­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի ­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուչ­ցա­կան կազ­մի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Եր­կու­շաբ­թի, 7 ­­Նո­յեմ­բեր 2022-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8-ին, վար­ժա­րա­նի սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ յի­շա­տա­կի ե­րե­կոյ, նո­ւի­րո­ւած յու­նա­հայ գա­ղու­թին մէջ իր վաս­տա­կը թո­ղած ու­սու­ցի­չին ու ազ­գա­յին գոր­ծի­չին՝ Ս­թաւ­րոս-­­Խա­չիկ Ա­պա­րեա­նին։
­­Ներ­կայ էին ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հա­յոց ­­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­­Գերշ. Տ. ­­Գե­ղամ արք. ­­Խա­չե­րեան, Ազ­գա­յին ­­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­­Թագ­ւոր ­­Յո­վա­կի­մեան, «­­Սուրբ ­­Յա­կոբ» Ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­­Տէր ­­Պա­րետ քհնյ. ­­Խա­չե­րեան, ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի Շրջ. վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի տիկ. ­­Լի­զա Ա­ւա­գեան, Ա­թէն­քի Հ­րեայ հա­մայն­քի ­­Ռաբ­բի ­­Կապ­րիէլ ­­Նեղ­րին, ­­Յու­նաս­տա­նի Հ­րէա­կան հա­մայն­քի ­­Կեդ­րո­նա­կան ­­Խոր­հուր­դին քար­տու­ղար պրն. ­­Վիք­թոր Է­լիե­զեր, Ու­սում­նա­կան խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պե­տու­հի տի­կին ­­Լի­զէթ ­­Գի­րա­զեան, կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ու­սու­ցիչ­ներ, հան­գու­ցեա­լի ըն­տա­նիքն ու հա­րա­զատ­նե­րը եւ մեծ թի­ւով վար­ժա­րա­նի շրջա­նա­ւարտ­ներ, ա­շա­կերտ­ներ ու ծնող­ներ։
­­Բաց­ման խօս­քով հան­դէս ե­կաւ վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի տիկ. ­­Հայ­կա­նուշ ­­Մի­նա­սեան։ Ան բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց ներ­կա­նե­րուն եւ հա­կիրճ ակ­նարկ մը կա­տա­րեց, բո­լո­րի կող­մէ սի­րո­ւած ու յար­գո­ւած ու­սու­ցիչ Ս­թաւ­րոս-­­Խա­չիկ Ա­պա­րեա­նին դպրո­ցին մէջ տա­րած 36 տա­րի­նե­րու ու­սուչ­ցա­կան աս­պա­րէ­զին։ ­­Տիկ. ­­Մի­նա­սեան զինք բնու­թագ­րեց որ­պէս սի­րե­լի ու­սու­ցի­չը ա­շա­կերտ­նե­րուն եւ սի­րե­լի բա­րե­կա­մը ծնող­նե­րուն։
­­Յա­նուն մեծ ու­սու­ցի­չի ա­շա­կերտ­նե­րուն, խօսք ա­ռաւ ան­ցեա­լի ա­շա­կերտ­նե­րէն պրն. Ար­թօ ­­Շէմ­մաս։ Ան անդ­րա­դար­ձաւ ա­շա­կեր­տա­կան իր տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին, իր ու­սու­ցի­չէն ու­նե­ցած տպա­ւո­րու­թեան մա­սին։ Ինչ­պէս նաեւ, ­­Հայ ­­դա­տի յանձ­նա­խում­բէն ներս իր ու­նե­ցած գոր­ծակ­ցու­թեան ու փոր­ձա­ռու­թեան մա­սին։ Ա­ւար­տին պրն. ­­Շէմ­մաս զինք կո­չեց անն­ման ու­սու­ցիչ եւ աշ­խուժ գոր­ծա­կից ա­ւելց­նե­լով, թէ կը մա­հա­նան ա­նոնք ո­րոնք կը մոռ­ցո­ւին։ ­­Մինչ Ս­թաւ­րոս-­­Խա­չիկ Ա­պա­րեա­նը պի­տի մնայ ան­մահ իր թո­ղած գնա­հա­տե­լի վաս­տա­կով։
Ա­պա տե­սե­րի­զով ցու­ցադ­րո­ւե­ցաւ Ս­թաւ­րոս-­Խա­չիկ Ա­պա­րեա­նի վար­ժա­րա­նէն ներս գոր­ծու­նէու­թեան հանգ­րո­ւան­նե­րը։ Որ­մէ ետք, վար­ժա­րա­նի բարձր դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին եր­կու եր­գեր նո­ւի­րո­ւած ու­սու­ցի­չին։
­­Բէմ հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի ­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի նախ­կին տնօ­րէն պրն. ­­Կի­րա­կոս Մկր­տի­չեան։ Ան մեծ յու­զու­մով ու ապ­րու­մով ներ­կա­յա­ցուց վար­ժա­րա­նէն ներս եր­կար տա­րի­նե­րու իր սի­րե­լի գոր­ծա­կի­ցը։ Ան յայտ­նեց, թէ Ս­թաւ­րոս-­­Խա­չիկ Ա­պա­րեան բա­ցա­ռիկ գոր­ծա­կից մըն էր։ ­­Գոր­ծու­նէու­թեան մէջ աշ­խուժ էր ան, իսկ պար­տա­կա­նու­թեանց մէջ պար­տա­ճա­նաչ։ ­­Միշտ ներ­կայ ա­մէն տեղ, մա­նա­ւանդ ա­մէն կա­րի­քի։ Որ­պէս տի­պար ան­հատ եւ կրթա­կան ար­ժա­նա­ւոր մշակ, ան իր ար­ժա­նիք­նե­րէն լա­ւա­գոյնս տո­ւաւ իր ա­շա­կերտ­նե­րուն։ ­­Բո­լո­րը սի­րե­լի էին ի­րեն հա­մար։
Ա­պա խօս­քը ա­ռաւ Ս­թաւ­րո­սին ըն­կեր­նե­րուն կող­մէ պրն. Ալ­պեր­թոս ­­Թա­րա­պու­լուս՝ Ա­թէն­քի Հ­րէա­կան հա­մայն­քի ­­Կեդ­րո­նա­կան ­­Խոր­հուր­դին նա­խա­գահ։ Ան գոր­ծակ­ցու­թե­նէն ու փոր­ձա­ռու­թե­նէն մեկ­նե­լով, գնա­հա­տեց Ս­թաւ­րոս-­­Խա­չիկ Ա­պա­րեա­նը որ­պէս ժպտե­րես ու բո­լո­րին ան­կեղծ բա­րե­կամ անձ­նա­ւո­րու­թիւն մը.- «Ան գիրք մըն է լե­ցուն աշ­խա­տանք­նե­րով ու յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րով»։
­­Բեմ հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ հան­գու­ցեա­լի կո­ղա­կի­ցը տիկ. ­­Ռէ­կի­նա ­­Քու­նիօ։ Ան իր կեան­քի քաղցր յի­շա­տակ­նե­րէն մղո­ւած խօ­սե­ցաւ Ս­թաւ­րոս-­­Խա­չիկ Ա­պա­րեա­նին մա­սին որ­պէս կո­ղա­կից եւ ըն­տա­նի­քի հայր։ Ան յայտ­նեց, թէ նոյն նկա­րագրով, նոյն վե­րա­բեր­մուն­քով եւ նոյն զգա­ցում­նե­րով մարդն էր ան իր տու­նէն ներս եւս։ ­­Մեր տու­նէն ետք «­­Զա­ւա­րան» վար­ժա­րանն էր ա­նոր երկ­րորդ տու­նը եւ ըն­տա­նի­քը եւ մտա­հո­գու­թիւ­նը յայտ­նեց ան։ Ա­ւար­տին տիկ. ­­Ռէ­կի­նա ­­Քու­նիօ իր ըն­տա­նի­քին կող­մէ խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց բո­լո­րին, իր ա­մուս­նոյն հան­դէպ ու­նե­ցած սի­րոյ, յար­գան­քին ու գնա­հա­տան­քին հա­մար։ Ան յա­տուկ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց նաեւ ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի ­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուչ­ցա­կան կազ­մին, իր ա­մուս­նոյն նո­ւի­րո­ւած յուշ ե­րե­կո­յի նա­խա­ձեռ­նու­թեան հա­մար։
Ա­պա խօսք ա­ռաւ Ա­թէն­քի Հ­րեայ հա­մայն­քի ռաբ­բի ­­Կապ­րիէլ ­­Նեղ­րին։ Ան եւս իր կար­գին ար­տա­յայ­տեց իր տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րը Ս­թաւ­րոս-­Խա­չիկ Ա­պա­րեա­նին հետ ու­նե­ցած իր գոր­ծակ­ցու­թեան մա­սին։ Ան յայտ­նեց, թէ հան­գու­ցեա­լին մօտ յար­գան­քը, գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը եւ բա­րե­կա­մու­թիւ­նը սահ­ման եւ յա­տուկ դէմ­քեր չու­նէին։ Ան իս­կա­կան բա­րե­կամ էր բո­լո­րին։
Ա­պա բեմ հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հա­յոց ­­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­­Գերշ. Տ. ­­Գե­ղամ արք. ­­Խա­չե­րեան։ Ան յայտ­նեց, թէ ան­ցեա­լին ­­Լա­րի­սա քա­ղա­քէն Ա­թէնք տե­ղա­փո­խո­ւած ե­րի­տա­սարդ ­­Խա­չի­կը, ան­մի­ջա­պէս շա­ղա­խո­ւե­ցաւ Ա­թէն­քի հայ­կա­կան գա­ղու­թին կեան­քին մէջ։ Ա­ռա­ւել եւս, քիչ ժա­մա­նակ անց ան ստանձ­նեց գա­ղու­թին մէջ պա­տաս­խա­նա­տու պաշ­տօն­ներ, ո­րոնց մօ­տե­ցաւ ա­մե­նայն լրջու­թեամբ եւ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան գի­տակ­ցու­թեամբ։ ­­Խա­չի­կին հետ ու­նե­ցած գոր­ծակ­ցու­թեան իր անձ­նա­կան փոր­ձա­ռու­թե­նէն հիմ­նո­ւած, սկսեալ ­­Թեսաղոնի­կէէն, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը զինք ներ­կա­յա­ցուց որ­պէս իս­կա­կան բա­րե­կամ, կազ­մա­կեր­պող եւ աշ­խուժ ազ­գա­յին ե­զա­կի անձ­նա­ւո­րու­թիւն մը։ Ան մեր գա­ղու­թա­յին կեան­քէն ներս նման էր ա­ղին։ ­­Հոն ուր իր կա­րի­քը կար, ան կը հաս­նէր, օգ­տա­կար կը դառ­նար եւ աշ­խա­տան­քը իր ա­ւար­տին կը հասցնէր յա­ջո­ղու­թեամբ։
Ե­լոյ­թի ա­ւար­տին, ներ­կա­նե­րը այ­ցե­լե­ցին վար­ժա­րա­նի վե­րա­նո­րո­գո­ւած գրա­դա­րա­նը, ո­րուն նո­րո­գու­թեան ծախ­սե­րը հո­գա­ցին սի­րե­լի ու­սու­ցիչ Ս­թաւ­րոս-­­Խա­չիկ Ա­պա­րեա­նի բա­րե­կամ­նե­րը։

ԹՂԹԱԿԻՑ