­Կա­թո­լիկ աշ­խար­հի հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ Ֆ­րան­չիս­կոս ­Պա­պի 2016 թո­ւա­կա­նի այ­ցե­րուն նո­ւի­րո­ւած՝ լոյս տե­սած են յա­տուկ փոս­տա­յին նա­մա­կա­նիշ­ներ: Ըստ Armenpress.amի՝ նա­մա­կա­նիշ­նե­րու շար­քին յա­տուկ տեղ ու­նի ­Հա­յաս­տան կա­տա­րած պատ­մա­կան այ­ցին վե­րա­բե­րեալ թո­ղար­կուած նմոյ­շը: ­Նա­մա­կա­նի­շին վրայ պատ­կե­րո­ւած է Ֆ­րան­չիս­կոս ­Պա­պը, իսկ ա­նոր թի­կուն­քին՝ ­Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան յու­շա­հա­մա­լի­րը: ­Վա­տի­կա­նի պաշ­տօ­նա­կան կայ­քը նշած է, որ նա­մա­կա­նի­շին հե­ղի­նա­կը ­Դա­նիէ­լա ­Լոն­կոն է, որ պատ­կե­րած է ­Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի մէջ Հ­ռո­մի ­Պա­պին ա­ղօթ­քի պա­հը:
Հ­ռո­մի Սր­բա­զան ­Քա­հա­նա­յա­պետ Ֆ­րան­չիս­կոս ­Պապ 2016 ­Յու­նիս 25ին այ­ցե­լած էր ­Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ` ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին նո­ւի­րո­ւած յու­շա­հա­մա­լիր, ուր յար­գան­քի տուրք մա­տու­ցած էր ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կին: ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րան-հիմ­նար­կի պա­տո­ւոյ այ­ցե­լու­նե­րու գիր­քին մէջ, Սր­բա­զան ­Քա­հա­նա­յա­պե­տը գրած էր.- «Այս­տեղ կ­՝ա­ղօ­թեմ` ցա­ւը սրտիս մէջ, որ­պէս­զի այ­լեւս եր­բեք նման ող­բեր­գու­թիւն­ներ չկրկնո­ւին, որ­պէս­զի մարդ­կու­թիւ­նը չմոռ­նայ եւ գիտ­նայ չա­րու­թեան յաղ­թել բա­րու­թեամբ: ­Թող Աս­տո­ւած պար­գե­ւէ սի­րե­ցեալ հայ ժո­ղո­վուր­դին եւ ամ­բողջ աշ­խար­հին խա­ղա­ղու­թիւն ու մխի­թա­րու­թիւն: Աս­տո­ւած պահ­պա­նէ հայ ժո­ղո­վուր­դին յի­շո­ղու­թիւ­նը: ­Յի­շո­ղու­թիւ­նը կա­րե­լի չէ ո՛չ պղտո­րել, ո՛չ մոռ­նալ: ­Յի­շո­ղու­թիւ­նը խա­ղա­ղու­թեան եւ ա­պա­գա­յի աղ­բիւրն է»:
­Յի­շեց­նենք, որ Ֆ­րան­չիս­կոս ­Պապ ­Հա­յաս­տան ժա­մա­նած էր ­Յու­նիս 24-26ին` «Այց՝ ա­ռա­ջին քրիս­տո­նէա­կան եր­կիր» խո­րա­գի­րով: