Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ պրն. Փ­րո­քո­փիս ­Փաւ­լո­փու­լոս, Ա­թէն­քի նա­խա­գա­հա­կան ա­պա­րան­քին մէջ, Ուր­բաթ՝ 6 ­Մար­տի ե­րե­կո­յեան, ըն­դու­նեց Հ.Յ.Դ. ներ­կա­յա­ցուց­չու­թեան այ­ցե­լու­թիւ­նը, գլխա­ւո­րու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Յա­կոբ ­Տէր ­Խա­չա­տու­րեա­նի եւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդրո­նա­կան կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեա­նի եւ ան­դամ ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեա­նի։
­Նա­խա­գահ պրն. Փ­րո­քո­փիս ­Փաւ­լո­փու­լոս, ջեր­մօ­րէն ող­ջու­նեց Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չի այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Յու­նաս­տան, անդ­րա­դառ­նա­լով իր սերտ ու եր­կա­րա­տեւ կա­պե­րուն ­Յու­նաս­տա­նի հայ հա­մայն­քին եւ Հ.Յ.Դ ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բին հետ, ա­պա նաեւ խօ­սե­ցաւ ան­ցեալ տա­րո­ւայ վեր­ջա­ւո­րու­թեան ­Հա­յաս­տան կա­տա­րած իր այ­ցե­լու­թեան եւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ պրն. Ար­մէն ­Սարգ­սեա­նի հետ կա­յա­ցած հան­դիպ­ման բարձր մա­կար­դա­կին մա­սին։ Ան խան­դա­վա­ռու­թեամբ խօ­սե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ ու­նե­ցած պե­տա­կան շփում­նե­րու բե­ղուն ար­դիւնք­նե­րուն մա­սին եւ զօ­րակ­ցա­կան իր ան­վե­րա­պահ կե­ցո­ւած­քը ար­տա­յայ­տեց հայ ժո­ղո­վուր­դին հան­դէպ՝ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ս­փիւռ­քի մէջ։
­Խօ­սակ­ցու­թիւն ծա­ւա­լե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի սահ­ման­նե­րուն վրայ ստեղ­ծո­ւած լա­րո­ւած ու բարդ ի­րա­վի­ճա­կին շուրջ, որ ան­գամ մը եւս ցոյց կու­տայ հա­մայն հան­րու­թեան առ­ջեւ ­Թուր­քիոյ որ­դեգ­րած ծա­ւա­լա­պաշտ գոր­ծե­լա­ձե­ւը, որ ճնշում­նե­րու ու սպառ­նա­լիք­նե­րու լե­զո­ւով՝ իր օգ­տին կը փոր­ձէ պար­տա­ւո­րեց­նել Եւ­րո­պան եւ մարդ­կու­թիւ­նը։ 
Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը վստա­հե­ցուց ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հին, որ Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը, իր աշ­խար­հաս­փիւռ կազ­մա­կեր­պա­կան կա­ռոյ­ցով, ­Յու­նաս­տա­նի եւ յոյն ժո­ղո­վուր­դի ան­կեղծ ու պատ­րաս­տա­կամ գոր­ծա­կիցն է։ Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց, յու­նա­հա­յու­թեան հան­դէպ եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր իր ու­նե­ցած ան­կեղծ վե­րա­բեր­մուն­քին հա­մար ու հա­մո­զում ար­տա­յայ­տեց, թէ բարձ­րա­մա­կար­դակ ու ջերմ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը պի­տի շա­րու­նա­կեն պահ­պա­նո­ւիլ ա­պա­գա­յին եւս, բո­լոր այն մար­զե­րէն ներս, ուր ­Յու­նաս­տա­նի նա­խա­գա­հը պի­տի շա­րու­նա­կէ իր գոր­ծու­նէու­թեան շրջա­գի­ծը։
Այս ա­ռի­թով, հրա­ւէր ուղ­ղո­ւե­ցաւ նա­խա­գահ պրն. Փ­րո­քո­փիս ­Փաւ­լո­փու­լո­սին, ­Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­գե­կոչ­ման 105ա­մեա­կի ձեռ­նարկ­նե­րուն պա­տո­ւոյ հիւ­րը հան­դի­սա­նա­լու հա­մար։ Պրն. նա­խա­գա­հը ջեր­մու­թեամբ ըն­դու­նեց յար­գան­քի հրա­ւէ­րը, հա­ւաս­տիաց­նե­լով իր ներ­կա­յու­թեան հա­մար՝ Ապ­րիլ 26ին, Ա­թէն­քի «­Փալ­լաս» կեդ­րո­նա­կան սրա­հէն ներս, ուր Ապ­րի­լեան ո­գե­կոչ­ման պե­տա­կան պաշ­տօ­նա­կան նշու­մը պի­տի կազ­մա­կեր­պո­ւի։

­Հան­դի­պում ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի տե­ղա­կա­լին հետ

Ուր­բաթ` 6 ­Մար­տի ե­րե­կո­յեան, հան­դի­պում կա­յա­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մօտ, նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ պրն. ­Միլ­թիա­տիս ­Վար­վի­ցիո­թի­սի հետ։  
Քն­նար­կո­ւե­ցան ­Հայ դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն վե­րա­բե­րող հար­ցեր, ինչ­պէս նաեւ ­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու լայն շրջա­գի­ծին վե­րա­բե­րող նիւ­թեր։ Անդ­րա­դարձ ե­ղաւ ­Յու­նաս­տա­նի սահ­ման­նե­րուն վրայ ստեղ­ծո­ւած բարդ ի­րա­վի­ճա­կին եւ ­Թուր­քիոյ կող­մէ գոր­ծադ­րո­ւող ճնշու­մի քա­ղա­քա­կա­նու­թեան, որ ուղ­ղուած է ­Յու­նաս­տա­նի եւ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան դէմ։

Հան­դի­պում­նե­րը ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նէն ներս

Ա­թէնք իր այ­ցե­լու­թեան երկ­րորդ օ­րո­ւան ըն­թաց­քին, Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Յա­կոբ ­Տէր ­Խա­չա­տու­րեան հան­դի­պում­նե­րու շարք մը ի­րա­գոր­ծեց ­Յու­նաս­տա­նի կա­ռա­վա­րա­կան եւ քա­ղա­քա­կան շրջա­նակ­նե­րուն հետ, ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նէն ներս։ ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին ըն­կե­րակ­ցե­ցան Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի ան­դամ­ներ ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեան եւ ընկ. ­Ռաֆ­ֆի ­Գա­զա­րեան։ Ուր­բաթ՝ 6 ­Մար­տի ա­ռա­ւօ­տեան ա­ռա­ջին հան­դի­պու­մը կա­յա­ցաւ ­Հել­լէն խորհր­դա­րա­նի Ազ­գա­յին պաշտ­պա­նու­թեան եւ Ար­տա­քին հար­ցե­րու խոր­հուր­դի նա­խա­գահ պրն. ­Գոնս­թան­տի­նոս ­Կիւ­լե­քա­սի հետ։ 
Ող­ջու­նե­լով հիւ­րի ներ­կա­յու­թիւ­նը պրն. ­Կիւ­լե­քաս նշեց իր եր­կար տա­րի­նե­րու սերտ գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բին հետ, Ա­թէն­քի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, կա­րե­ւո­րե­լով առ­նո­ւած նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներն ու ծա­ւա­լող գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։  Զ­րու­ցա­կից­նե­րը անդ­րա­դար­ձան ­Յու­նաս­տա­նի սահ­ման­նե­րուն վրայ ըն­թա­ցող փախս­տա­կան­նե­րու բարդ ի­րա­վի­ճա­կին, որ ստեղ­ծո­ւած է ­Թուր­քիոյ բա­ցա­սա­կան դե­րա­կա­տա­րու­թեան պատ­ճա­ռով։
­Շեշ­տո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ աշ­խուժ գոր­ծակ­ցու­թիւն ծա­ւա­լե­լու ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թեան հար­ցը, ինչ­պէս նաեւ ­Յու­նաս­տան-­Հա­յաս­տան-­Կիպ­րոս ե­ռա­կողմ հա­մա­ձայ­նագ­րէն թե­լադ­րո­ւած աշ­խա­տանք­նե­րու աշ­խու­ժա­ցու­մը։ 
Յա­ջոր­դեց ՍԻՐԻԶԱ ընդ­դի­մա­դիր կու­սակ­ցու­թեան խորհր­դա­րա­նա­կան, ար­տա­քին գոր­ծոց նախ­կին նա­խա­րար պրն. Եոր­ղոս ­Քաթ­րու­կա­լո­սի հետ հան­դի­պու­մը, ուր զրոյ­ցը ընդ­հա­նու­րին մէջ ընդգր­կեց ­Թուր­քիոյ վա­րած քա­ղա­քա­կա­նու­թեան իբ­րեւ հե­տե­ւանք ստեղ­ծո­ւած ի­րա­վի­ճակ­նե­րու քննար­կու­մը եւ ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի դի­մագ­րա­ւած տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին հար­ցե­րը։ 
Հան­դի­պում կա­յա­ցաւ նաեւ ­Հա­յաս­տան-­Յու­նաս­տան խորհր­դա­րա­նա­կան բա­րե­կա­մու­թեան խում­բի ղե­կա­վար, ե­րես­փո­խան պրն. ­Տի­միթ­րիս ­Մաք­րո­փու­լո­սի հետ, ուր քննար­կո­ւե­ցան փո­խա­դարձ հե­տաքրք­րու­թեան ա­ռար­կայ ե­ղող բազ­մե­րես հար­ցեր։