Ըն­դա­ռա­ջե­լով Կեդ­րո­նա­կան Մա­կե­դո­նիոյ նա­հան­գա­պետ՝ պրն. Ա­փոս­թո­լոս Ծի­ծի­քոս­թա­սի եւ Թե­սա­ղո­նի­կէի փոխնա­հան­գա­պե­տու­հի՝ տիկ. Փա­րաս­քէ­վի Փա­թու­լի­տու­յի հրա­ւէր­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ տեղ­ւոյն քաղաքապե­տա­րա­նին, Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս վրդ. Փա­շա­յեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ Թա­ղա­կան Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. Յարութիւն Աբ­րա­հա­մեա­նի, Շա­բաթ՝ 26 Հոկ­տեմ­բեր 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11ին, Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Տի­միթ­րիոս» Մայր Տա­ճա­րին մէջ, ներ­կայ գտնո­ւե­ցան Գո­հա­բա­նա­կան ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան, ինչ­պէս նաեւ Եր­կու­շաբ­թի՝ 28 Հոկ­տեմ­բեր 2019ին, Յու­նաս­տա­նի պատ­մա­կան «ոչ»ի օ­րո­ւան հան­դի­սա­ւոր շքեղ ու փա­ռա­ւոր տո­ղանց­քին։
Սոյն տօ­նա­կա­տա­րու­թեանց ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէին յոյն հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ­ներ, Յու­նաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ՝ պրն. Փ­րո­քո­փիս Փաւ­լո­փու­լո­սը, պե­տա­կան եւ քա­ղա­քա­կան բարձ­րաս­տի­ճան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ եւ հա­զա­րա­ւոր յոյն եւ օ­տար հա­ւա­տա­ցեալ­ներ։
Եր­կու պա­րա­գա­նե­րուն ալ, հայր սուրբն ու պրն. ա­տե­նա­պե­տը՝ յա­նուն Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ գա­ղու­թին, շնոր­հա­ւո­րե­ցին քա­ղա­քա­կան, պե­տա­կան եւ կրօ­նա­կան անձ­նա­ւո­րու­թեանց՝ օ­րո­ւան տօ­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ։

ԹՂԹԱԿԻՑ