Ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին, Ե­րե­ւա­նի մէջ, ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նի վար­չա­պե­տու­թեան դէմ շղթա­յա­զեր­ծո­ւած ցոյ­ցե­րու մաս­նա­կից­նե­րը Եր­կու­շաբ­թի, 16 Ապ­րի­լի ե­րե­կո­յեան, նախ հա­ւա­քո­ւե­ցան Ֆ­րան­սա­յի հրա­պա­րակ, ուր­կէ տե­ղա­փո­խո­ւե­ցան ­Բաղ­րա­մեան պո­ղո­տայ:
­Ցոյ­ցե­րը ղե­կա­վա­րող «­Քա­ղա­քա­ցիա­կան ­Պայ­մա­նա­գիր» կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեան յայ­տա­րա­րեց, որ ներ­քա­ղա­քա­կան կեան­քին մէջ բե­կում ի­րա­կա­նա­ցած է:
«­Մենք այ­սօր ցոյց տո­ւե­ցինք, որ հայ ժո­ղո­վուր­դը յաղ­թա­կան ժո­ղո­վուրդ է: Այս շար­ժու­մը հա­զա­րա­ւոր մարդ­կանց ա­ջակ­ցու­թիւնն ու­նի, ո­րով­հե­տեւ սա ազ­նիւ շար­ժում է», յայ­տա­րա­րեց ­Փա­շի­նեան:
«­Մեզ անհ­րա­ժեշտ է, որ վաղն ամ­բողջ հան­րա­պե­տու­թիւ­նը դուրս գայ փո­ղոց՝ ա­ռանց բա­ցա­ռու­թիւն­նե­րի», ը­սաւ ­Փա­շի­նեան, ա­ւելց­նե­լով, որ պէտք է փա­կել մայ­րա­քա­ղա­քի այն բո­լոր փո­ղոց­նե­րը, ո­րոնք կը ծա­ռա­յեն խորհր­դա­րան հաս­նե­լու, որ­պէս­զի խա­փա­նո­ւի վար­չա­պե­տի ընտ­րու­թիւ­նը: ­Փա­շի­նեան կոչ ը­րաւ՝ Ե­րեք­շաբ­թի օր հա­մա­հայ­կա­կան դա­սա­դուլ եւ գոր­ծա­դուլ յայ­տա­րա­րե­լու:
Ն­շենք, որ վար­չա­պետ ըն­րե­լու հա­մար Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը յա­տուկ նիստ ծրագ­րած է գու­մա­րել Ե­րեք­շաբ­թի կէ­սօ­րին:
«­Մենք վա­ղը «փա­կիր փո­ղո­ցը» ակ­ցիան պէտք է ի­րա­կա­նաց­նենք ա­ւե­լի լայն մասշ­տաբ­նե­րով եւ պէտք է բլո­կա­դա­յի են­թար­կենք Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին մօ­տե­ցող բո­լոր մուտ­քե­րը», յայ­տա­րա­րեց ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեան:
Ն­շենք, որ Եր­կու­շաբ­թի օ­րո­ւան ցոյ­ցե­րուն ըն­թաց­քին, ­Բաղ­րա­մեան փո­ղո­ցին վրայ ոս­տի­կա­նու­թեան բռնու­թիւն­նե­րու պատ­ճա­ռով վի­րա­ւո­րո­ւե­ցան 40 քա­ղա­քա­ցի­ներ եւ 6 ոս­տի­կան­ներ: Ոս­տի­կան­նե­րը խա­ղաղ ցու­ցա­րար­նե­րու դէմ օգ­տա­գոր­ծե­ցին յա­տուկ ռում­բեր: ­Մարմ­նա­կան վնա­սո­ւածք ստա­ցող­նե­րու շար­քին էր ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեան, որ «­Նա­յի­րի» հի­ւան­դա­նոց եր­թա­լով բժշկա­կան խնամք ստա­ցաւ ու ան­մի­ջա­պէս ետք միա­ցաւ Ֆ­րան­սա­յի հրա­պա­րակ հա­ւա­քո­ւած ցու­ցա­րար­նե­րուն:
Ն­շենք, որ ցու­ցա­րար­նե­րը, փա­կե­լով մայ­րա­քա­ղա­քի կա­րե­ւոր քա­նի մը փո­ղոց­նե­րու խաչ­մե­րուկ­նե­րը՝ դժո­ւա­րա­ցու­ցած էին ինք­նա­շարժ­նե­րու եր­թեւ­կը: Ա­ւե­լի ուշ վե­րա­կանգ­նե­ցաւ ին­քա­շարժ­նե­րու եր­թե­ւե­կը՝ բա­ցա­ռու­թեամբ Պ­ռո­շեան-­Բաղ­րա­մեան ճա­նա­պար­հա­հա­տո­ւա­ծին եւ ­Բաղ­րա­մեան-­Մոս­կո­վեան խաչ­մե­րու­կին:
­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեան ցու­ցա­րար­նե­րը շա­րու­նակ կը զգու­շաց­նէր զուսպ ըլ­լա­լու եւ ոս­տի­կան­նե­րը չգրգռե­լու, ցոյ­ցը խա­ղա­ղօ­րէն կա­տա­րե­լու կոչ կ­՛ուղ­ղէր: ­Մեր պայ­քա­րը ­Սեր­ժին դէմ է, ոչ թէ ոս­տի­կա­նու­թեան, կը կրկնէր ­Փա­շի­նեան:
«Ե­թէ ան­գամ ոս­տի­կան­նե­րը փոր­ձեն խփել մեզ, ժպտա­ցէք, ա­սէք նրանց՝ եղ­բայր իմ, մենք ձեր ժո­ղո­վուրդն ենք», յայ­տա­րա­րեց ­Փա­շի­նեան:
Այ­սու­հան­դերձ, ոս­տի­կան­նե­րու եւ ցու­ցա­րար­նե­րու մի­ջեւ ե­րե­կո­յեան պայ­մա­նա­ւո­րո­ւա­ծու­թիւն ձեռք բե­րո­ւե­ցաւ չկի­րա­ռե­լու կա­զա­յին յա­տուկ մի­ջոց­ներ: ­Բաղ­րա­մեան ­Պո­ղո­տա­յի վրայ  զե­տե­ղո­ւած փշա­լա­րե­րու հա­կա­դիր կող­մին վրայ կանգ­նած ոս­տի­կան­նե­րը հա­նե­ցին հա­կա­կա­զա­յին դի­մակ­նե­րը:
«Ե­թէ ո­րե­ւէ մէ­կը ո­րե­ւէ բան շպրտի ոս­տի­կան­նե­րի ուղ­ղու­թեամբ՝ նա մեզ հետ կապ չու­նի, տե­ղում չէ­զո­քաց­րէք, նա սադ­րիչ է, ե­թէ ո­րե­ւէ մէ­կը հա­րո­ւա­ծի ոս­տի­կա­նի, նա սադ­րիչ է», յայ­տա­րա­րեց ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեան:
­Ցոյ­ցե­րուն մաս­նա­կից­նե­րուն մէջ նկա­տե­լի է ու­սա­նող­նե­րու մեծ թի­ւը: ­Ցու­ցա­րար­նե­րը ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ մուտք գոր­ծե­ցին ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի շէնք եւ կոչ ուղ­ղե­ցին դա­սա­րան­նե­րը գտնո­ւող ու­սա­նող­նե­րուն միա­նա­լու ցոյ­ցե­րուն:
­Կո­րիւն փո­ղո­ցին վրայ ու­սա­նող­ներ ոս­տի­կան­նե­րու դի­մաց յար­ձա­կու­մի են­թար­կո­ւե­ցան խումբ մը ան­ձե­րու կող­մէ: Ոս­տի­կան­նե­րը չփոր­ձե­ցին կան­խել ու­սա­նող­նե­րու ծե­ծը:
Ն­շենք, որ ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը յայ­տա­րա­րու­թիւն մը հրա­պա­րա­կած էր, ո­րուն մէջ կ­՛ը­սո­ւի. «Սկ­սած  2018 թո­ւա­կա­նի Ապ­րի­լի 13ից՝ ՀՀ ԱԺ պատ­գա­մա­ւոր ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեա­նը Ե­րե­ւան քա­ղա­քում կազ­մա­կեր­պել եւ ի­րա­կա­նաց­րել է հա­ւաք­ներ, ո­րոնց ըն­թաց­քում բազ­միցս խախ­տո­ւել են «­Հա­ւաք­նե­րի ա­զա­տու­թեան մա­սին» ՀՀ օ­րէն­քի պա­հանջ­նե­րը՝ խո­չըն­դո­տե­լով մայ­րա­քա­ղա­քի բնա­կիչ­նե­րի ա­զատ տե­ղա­շար­ժի եւ այլ ի­րա­ւունք­նե­րի ի­րաց­մա­նը, կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րի բնա­կա­նոն գոր­ծու­նէու­թեա­նը: Չ­հե­տե­ւե­լով ոս­տի­կա­նու­թեան բազ­մա­թիւ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րին, այդ ըն­թաց­քում հա­ւա­քի մաս­նա­կից­նե­րը կազ­մա­կեր­պո­ւած կեր­պով Ապ­րի­լի 13ին ներ­խու­ժել են ԵՊՀ, իսկ Ապ­րի­լի 14ին՝ ­Հան­րա­յին ռա­դիո­յի շէն­քե­րի տա­րածք­նե­րը, որ­պի­սի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը զու­գոր­դո­ւել են այդ ըն­կե­րու­թիւն­նե­րի գոյ­քը վնա­սե­լով, ի­րենց ծա­ռա­յու­թիւնն ի­րա­կա­նաց­նող քա­ղա­քա­ցի­նե­րին մարմ­նա­կան վնա­սո­ւածք­ներ պատ­ճա­ռե­լով‘ վտան­գե­լով հա­սա­րա­կա­կան անվ­տան­գու­թիւ­նը:
Ապ­րի­լի 16ին ա­ռա­ւօ­տո­ւա­նից շա­րու­նա­կե­լով նոյն հա­կաօ­րի­նա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րի ի­րա­կա­նա­ցու­մը՝ հա­ւա­քի մաս­նա­կից­նե­րը կազ­մա­կեր­պո­ւած կեր­պով շար­ժո­ւել են ­Բաղ­րա­մեան պո­ղո­տա­յով՝ փոր­ձե­լով շրջան­ցել ծա­ռա­յու­թիւն ի­րա­կա­նաց­նող ոս­տի­կան­նե­րին՝ չկա­տա­րե­լով վեր­ջին­նե­րիս օ­րի­նա­կան պա­հանջ­նե­րը:
­Կազ­մա­կեր­պո­ւած հա­ւա­քի մաս­նա­կից­նե­րը, վնա­սե­լով ­Բաղ­րա­մեան պո­ղո­տա­յում գտնո­ւող պե­տա­կան, ինչ­պէս նաեւ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի մաս­նա­ւոր գոյ­քը, բռնու­թիւն են գոր­ծադ­րել ծա­ռա­յու­թիւն ի­րա­կա­նաց­նող ոս­տի­կան­նե­րի նկատ­մամբ՝ վտան­գե­լով հա­սա­րա­կա­կան անվ­տան­գու­թիւ­նը:
Ն­շո­ւած փաս­տե­րի առ­թիւ ՀՀ քրէա­կան օ­րէնսգր­քի 225րդ ­յօ­դո­ւա­ծի 1ին եւ 2րդ ­մա­սե­րով, 225.1 յօ­դո­ւա­ծի 1ին մա­սով յա­րու­ցո­ւել են քրէա­կան գոր­ծեր, ո­րոնց նա­խաքն­նու­թիւ­նը յանձ­նա­րա­րո­ւել է ՀՀ յա­տուկ քննչա­կան ծա­ռա­յու­թեա­նը»: