Ս. Ծ­նունդ եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թիւն (դռնփակ)

Չո­րեք­շաբ­թի՝ 6 ­Յու­նո­ւար 2021-ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ս. Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան զոյգ տօ­նե­րուն ա­ռի­թով, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ժա­մեր­գու­թիւն եւ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ս. եւ ան­մահ պա­տա­րագ, մաս­նակ­ցու­թեամբ տեղ­ւոյն ե­կե­ղեց­ւոյ սար­կա­ւագ­նե­րուն, կի­սա­սար­կա­ւագ­նե­րուն, ու­րա­րա­կիր­նե­րուն եւ դպիր­նե­րուն։ Ս. պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց եւ օ­րո­ւան խոր­հուր­դին մա­սին քա­րո­զեց ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս վրդ. ­Փա­շա­յեան։ ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ նաեւ ջրօրհ­նէք։ ­Յա­ջորդ օր, ­Մե­ռե­լո­ցի օ­րո­ւան ա­ռի­թով, հայր սուր­բը գտնո­ւե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ազգ. գե­րեզ­մա­նա­տու­նը՝ կա­տա­րե­լու գե­րեզ­մա­նօրհ­նէք բո­լոր ննջե­ցեալ­նե­րու հո­գի­նե­րուն։

Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի պատ­գա­մի ըն­թեր­ցում (դռնփակ)

­Կի­րա­կի՝ 9 ­Յու­նո­ւար 2021-ի ա­ռա­ւօ­տեան ս. եւ ան­մահ պա­տա­րա­գի ըն­թաց­քին, մաս­նակ­ցու­թեամբ տեղ­ւոյն ե­կե­ղեց­ւոյ սպա­սա­ւոր­նե­րուն, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նի հրա­մա­նով եւ Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի ո­րո­շու­մով, փո­խան քա­րո­զի, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ Ս­տե­փա­նոս վրդ. ­Փա­շա­յեան ըն­թեր­ցեց ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան գա­հա­կալ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տի պատ­գա­մը՝ 2021 տա­րին հռչա­կե­լով «ԱՐՑԱԽԻ ՏԱՐԻ»։

­Հո­գե­հան­գիստ՝ հո­գե­լոյս ­Մեղ­րիկ եպս.
­Բա­րի­քեա­նի վախ­ճան­ման առ­թիւ (դռնփակ)

­Կի­րա­կի՝ 17 ­Յու­նո­ւար 2021-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ս. եւ ան­մահ պա­տա­րա­գի ըն­թաց­քին, թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նի հրա­մա­նով եւ Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի ո­րո­շու­մով, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան միա­բա­նու­թեան ե­րէց միա­բան­նե­րէն՝ հո­գե­լոյս ­Մեղ­րիկ եպս. ­Բա­րի­քեա­նի վախ­ճան­ման առ­թիւ հո­գե­հան­գիստ։ ­Պա­տա­րա­գիչ հայր սուր­բը իր քա­րո­զին մէջ անդ­րա­դար­ձաւ սրբա­զան հօր բա­րե­մաս­նու­թիւն­նե­րուն։

ԹՂԹԱԿԻՑ