Յունաստան-Հայաստան ոտնագնդակի մրցում

Յունաստան-Հայաստան ոտնագնդակի մրցում

0
15990

Euro 2020 Եւ­րո­պա­յի ոտ­նագն­դա­կի մրցա­շար­քի ծի­րէն ներս, ­Յու­նաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նը պի­տի մրցի ­Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նին դէմ՝ Ա­թէն­քի մէջ։
­Յու­նաս­տա­նի ոտ­նագն­դա­կի ֆե­տե­րա­սիո­նը յա­տուկ յայ­տա­րա­րու­թեամբ կը նշէ, թէ եր­կու խում­բե­րուն մի­ջեւ մրցու­մը պի­տի կա­յա­նայ Ե­րեք­շաբ­թի՝ 11 ­Յու­նիս 2019ին, գի­շե­րո­ւան ժա­մը 21:45ին, Ա­թէն­քի (­Մա­րու­սի) ո­ղիմ­պիա­կան մար­զա­դաշ­տին վրայ։ Մր­ցու­մի տոմ­սե­րուն ա­պա­հո­վու­մը պի­տի ըլ­լայ հե­տե­ւեալ ձե­ւե­րով.-
­Հա­մա­ցան­ցի ճամ­բով՝ «pame-ethniki.gr» կայ­քէ­ջէն։ Ե­րեք­շաբ­թի՝ 4 ­Յու­նի­սէն մին­չեւ Ուր­բաթ՝ 7 ­Յու­նիս, ինչ­պէս նաեւ ­Կի­րա­կի՝ 9 ­Յու­նի­սին եւ Եր­կու­շաբ­թի՝ 10 ­Յու­նի­սին տոմ­սե­րը պի­տի տրա­մադ­րո­ւին ե­լեկտ­րա­կան գնաց­քի «Ի­րի­նի» կա­յա­նի կրպա­կէն՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10էն մին­չեւ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։
Ե­րեք­շաբ­թի՝ 11 ­Յու­նի­սին, տոմ­սե­րը տրա­մադ­րե­լի պի­տի ըլ­լան նոյն կա­յա­նի կրպա­կէն, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10էն մին­չեւ մրցու­մի սկիզ­բը եւ ո­ղիմ­պիա­կան մար­զա­դաշ­տի 12րդ ­մուտ­քէն, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 3էն մին­չեւ մրցու­մի սկիզ­բը։
­Տոմ­սե­րու գի­ներն են՝ 10, 15 եւ 20 եւ­րօ։ ­Փոք­րե­րու եւ պա­տա­նի­նե­րու հա­մար, մին­չեւ 17 տա­րե­կան, պի­տի տրո­ւի 50% զեղչ։ ­Փոք­րե­րու տոմ­սե­րը կա­րե­լի է գնել միայն վե­րեւ նշո­ւած կրպա­կէն կամ մար­զա­դաշ­տի 12րդ ­մուտ­քէն։
­Տոմ­սե­րու ա­պա­հով­ման հա­մար, նկա­տի պէտք է ու­նե­նալ, թէ ­Հա­յաս­տա­նի ոտ­նագն­դա­կի ֆե­տե­րա­սիո­նը յայ­տա­րա­րած է, որ հայ­կա­կան հա­ւա­քա­կա­նի մար­զա­սէր­նե­րուն հա­մար մաս­նա­ւո­րա­պէս տրա­մադ­րո­ւած են Ա­թէն­քի ո­ղիմ­պիա­կան մար­զա­դաշ­տի 19րդ­ եւ 21րդ ­բա­ժին­նե­րը։