Սր­բոց ­Ղե­ւոն­դեանց ­Քա­հա­նա­յից տօ­նին ա­ռի­թով, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ­ Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան, ­Թա­ղա­կա­նու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Վար­դան ­Պա­պի­կեան եւ նախ­կին ա­տե­նա­պետ ­Կար­պիս ­Պե­քէ­րէ­ճեան եւ ե­կե­ղե­ցա­սէր ­Տիկ­նանց մարմ­նի գրե­թէ լրիւ կազ­մը ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 19 ­Փետ­րո­ւար 2020ի կէ­սօ­րին շնոր­հա­ւո­րա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւին ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նին՝ Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի գրա­սե­նեա­կը:
­Նա­րեկ քա­հա­նան, յա­նուն ներ­կա­նե­րուն, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար եւ շնոր­հա­ւո­րեց Ս. ­Ղե­ւոն­դեանց տօ­նը, մաղ­թե­լով ա­րեւ­շա­տու­թիւն, ա­ռող­ջու­թիւն եւ ար­դիւ­նա­բեր ա­ռաջ­նոր­դա­կան ա­ռա­քե­լու­թիւն: ­Նոյն­պէս, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր ե­պիս­կո­պո­սա­կան ձեռ­նադ­րու­թեան առ­թիւ ե­կե­ղե­ցա­կան եր­կա­րա­մեայ շնոր­հա­շատ ա­ռա­քե­լու­թեան բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը փո­խան­ցեց եւ որ­դիա­կան ե­րախ­տա­գի­տու­թեամբ հաս­տա­տեց որ Սր­բա­զան հօր ներ­կա­յու­թիւնն ու հայ­րա­կան հո­գա­տա­րու­թիւ­նը ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի ծխա­կան շրջա­նի ժո­ղո­վուր­դին, ե­կե­ղե­ցա­կան տօ­նե­րուն եւ ձեռ­նարկ­նե­րուն հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ, հայ­րա­կան պատ­գամ­նե­րով ու թե­լադ­րանք­նե­րով միշտ գնա­հա­տած ու ար­ժե­ւո­րած է տա­րո­ւած աշ­խա­տան­քը, ինչ որ ու­նե­ցած է իր դրա­կան ար­դիւնք­նե­րը շրջա­նիս հո­գե­ւոր մա­տա­կա­րար­ման աշ­խա­տան­քին մէջ:
Ա­ւար­տին տէր հայ­րը՝ իր, ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դին եւ ­Տիկ­նանց մարմ­նոյ պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը յատ­նեց եւ խոս­տա­ցաւ նոր ծրագ­րում­նե­րով եւ յա­ւե­լեալ նո­ւի­րո­ւա­ծու­թեամբ ծա­ռա­յել եւ կա­տա­րել լա­ւա­գոյ­նը ե­կե­ղեց­ւոյ եւ շրջա­նի հա­յու­թեան հո­գե­ւոր կեան­քը աշ­խու­ժաց­նե­լու:
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը իր ու­րա­խու­թիւ­նը յայտ­նեց այ­ցե­լու­թեան հա­մար, շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը՝ շնոր­հա­ւո­րու­թեան հա­մար եւ գնա­հա­տան­քը՝ ե­կե­ղե­ցա­վա­յել պատ­շա­ճու­թիւ­նը յար­գե­լու գի­տակ­ցու­թեան հա­մար: Անդ­րա­դառ­նա­լով Ս. ­Վար­դա­նանց տօ­նի ­Հինգ­շաբ­թի օ­րո­ւան նա­խոր­դող Ե­րեք­շաբ­թի օր նշո­ւող Ս. ­Ղե­ւոն­դեանց տօ­նին, ը­սաւ, «­Քա­հա­նա­նե­րուն յա­տուկ այս տօ­նը Ս. ­Վար­դա­նանց տօ­նին հրա­պոյ­րին տակ մնա­ցած է Ս. ­Վար­դա­նանց տօ­նը ա­ւե­լի լայն ժո­ղովրդա­կա­նու­թիւն ու­նի մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն մօտ: Ս. ­Ղե­ւոն­դեանց տօ­նին, մեր ե­կե­ղեց­ւոյ զա­ւակ­նե­րուն կարգն է ու բա­րո­յա­կան պար­տա­կա­նու­թիւ­նը, որ ի­րենց հե­տաքր­քու­թեան ու­շադ­րու­թեան եւ գնա­հա­տան­քին ա­ռար­կան ըլ­լան այն հո­գե­ւոր հո­վիւ, ծխա­տէր քա­հա­նայ հայ­րե­րը, ո­րոնց­մէ մեր ժո­ղո­վուր­դը կ­՚ան­կա­լեն, որ ա­նոնք ամ­բողջ տա­րին միշտ ըլ­լան պար­տա­ճա­նաչ, գոր­ծու­նեայ, օ­րի­նա­կե­լի, ան­թե­րի, բո­լո­րին հետ հաշտ ու սի­րա­լիր, զգօն ու զուսպ, հա­ւա­սա­րակշ­ռո­ւած ու հաս­կա­ցող, ու պատ­րաստ ա­մէն տե­սակ ծխա­կան կեան­քին թե­լադ­րած աշ­խա­տանք­նե­րուն ու պար­տա­կա­նու­թեանց լծո­ւե­լու»:
Ար­ժէք­նե­րու եւ սկզբունք­նե­րու պահ­պան­ման ան­տար­բե­րու­թեան անդ­րա­դառ­նա­լով, ան մե­ծա­պէս գնա­հա­տեց ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դին ու յատ­կա­պէս ­Տիկ­նանց մարմ­նին այս նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը, որ վստա­հա­բար նո­րու­թիւն մը չէ յու­նա­հա­յու­թեան կեան­քին մէջ, բայց զայն վե­րա­հաս­տա­տե­լը ինք­նին ցու­ցա­նիշ է տա­կա­ւին հո­գե­ւոր ու ազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րու կառ­չած մնա­լու գի­տակ­ցու­թեան: Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայր եւ թե­մի ծխա­կան ժո­ղո­վուր­դի մի­ջեւ սի­րա­լիր կա­պին ու հա­ղոր­դակ­ցու­թեան մա­սին խօ­սե­լով, ան նկա­տել տո­ւաւ, որ ծխա­տէր հո­գե­ւոր հո­վի­ւը կա­րե­ւոր դե­րա­կա­տա­րու­թիւն ու­նի, որ այդ հա­ղոր­դակ­ցու­թիւ­նը եւ կա­պը դրա­կան կամ ժխտա­կան պատ­կեր ու­նե­նայ:
Այ­ցե­լու­նե­րը ի­րենց գո­հու­նա­կու­թիւ­նը յայտ­նե­ցին Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար, ինչ­պէս նաեւ «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռըն­չո­ւած բո­լոր այն ա­ռիթ­նե­րուն հա­մար, որ Սր­բա­զան հայ­րը ներ­կայ կը գտնո­ւի, եւ ու­րա­խու­թեամբ կը փա­փա­քին վա­յե­լել իր ներ­կա­յու­թիւ­նը, հայ­րա­կան օրհ­նու­թիւնն ու յոր­դոր­նե­րը:
Այ­ցե­լու­թեան առ­թիւ, ­Նա­րեկ քա­հա­նան ­Թա­ղա­կան խոր­հուր­դին եւ ­Տիկ­նանց մար­մի­նին կող­մէ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նին փո­խան­ցեց նրբա­ճա­շակ նո­ւէր մը: Ու­րախ եւ սի­րա­լաիր հան­դիպ­ման սե­ղա­նին շուրջ, այ­ցե­լու տի­կին­նե­րուն կող­մէ բե­րո­ւած հա­մա­դամ հիւ­րա­սի­րու­թիւ­նը ա­ռա­ւել եւս քաղցրա­ցուց մթնո­լոր­տը:


ՍՈՒՐԲ ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԿԵՂԵՑԻ