Ամանորի Գո­հա­բա­նա­կան աղօթք

­Կի­րա­կի 1 ­Յու­նո­ւար 2023-ի Ա­մա­նո­րի ա­ռա­ջին ժա­մուն ­Գո­հա­բա­նա­կան ա­ղօթք կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Նէոս ­­­Գոզ­մոս(­­Ֆիքս)ի Ս. ­­­Յովհ. ­­­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ­ մէջ։ Ա­մա­նո­րեան ­­­Գո­հա­բա­նա­կան ա­ղօթ­քը կա­տա­րեց եւ Իր ­Հայ­րա­կան պատ­գա­մը փո­խան­ձեց, ­­­Յու­նաս­տա­նի ­­­Հա­յոց ­­­Թե­մի ­Բա­րեխ­նամ Ա­ռաջ­նորդ ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ։ Ա­րա­րո­ղու­թեան մաս­նակ­ցե­ցան ­Թե­միս Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի հո­գե­ւոր հայ­րե­րը:

Կաղանդ – Տարեմուտ եւ ԳԱԹԱՅԻ ԿՏՐՈՒՄ

­Կի­րա­կի, 1 ­Յու­նո­ւար 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Տա­րե­մու­տի անդ­րա­նիկ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ, եւ ա­ւար­տին ե­կե­ղեց­ւոյ ներք­նաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­մա­նո­րեայ տա­րե­հաց-գա­թա­յին օրհ­նու­թիւնն ու բաշ­խու­մը, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյս ­Տիկ­նանց ­Մարմ­նոյ:

ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ

­Հինգ­շաբ­թի՝ 5 ­Յու­նո­ւար 2023-ին, կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն ա­պա Ս. Գ­րա­յին ըն­թեր­ցում­ներ, ­Ֆիք­սի Հ.Կ.­Խա­չի Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան ազգ. վար­ժա­րա­նի Զ. կար­գի ա­շա­կերտ­նե­րուն կող­մէ, ու­սու­ցո­ղու­թեամբ հա­յե­րէն լե­զո­ւի դա­սա­տու տիկ. Ա­լի­նա ­Պար­տաք­ճեա­նի: ­Յա­ջոր­դեց Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, ո­րու ա­ւար­տին կա­տա­րո­ւե­ցաւ նա­խա­տօ­նակ, ա­ւե­տում եւ ճրա­գա­լոյց: Ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ թե­միս Ազգ. վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Թա­գա­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան։

ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ

Ուր­բաթ՝ 6 ­Յու­նո­ւար 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան, մա­տու­ցո­ւե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ եւ ա­ւար­տին՝ կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ս. Մկր­տու­թեան կարգ-Ջ­րօրհ­նէք: Օ­րո­ւան Ս. Մկր­տու­թեան ­Խա­չին կնքա­հայրն էր, ե­կե­ղեց­ւոյս պա­տա­նի դպիր ­Փի­լի­պոս Պ­րուն­ծոս-Ե­րա­նո­սեան:
Ա­րա­րո­ղու­թեան ­Ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ թե­միս Ազգ. վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եւ փոխ ա­տե­նա­պետ պրն. ­Նա­զար Ա­ւա­գեան։

ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ Ս. ԵՒ ԱՆՄԱՀ ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ ՄԱՏԱՂՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅՍ ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 40/100-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

Աս­տու­ծոյ օրհ­նու­թեամբ եւ ­Սուրբ ­Յովհ. ­Կա­րա­պե­տի զօ­րու­թեամբ, ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նին եւ նո­րա­շէն ե­կե­ղեց­ւոյս հիմ­նադրու­թեան եւ օծ­ման 40-ա­մեա­կին ա­ռի­թով, ե­կե­ղեցա­սէր ­Տիկ­նանց մար­մի­նը, Ուր­բաթ 12 ­Յու­նո­ւա­րի ե­րե­կո­յեան, շրջա­նիս հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Նա­րեկ քհնյ. ­Շա­հի­նեա­նին կող­մէ կա­տա­րո­ւած ա­ղի օրհ­նու­թեամբ, սկսաւ մա­տա­ղի պատ­րաս­տու­թեան մեծ աշ­խա­տան­քին, եւ ­Շա­բաթ 14 ­Յու­նո­ւա­րի ե­րե­կո­յեան իր բար­ւոք լրու­մին հա­սաւ, պատ­րաս­տե­լով մօտ 800 հատ մի­սով փաթ­թո­ւած հա­ցիկ-պիտ­տէ­ներ:
­Կի­րա­կի 15 ­Յու­նո­ւար 2023-ին, հան­դի­սա­ւոր Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գի մա­տուց­մամբ եւ ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թեամբ տօ­նո­ւե­ցաւ նո­րա­շէն ե­կե­ղեց­ւոյս ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան եւ հիմ­նադ­րու­թեան 40/100-ա­մեա­կը, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց եւ իր հայ­րա­կան պատ­գա­մը փո­խան­ցեց, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի բա­րեխ­նամ Ա­ռաջ­նորդ գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ա. արք. ­Խա­չե­րեան: ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, կա­տա­րո­ւե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան յա­տուկ պաշ­տօն, ե­կե­ղեց­ւոյս հան­գու­ցեալ քա­հա­նա­նե­րու, սար­կա­ւագ­նե­րու, դպիր-դպրու­հի­նե­րու, ծա­ռա­յող­նե­րու եւ բա­րե­րար­նե­րու յի­շա­տա­կին։
Ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ ե­ղան յա­նուն Ազգ. վար­չու­թեան, փո­խա­տե­նա­պետ պրն. ­Նա­զար Ա­ւա­գեան, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ան­դամ­ներ, Ատ­տի­կէի թա­ղա­յին խոր­հուրդ­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, շրջա­նիս մէջ գոր­ծող միւ­թիւն­նե­րու եւ ազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ա­կաուտ­ներ եւ ուխ­տա­ւոր­ներ: Ա­ւար­տին՝ ներ­կա­նե­րուն բաշ­խո­ւե­ցաւ օրհ­նո­ւած մա­տաղ:

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ՊԱՏԳԱՄԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տը, 2023 տա­րին եւս հռչա­կած է «ՍՓԻՒՌՔԻ ՏԱՐԻ», որ­պէս շա­րու­նա­կու­թիւն ան­ցեալ տա­րո­ւան՝ թե­մե­րուն ա­ռա­քո­ւած է ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տին Բ. պատ­գա­մը։ ­Հե­տե­ւա­բար, ­Կի­րա­կի 5 ­Փետ­րուար 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան, կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց եւ յի­շեալ պատ­գա­մի ներ­կա­յա­ցու­մը կա­տա­րեց ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ՜­Գերշ Տ. ­Գե­ղամ Ա. արք. ­Խա­չե­րեան:

ՆԱԽԱՏՕՆԱԿ ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ
ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ խարոյկ

Եր­կու­շաբ­թի, 13 ­Փետ­րո­ւար 2023-ի ե­րե­կո­յեան, ­Մեր ­Տի­րոջ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի տա­ճար ըն­ծայ­ման տօ­նին ա­ռի­թով, կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի նա­խա­տօ­նակ՝ Ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն եւ Ան­դաս­տան։
Ա­րա­րո­ղու­թեան ա­ւար­տին, պա­հե­լով մեր ժո­ղո­վուր­դի դա­րա­ւոր ա­ւան­դու­թիւ­նը, ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով ե­կե­ղեց­ւոյս մուտ­քին, վա­ռո­ւե­ցաւ փոքր խա­րոյկ մը։ Ա­րա­րո­ղու­թեան ա­ւար­տին, խա­րոյ­կին շուր­ջը հա­ւա­քո­ւած հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը հիւ­րա­սի­րո­ւե­ցան գա­ւաթ մը տաք թէ­յով եւ թխո­ւած բլիթ­նե­րով, ե­կե­ղե­ցա­սէր ­Տիկ­նանց մարմ­նոյ ան­դա­մու­հի­նե­րուն կող­մէ։

ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԶՕՐԱՎԱՐԱՑՆ
ՄԵՐՈՑ ԵՒ 1036 ՎԿԱՅԻՑՆ ՏՕՆԸ

­Հինգ­շաբ­թի 16 ­Փետ­րո­ւար 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան, Սր­բոց ­Վար­դա­նանց զօ­րա­վա­րացն մե­րոց եւ 1036 վկա­յիցն ազ­գա­յին եւ ե­կե­ղե­ցա­կան տօ­նին ա­ռի­թով, մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, ո­րուն ներ­կայ գտնո­ւե­ցան Հ. Կ. ­Խա­չի «Լ. Եւ Ս. ­Յա­կո­բեան նա­խակր­թա­րան» եւ «Ա. եւ Ժ. ­Ճէ­նա­զեան միջ­նա­կարգ» ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը, ի­րենց ու­սուց­չա­կան կազ­մե­րով:

ՎԵՐՋԱԲԱՆ ԵՒ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ

­Հարկ է յի­շել, թէ վե­րեւ յի­շո­ւած ու կա­տա­րո­ւած բո­լոր ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներն ու Ս. ­Պա­տա­րագ­նե­րը մա­տու­ցո­ւե­ցան շրջա­նիս եւ ե­կե­ղեց­ւոյս հո­գե­ւոր հո­վիւ Արժ. Տ. ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեա­նի կող­մէ, իր կող­քին ու­նե­նա­լով տա­րի­նե­րու հա­ւա­տա­րիմ, սի­րա­յօ­ժար ու ան­խոնջ ծա­ռա­յող­ներ՝ Ս. ­Խո­րա­նին սպա­սար­կող բարշ. ­Լե­ւոն սրկ. Ու­նա­նեան, ու­րա­րա­կիր դպիր ­Ժա­նօ ­Պար­տաք­ճեան, պա­տա­նի դպիր­ներ Գ­րի­գոր Ու­նա­նեան եւ ­Փի­լիպ­պոս Պ­րուն­ծոս-Ե­րա­նո­սեան, իսկ Ս. ­Պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րեց ե­կե­ղեց­ւոյս դպրաց դա­սը, դպրա­պե­տու­թեամբ` բարշ. ­Պետ­րոս սրկ. ­Պար­սա­մեա­նի, իսկ խմբա­վա­րու­թիւնն ու օ­րո­ւան մե­ղե­դի­ներն ու շա­րա­կան­նե­րը եր­գե­հո­նի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ կա­տա­րեց ե­րա­ժիշտ ­Կա­րօ ­Պար­տաք­ճեան:
Այս բո­լո­րին կող­քին, ա­նար­դար պի­տի ըլ­լար չյի­շել ու չգնա­հա­տել ե­կե­ղեց­ւոյս տա­րի­նե­րու ան­սա­կարկ նո­ւի­րու­մով ու անս­պար ե­ռան­դով ծա­ռա­յող ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի եւ ­Տիկ­նանց մարմ­նոյ ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րու ոչ միայն մշտա­ջան աշ­խա­տանքն ու մնա­յուն ներ­կա­յու­թիւ­նը, այլ նաեւ ի­րենց նիւ­թա­կան ներդ­րու­մը, ինչ­պէս նաեւ նիւ­թա­պէս նե­ցուկ կանգ­նած ե­կե­ղեց­ւոյս բո­լոր բա­րե­րար­նե­րուն կա­տա­րած ներդ­րում­նե­րը:

Յու­նա­հա­յոց ­Բուն ­Բա­րե­կեն­դան

­Կի­րա­կի՝ 26 ­Փետ­րո­ւար 2023, ­Յու­նա­հա­յոց ­Բուն ­Բա­րե­կեն­դան: ­Սուրբ եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ: Ա­րա­րո­ղու­թեան հան­դի­սա­պե­տեց եւ պատ­գա­մեց, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի ­Բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ՝ ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ։ Ս. ­Հա­ղոր­դու­թեան ա­ւար­տին, վա­րա­գոյ­րը փա­կո­ւե­ցաւ եւ պի­տի մնայ փակ, ­Քա­ռաս­նօ­րեայ ­Պա­հե­ցո­ղու­թեան 6 շա­բաթ­նե­րու տե­ւո­ղու­թեան, մին­չեւ ­Ծաղ­կա­զարդ։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայրն ու ներ­կա­նե­րը հրա­ւի­րո­ւե­ցան ե­կե­ղեց­ւոյ ներք­նա­սարհ, ուր հիւ­րա­սի­րո­ւե­ցան ­Տիկ­նանց ­Մարմ­նոյ ան­դա­մու­հի­նե­րուն կող­մէ սուր­ճով եւ ա­ղի ու քաղցր փլիթ­նե­րով։

Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն եւ վարձ­քը կա­տար բո­լո­րին:
­Ծա­նօթ: ­Բո­լոր ա­նոնք ո­րոնք կը փա­փա­քին վե­րեւ յի­շո­ւած Ս. ­Պա­տա­րագ­նե­րուն ու ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն տե­սաե­րիզ­նե­րը դի­տել եւ լսել Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր պատ­գամ­նե­րը հա­մա­ցան­ցի մի­ջո­ցաւ, կա­ռե­լի է այ­ցե­լել ե­կե­ղեց­ւոյս կայ­քէ­ջը.- www.sourpgarabed.gr -, դի­մա­տետ­րի.- https://www.facebook.com/profile.php?id=100064326806337 -, եւ (YouTube)-ի.- https://www.youtube.com/channel/UCv9TA3DIlfg3jc_B1fu0cKQ -է­ջե­րը:

ԹՂԹԱԿԻՑ