­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան յար­գար­ժա՛ն քա­ղա­քա­ցի­ներ,
­Սի­րե­լի՛ հայ­րե­նա­կից­ներ,
2017 թո­ւա­կա­նին հրա­ժեշտ տա­լուց րո­պէ­ներ ա­ռաջ, ու­զում եմ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նել ձեզ: Ե­րախ­տա­պարտ եմ ­Հա­յաս­տա­նի զի­նո­ւո­րին ու շի­նա­կա­նին, մտա­ւո­րա­կա­նին ու գոր­ծա­րա­րին, բո­լոր-բո­լո­րին` անձ­նու­րաց աշ­խա­տան­քի, հայ­րե­նա­սի­րու­թեան եւ համ­բե­րու­թեան հա­մար: Այն հա­ւա­տը, որ մենք բո­լորս ու­նենք մեր ժո­ղովր­դի եւ երկ­րի ա­պա­գա­յի հան­դէպ, թող մեզ ոյժ տայ նաեւ նոր տա­րում:
Այս պա­հին ըն­տա­նիք­նե­րով հա­ւա­քո­ւել ենք տօ­նա­կան սե­ղան­նե­րի շուրջ: ­Բո­լորս մտո­վի ամ­փո­փում ենք անց­նող տա­րին, գո­հու­թիւն յայտ­նում Աստ­ծուն: ­Բա­րե­կա­մու­թեան եւ հա­րա­զա­տու­թեան դրա­կան լից­քե­րով ե­կէք դի­մա­ւո­րենք 2018 թո­ւա­կա­նը:
2017 թո­ւա­կա­նը հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տան­քի եւ լուրջ ծրագ­րե­րի ի­րա­գործ­ման տա­րի էր: ­Լայ­նա­ծա­ւալ փո­փո­խու­թիւն­նե­րի թեմ­փը (թա­փը) չի նո­ւա­զել. ա­ւե­լին` դրանք ա­ւե­լի մեծ վճռա­կա­նու­թեամբ ենք ա­ռաջ մղել: Այն դրա­կան ար­դիւնք­նե­րը, որ մենք այս տա­րի ու­նե­ցանք, ա­ռա­ջին հեր­թին ձե՛ր ձեռք­բե­րում­ներն են: Եւ դեռ հա­մա­տեղ (միա­սին) շատ ա­նե­լիք­ներ ու­նենք, որ­պէս­զի ամ­րապն­դենք ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կա­նու­թեան եւ հա­սա­րա­կու­թեան հիմ­քե­րը:
­Մեր յա­ւակ­նու­թիւն­նե­րը մեծ են, եւ մենք հե­տե­ւո­ղա­կան ենք լի­նե­լու դրանք ի­րա­կա­նաց­նե­լիս: ­Շա­րու­նա­կե­լու ենք ան­շե­ղօ­րէն պաշտ­պա­նել Ար­ցա­խի ի­րա­ւունք­նե­րը եւ շա­հե­րը: Իշ­խա­նու­թիւն­նե­րի աշ­խա­տան­քը պէտք է զգա­լի եւ շօ­շա­փե­լի լի­նի ­Հա­յաս­տա­նի իւ­րա­քան­չիւր քա­ղա­քա­ցու հա­մար, պէտք է բո­լո­րիս վստա­հու­թեան զգա­ցում հա­ղոր­դի: ­Մենք հրա­շա­լի եր­կիր ու­նենք, եւ պէտք է հպարտ լի­նենք այս­պի­սի երկ­րի քա­ղա­քա­ցի լի­նե­լու հան­գա­ման­քով:
­Սի­րե­լի՛ հայ­րե­նա­կից­ներ,
2017 թո­ւա­կա­նին ընտ­րե­ցինք նոր Ազ­գա­յին ­Ժո­ղով: ­Քա­ղա­քա­կան մրցա­պայ­քա­րը թէժ էր, սա­կայն մթնո­լոր­տը կա­ռու­ցո­ղա­կան էր: ­Խու­սա­փե­ցինք թշնա­ման­քից եւ հա­կա­դիր ճամ­բար­նե­րի բա­ժան-բա­ժան լի­նե­լուց: ­Դա ա­ւե­լի կա­րե­ւոր է, քան այն, թէ ո՛վ քա­նի տո­կոս հա­ւա­քեց: ­Սա եւս մէկ ա­ռողջ մի­տում է, որն անց­նող տա­րուց պէտք է տե­ղա­փո­խենք նոր տա­րի: ­Փո­խա­դարձ յար­գան­քը, հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թիւ­նը եւ հա­մե­րաշ­խու­թիւ­նը այ­սու­հետ պէտք է լի­նեն ­Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան կեան­քի մշտա­կան ու­ղե­ցոյց­նե­րը:
­Գա­լիք տա­րի ա­ւար­տին կը հասց­նենք կա­ռա­վար­ման նոր կար­գի անց­նե­լու մեր աշ­խա­տանք­նե­րը: Ու­շագ­րաւ զու­գա­դի­պու­թեամբ 2018 թո­ւա­կա­նին տօ­նե­լու ենք ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հիմ­նադր­ման 100րդ ­տա­րե­դար­ձը: Վս­տա­հու­թեամբ կա­րող ենք պնդել, որ այս յո­բե­լեա­նին մօ­տե­նում ենք ա­ւե­լի ա­մուր եւ կա­յա­ցած պե­տա­կան-հա­սա­րա­կա­կան կա­ռոյց­նե­րով:
­Միա­սին ­Հա­յաս­տան ենք վե­րա­դարձ­նե­լու երկ­րից հե­ռա­ցած մեր հա­րա­զատ­նե­րին: Ն­րանք գա­լու են, քա­նի որ ­Հա­յաս­տան հայ­րե­նի­քում աշ­խա­տե­լու եւ ի­րենց դրսե­ւո­րե­լու ա­ւե­լի մեծ աս­պա­րէզ են տես­նե­լու: ­Մեր աշ­խա­տան­քի նպա­տա­կը մէկն է` բա­ցել նոր հո­րի­զոն­ներ եւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ, ստեղ­ծել գոր­ծու­նէու­թեան լայն դաշտ ­Հա­յաս­տա­նի իւ­րա­քան­չիւր քա­ղա­քա­ցու հա­մար:
­Սի­րե­լի՛ հայ­րե­նա­կից­ներ,
2017 թո­ւա­կա­նին նոր զարկ ենք տո­ւել մեր զի­նո­ւած ու­ժերն ամ­րապն­դե­լու գոր­ծին: Ի­րա­կա­նա­ցո­ւող փո­փո­խու­թիւն­նե­րի ար­դիւն­քում զա­ւա­կին բա­նակ ու­ղար­կող ծնող­նե­րը պէտք է վստահ լի­նեն, որ նա ծա­ռա­յում է գե­րա­զանց կազ­մա­կեր­պո­ւա­ծու­թիւն եւ բա­ցա­ռիկ կար­գու­կա­նոն ու­նե­ցող զի­նո­ւած ու­ժե­րում:
­Մեր զի­նո­ւո­րա­կան­նե­րին ե­կէք մաղ­թենք բա­րի ծա­ռա­յու­թիւն: Ե­կէք նրանց ե­րախ­տա­գի­տու­թիւն յայտ­նենք մեր ան­դոր­րը պաշտ­պա­նե­լու հա­մար:
Եւս մէկ տա­րի է գու­մար­ւում ­Հա­յաս­տա­նի հա­զա­րա­մեակ­նե­րի ան­ցեա­լին եւ մեր ե­րի­տա­սարդ ան­կախ պե­տա­կա­նու­թեան պատ­մու­թեա­նը: ­Թող 2018 թո­ւա­կա­նին շա­րու­նա­կի ամ­րապն­դո­ւել ­Հա­յաս­տան-Ար­ցախ-Ս­փիւռք ե­ռա­միաս­նու­թիւ­նը, ա­նա­ռիկ լի­նեն մեր սահ­ման­նե­րը եւ հիւ­րըն­կալ` մեր օ­ճախ­նե­րը:
Ե­կէք միա­սին բա­ժակ բարձ­րաց­նենք եւ խա­ղա­ղու­թիւն մաղ­թենք մեր ­Հա­յաս­տան Աշ­խար­հին, ջեր­մու­թիւն եւ ամ­րու­թիւն հա­ղոր­դենք մեր ըն­տա­նիք­նե­րին: Եւ միշտ յի­շենք, որ մեր պե­տու­թեան հիմ­քը ըն­տա­նիքն է: ­Թող միշտ սի­րոյ, եր­ջան­կու­թեան, հո­գա­տա­րու­թեան եւ փո­խըմբռն­ման մթնո­լորտ տի­րի մեզ­նից իւ­րա­քան­չիւ­րի տա­նը:
Շ­նոր­հա­ւո՛ր Ա­մա­նոր եւ ­Սուրբ Ծ­նունդ: