«Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի խմբագ­րու­թեան

­­Սի­րե­լի՛ աշ­խա­տա­կից­ներ,
­­Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին գրա­դա­րա­նի եւ ան­ձամբ իմ ա­նու­նից ջեր­մօ­րէն շնոր­հա­ւո­րում եմ ձեզ «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի ստեղծման 75ա­մեա­կի առ­թիւ:
75ա­մեակն ինք­նին խօ­սում է «Ազատ Օր»ի՝ իբ­րեւ ճշմա­րիտ խօս­քի մու­նե­տի­կի, տաս­նա­մեակ­ներ շա­րու­նակ եւ ա­նընդ­մէջ պա­հան­ջո­ւած լի­նե­լու մա­սին: «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թը միշտ էլ աչ­քի է ըն­կել հե­տաքր­քիր ու ո­րա­կեալ յօդուած­նե­րով՝ լայ­նօ­րէն լու­սա­բա­նե­լով թէ՛ ­­Յու­նաս­տա­նի հայ հա­մայն­քում, թէ՛ ­­Հա­յաս­տա­նում, թէ՛ տար­բեր սփիւռ­քեան հա­մայնք­նե­րում տե­ղի ու­նե­ցող կա­րե­ւոր ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը:
Շ­նոր­հա­կա­լու­թեան իմ խօսքն եմ ու­զում յղել նաեւ օ­րա­թեր­թի խմբագ­րու­թեան բո­լոր տա­րի­նե­րի խմբա­գիր­նե­րին, աշ­խա­տա­կից­նե­րին եւ հո­վա­նա­ւոր­նե­րին, ո­րոնց ան­խոնջ ու հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի շնոր­հիւ լրա­տո­ւա­մի­ջո­ցը գո­յա­տե­ւել է եւ ու­նի իր ու­րոյն ու գե­ղե­ցիկ ձե­ռա­գի­րը: Ու­րա­խա­լի է, որ ժա­մա­նա­կին համըն­թաց թերթն իր ներ­կա­յու­թիւնն ամ­րագ­րեց հա­մա­ցան­ցա­յին տի­րոյ­թում՝ հա­սա­նե­լի դառ­նա­լով աշ­խար­հաս­փիւռ հա­յու­թեան ա­ռա­ւել մեծ լսա­րան­նե­րի:
­Սի­րով տե­ղե­կաց­նում ենք, որ ­­Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին գրա­դա­րա­նը պար­բե­րա­բար ստա­նում է ձեր ու­ղար­կած թեր­թե­րը, ամ­սագ­րե­րը, գրքե­րը ո­րի հա­մար յայտ­նում ենք մեր խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը: Ու­րախ ենք, որ կան ձեզ նման նուիրեալ­ներ, ո­րոնց շնոր­հիւ ­­Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին գրա­դա­րա­նի ֆոն­տե­րը հա­մալր­ւում են թեր­թե­րով, ամ­սագ­րե­րով, գրքե­րով:
­­Մէկ ան­գամ եւս շնոր­հա­ւո­րում եմ ձեզ այս գե­ղե­ցիկ յո­բե­լեա­նի առ­թիւ եւ մաղ­թում բո­լո­րիդ նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն­ներ, բա­զում ձեռք­բե­րում­ներ եւ կամք՝ շա­րու­նա­կե­լու ձեր ազ­գանպաստ ու նո­ւի­րա­կան գոր­ծը:

­­Յար­գան­քով՝
«­­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին Գ­րա­դա­րան»ի
տնօ­րէ­նի պաշ­տօ­նա­կա­տար
Հ­րա­չեայ ­­Սա­րի­բե­կեան

­­ Սի­րե­լի աշ­խա­տա­կից­ներ,
Շ­նոր­հա­ւո­րում եմ ձեզ «Ա­զատ Օր» թեր­թի ստեղծ­ման 75ա­մեայ յո­բե­լեա­նի առ­թիւ:
­­Դուք ձեր նո­ւի­րու­մով ու ան­խոնջ աշ­խա­տան­քով ան­ցած 75 տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում ­­Յու­նաս­տա­նում «Ա­զատ Օր» թեր­թը դարձ­րել էք հա­յա­պահ­պա­նու­թեան կռո­ւան, հա­մայն­քա­յին կեան­քի հա­յե­լին:
­­Գո­վե­լի է, որ միա­ժա­մա­նակ հա­յե­րէն եւ յու­նա­րէն լե­զու­նե­րով լոյս տես­նող թեր­թում տեղ են գտնում ոչ միայն ­­Յու­նաս­տա­նի, այ­լեւ միւս երկր­նե­րի հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րին վե­րա­բե­րող կա­րե­ւոր նիւ­թեր եւ հրա­պա­րա­կում­ներ, իսկ ձեր խմբագ­րա­կան­նե­րը ըն­թեր­ցո­ղին ուղ­ղոր­դում են՝ կա­րե­ւո­րե­լու թեր­թի ա­սե­լի­քը:
Խմ­բագ­րա­կա­նի լաւ կազ­մի նո­ւի­րու­մի, ջան­քե­րի եւ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան տքնան­քի շնոր­հիւ է, որ «Ա­զատ Օր»ի ար­ձա­գանգ­ներն այդ­քան ազ­դե­ցիկ են, նպա­տա­կա­յին եւ ուղ­ղոր­դող:
Ու­րախ եմ, որ «Ա­զատ Օր»ը հա­մա­գոր­ծակ­ցում է ­­Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին գրա­դա­րա­նի հետ եւ նրա լաւ բա­րե­կամն է:
Եւս մէկ ան­գամ շնոր­հա­ւո­րե­լով «Ա­զատ Օր» թեր­թի լոյս ըն­ծայ­ման 75ա­մեայ յո­բե­լեա­նի առ­թիւ՝ մաղ­թում եմ շա­րու­նա­կա­կան ար­դիւ­նա­ւետ գոր­ծու­նէու­թիւն, ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան հե­տա­գայ յա­ջո­ղու­թիւն­ներ, հա­ւա­տա­րիմ ըն­թեր­ցող­նե­րի մե­ծա­թիւ բա­նակ:

­­Բա­րի երթ եւ նո­րա­նոր հո­րի­զոն­ներ «Ա­զատ Օր»ին:

­­Լա­ւա­գոյն մաղ­թանք­նե­րով եւ յար­գան­քով ձեր լաւ բա­րե­կամ՝
­­Մա­րիան­նա ­­Գալս­տեան
­­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին Գ­րա­դա­րա­նի Ար­տա­քին կա­պե­րի բաժ­նի վա­րիչ