ին անգ­լե­րէ­նով լոյս տե­սած իր եր­կու գոր­ծե­րը՝ «­Հայ­կա­կան ­Հար­ցի պատ­մա­կան հիմ­քը եւ ­Թուր­քիոյ կոր­ծա­նու­մը» (Historical Foundation of the Armenian Question and the Collapse of Turkey) եւ «­Թուր­քիոյ բա­ժա­նու­մը» (The Partition of Turkey) ոչ միայն հիմ­նա­ւո­րե­ցին պատ­մա­քա­ղա­քա­կան նշա­նա­կու­թիւ­նը ­Հայ­կա­կան ­Հար­ցին, այ­լեւ՝ մե­ծա­պէս սա­տա­րե­ցին հա­յան­պաստ տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րու տա­րա­ծու­մին ու ար­մա­տա­ւո­րու­մին։
­Նոյն տա­րին Ա­դոնց ռու­սե­րէ­նով հրա­տա­րա­կեց եր­կու այլ աշ­խա­տա­սի­րու­թիւն՝ «Թր­քա­կան նո­թը եւ Ա­րեւմ­տեան ­Հա­յաս­տա­նը» (Turkey՚s Note and Western Armenia) եւ «­Հայ­կա­կան ­Հարցն ու ­Գեր­մա­նիոյ ծրա­գիր­նե­րը» (The Armenian Question and Germany Plans), ո­րոնք ի­րենց կար­գին կա­րե­ւոր ներդ­րում ու­նե­ցան հայ ժո­ղո­վուր­դի նկատ­մամբ ար­դա­րու­թիւն գոր­ծե­լու մի­ջազ­գա­յին զօ­րա­շար­ժի ա­ռա­ջաց­ման մէջ։ Այդ ա­ռու­մով ամ­բող­ջա­կան ե­ղաւ 1920ին անգ­լե­րէ­նով ­Լոն­տոն հրա­տա­րա­կո­ւած Ա­դոն­ցի «­Հայ­կա­կան ­Հար­ցը ­Սեւ­րի մէջ» գոր­ծը (The Armenian Question at Sevres)։ Ընդգ­ծե­լի է, որ պատ­մա­քա­ղա­քա­կան իր այս գոր­ծե­րով՝ Ն. Ա­դոնց դա­տա­պար­տեց հա­ւա­սա­րա­պէս թէ՛ եւ­րո­պա­կան մեծ տէ­րու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք ­Հայ­կա­կան ­Հար­ցը կը ծա­ռա­յեց­նէին ­Թուր­քիոյ վրայ ի­րենց ազ­դե­ցու­թիւ­նը զօ­րաց­նե­լու հա­շիւ­նե­րուն, թէ՛ խորհր­դա­յին­նե­րը, ո­րոնք Պ­րեսթ-­Լի­թովս­քիի դաշ­նագ­րով Ա­րեւմ­տա­հա­յաս­տա­նը ի­րո­ղա­պէս «ըն­ծա­յա­բե­րե­ցին» թուր­քե­րուն…
Այ­սօ­րո­ւան պատ­մա­բան­նե­րը եւ ա­կա­դե­մա­կան­նե­րը որ­քա՜ն շատ բան ու­նին սոր­վե­լիք ­Մեծն ­Նի­կո­ղա­յոս Ա­դոն­ցէն։
Ն. Ա­դոնց ժա­ռանգ ձգեց շուրջ 80 ա­նուն հա­յե­րէն, ռու­սե­րէն, ֆրան­սե­րէն, գեր­մա­նե­րէն եւ անգ­լե­րէն լե­զու­նե­րով գրո­ւած ար­ժէ­քա­ւոր գի­տա­կան աշ­խա­տու­թիւն­ներ` նո­ւի­րո­ւած գլխա­ւո­րա­պէս հայ ժո­ղո­վուր­դի միջ­նա­դա­րեան պատ­մու­թեան ու գրա­կա­նու­թեան, հայ-բիւ­զան­դա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն, հայ-յու­նա­կան բա­նա­սի­րու­թեան, ա­ռաս­պե­լա­բա­նու­թեան, կրօ­նին, լե­զո­ւա­բա­նու­թեան: Ա­տոնք մեծ մա­սամբ կարճ, մե­նագ­րա­կան բնոյ­թի ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­ներ են:
Իր կո­թո­ղա­կան «­Հա­յաս­տա­նը ­Յուս­տի­նիա­նո­սի դա­րաշր­ջա­նում» աշ­խա­տու­թիւ­նը հա­մընդ­հա­նուր գնա­հա­տու­մով կը նկա­տո­ւի 20րդ ­դա­րու հա­յա­գի­տու­թեան խո­շոր նո­ւա­ճում­նե­րէն մէ­կը: ­Հոն ման­րա­մաս­նօ­րէն ու­սում­նա­սի­րո­ւած են ­Հա­յաս­տա­նի պատ­մա­կան-աշ­խար­հագ­րա­կան եւ հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան կա­ռու­ցո­ւած­քին, հայ-բիւ­զան­դա­կան յա­րա­բե­րու­թեանց, նա­խա­րա­րա­կան տոհ­մե­րուն հետ կա­պո­ւած խնդիր­նե­րը, ա­ռա­ջին ան­գամ գի­տա­կան վեր­լու­ծու­թեան են են­թար­կո­ւած հայ ա­ւա­տա­տի­րու­թեան եւ հայ գիւ­ղա­ցիու­թեան ա­ռըն­չո­ւող շարք մը հար­ցեր:
­Հե­տա­գա­յին, Ա­դոնց հայ գիւ­ղա­ցիու­թեան պատ­մու­թեան կա­պո­ւած խնդիր­նե­րը ա­ւե­լի հան­գա­մա­նօ­րէն քննար­կեց «­Հայ հին շի­նա­կա­նու­թիւ­նը» (1927 թ) կո­չո­ւած իր ու­սում­նա­սի­րու­թեան մէջ: ­Միւս ծա­ւա­լուն աշ­խա­տու­թիւ­նը` «Ա­րո­ւեստ ­Դիո­նի­սեայ ­Քե­րա­կա­նի եւ հայ մեկ­նու­թիւնք նո­րին», հայ-յու­նա­կան բա­նա­սի­րու­թեան մա­սին ա­ռա­ջին խո­շոր գործն է, ուր գի­տա­կան բարձր մա­կար­դա­կով Ա­դոնց վեր­լու­ծած է Թ­րա­կա­ցիի քե­րա­կա­նու­թեան հա­յե­րէն թարգ­մա­նու­թիւ­նը եւ ա­նոր վեց հայ մեկ­նիչ­նե­րուն բնա­գիր­նե­րը, կա­տա­րած է բա­նա­սի­րա­կան կա­րե­ւոր շտկում­ներ: ­Շարք մը այլ յօ­դո­ւած­նե­րու մէջ, Ա­դոնց վեր հա­նած է հայ-բիւ­զան­դա­կան ա­նո­ւա­նի ըն­տա­նիք­նե­րու եւ ­Բագ­րա­տու­նի­նե­րի տոհ­մա­բա­նու­թիւ­նը: Ի մի բե­րե­լով յոյն հե­ղի­նակ­նե­րու կցկտուր տե­ղե­կու­թիւն­նե­րը` բա­ցա­յայ­տած է բիւ­զան­դա­կան զօ­րա­վար Ար­տա­ւան Ար­շա­կու­նիի, ա­նոր եղ­բօր ­Վարդ ­Մա­մի­կո­նեա­նի, ­Վա­սի­լի Ա­ռա­ջի­նին եւ ­Մօ­րիկ կայս­րե­րուն ու այլ հա­յազ­գի գոր­ծիչ­նե­րու կեր­պար­նե­րը («­Պատ­մա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­ներ», 1948): ­Մեծ ար­ժէք ու­նին նաեւ Ա­դոն­ցի աղ­բիւ­րա­գի­տա­կան ու բա­նա­սի­րա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րը` նո­ւի­րո­ւած ­Փաւս­տոս ­Բիւ­զան­դին, ­Կո­րիւ­նին, Եզ­նիկ ­Կող­բա­ցիին:
«­Մաշ­տոց եւ նրա ա­շա­կերտ­նե­րը ըստ օ­տար աղ­բիւր­նե­րի» (1925) ա­նու­նով իր աշ­խա­տու­թեան մէջ, Ա­դոնց ցոյց տո­ւած է հայ գրե­րու ստեղծ­ման պատ­մա­կան ի­րադ­րու­թիւ­նը` մաշ­տո­ցեան գրե­րու ստեղ­ծու­մը դնե­լով 382-392ի մի­ջեւ: Ա­դոնց ձեռ­նար­կած էր գրել հայ ժո­ղո­վուր­դի ամ­բող­ջա­կան պատ­մու­թիւ­նը, ո­րուն ա­ռա­ջին հա­տո­րը (հնա­գոյն շրջան) լոյս տե­սաւ ֆրան­սե­րէն եւ հա­յե­րէն (1946, 1972): Ու­շագ­րաւ են Պ­րոք­հաու­զի եւ Էֆ­րո­նի հան­րա­գի­տա­րան­նե­րուն մէջ ­Հա­յաս­տա­նի մա­սին Ա­դոն­ցի յօ­դո­ւած­նե­րը:
Ա­դոնց նաեւ հմուտ գրա­կա­նա­գէտ էր, գրած է շարք մը յօ­դո­ւած­ներ, իսկ 1903-1904ին Ս. ­Փե­թերս­պուր­կի մէջ խմբագ­րած է «­Բան­բեր գրա­կա­նու­թեան եւ ա­րուես­տի» պար­բե­րա­կա­նը:
Մ­տա­ւո­րա­կան եւ ա­կա­դե­մա­կան իր այս վիթ­խա­րի վաս­տա­կով՝ ­Նի­կո­ղա­յոս Ա­դոն­ցի ծննդեան տա­րե­դար­ձը ինք­նա­ճա­նա­չո­ղու­թեան յու­շա­րար ա­ռիթ մըն է ­Հայ Մտ­քի մե­րօ­րեայ ե­րախ­տա­ւոր­նե­րուն հա­մար, որ­պէս­զի ազ­գա­յին մեր հո­գեմ­տա­ւոր հարս­տու­թեան տէր կանգ­նե­լով՝ սե­րունդ­նե­րուն նո­րո­վի յու­շեն եւ սոր­վեց­նեն պատ­մու­թեան դա­սե­րը չան­տե­սե­լու ի­մաս­տու­թիւ­նը, որ­քան ալ դառն ու դա­ժան ըլ­լան հայ ժո­ղո­վուր­դին բա­ժին հա­նո­ւած փոր­ձու­թիւն­նե­րը։