23 ­Սեպ­տեմ­բե­րին ­Նիւ Եոր­քի մէջ հան­դի­պում ու­նե­ցած են ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Է­դո­ւարդ ­Նալ­բան­դեան ու Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էլ­մար ­Մա­մե­տեա­րով` ներ­կա­յու­թեամբ Ե.Ա.Հ.Կ. ­Մինս­քի Խմ­բա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­ներ Ի­կոր ­Փո­փո­վի (­Ռու­սիա), Ս­թե­ֆան ­Վիս­քոն­թիի (Ֆ­րան­սա) եւ Էնտ­րիւ ­Շո­ֆը­րի (­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­ներ), ինչ­պէս նաեւ՝ Ե.Ա.Հ.Կ. գոր­ծող նա­խա­գա­հի անձ­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ան­ճէյ ­Քասփր­չի­քի: Ան­կէ ետք հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը հրա­պա­րա­կած են հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, ո­րուն մէջ նշած են.- «­Խորհրդակ­ցու­թիւն­նե­րուն հիմ­նա­կան նպա­տա­կը տագ­նա­պի գօ­տիին մէջ տի­րող ներ­կայ ի­րա­վի­ճա­կը քննար­կելն էր, բա­նակ­ցա­յին հո­լո­վոյ­թի աշ­խու­ժաց­ման ու­ղի­ներ գտնե­լը եւ ­Հա­յաս­տա­նի ու Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ­նե­րուն մի­ջեւ հան­դի­պում նա­խա­պատ­րաս­տե­լը: «Կ­’ակն­կա­լենք, որ այս հան­դի­պու­մը նպաս­տէ կող­մե­րուն մի­ջեւ վստա­հու­թեան ա­ճին, եւ ա­նոնք քա­ղա­քա­կան կամք դրսե­ւո­րեն` խնդի­րի ա­ռանց­քա­յին հար­ցե­րու փոխ-զի­ջու­մա­յին լու­ծում­ներ գտնե­լու հա­մար: ­Նա­խա­րար­նե­րը պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն յայտ­նե­ցին աշ­խա­տե­լու հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն հետ` մօ­տիկ ա­պա­գա­յին ար­դիւ­նա­ւէտ հան­դի­պում կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար: «­Հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը կը ծրագ­րեն ­Հոկ­տեմ­բե­րին շրջան այ­ցե­լել»:
Եր­կու նա­խա­րար­նե­րուն հան­դիպ­ման նա­խոր­դած են Ե.Ա.Հ.Կ. ­Մինս­քի խմբա­կի նա­խա­գահ­նե­րուն հետ նա­խա­րար­նե­րու ա­ռան­ձին-ա­ռան­ձին հան­դի­պում­նե­րը: ­Նա­խա­րար ­Նալ­բան­դեա­նի հետ հան­դի­պու­մին, ան շնոր­հա­ւո­րած է ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու նոր հա­մա­նա­խա­գա­հը` պաշ­տօ­նը ստանձ­նե­լուն ա­ռի­թով, ընդգ­ծե­լով հա­մա­նա­խա­գա­հու­թեան կա­րե­ւոր ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը ­Ղա­րա­բա­ղեան տագ­նա­պի խա­ղաղ հան­գու­ցա­լուծ­ման հաս­նե­լու ի­մաս­տով:
­Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին միտ­քեր փո­խա­նա­կո­ւած են ­Ղա­րա­բա­ղեան տագ­նա­պը բա­ցա­ռա­պէս խա­ղաղ մի­ջոց­նե­րով լու­ծե­լու տար­բե­րա­կը յա­ռաջ տա­նե­լու նպաս­տող պայ­ման­ներ ստեղ­ծե­լու առն­չու­թեամբ: