­Հինգ­շաբ­թի, 23 ­Յու­նի­սին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Փաթ­րաս քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի, ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Կիպ­րո­սի մի­ջեւ պե­տա­կան բարձր մա­կար­դա­կի հան­դի­պում մը, ո­րուն ըն­թաց­քին ստո­րագ­րո­ւե­ցաւ յա­տուկ յու­շա­գիր՝ ե­րեք եր­կիր­նե­րու Ս­փիւռք­նե­րու մի­ջեւ գոր­ծակ­ցու­թեան առն­չու­թեամբ։
­Հայ­կա­կան կող­մէն ներ­կայ էր Ս­փիւռ­քի գոր­ծե­րու յանձ­նա­կա­տար ­Զա­րեհ ­Սի­նա­նեան, ­Յու­նաս­տա­նի կող­մէ Ս­փիւռ­քի հար­ցե­րու փոխ­նա­խա­րար Անտ­րէաս ­Քա­ցա­նիո­թիս, իսկ ­Կիպ­րո­սի կող­մէ ­Մար­դա­սի­րա­կան եւ Ս­փիւռ­քի հար­ցե­րու նա­խա­գա­հա­կան յանձ­նա­կա­տար ­Ֆո­թիս ­Ֆո­թիու։
Ս­տո­րագ­րո­ւած յու­շա­գի­րին հա­մա­ձայն, ե­րեք եր­կիր­նե­րը յանձն կ­՚առ­նեն միաս­նա­բար աշ­խա­տե­լու ­Հա­յոց եւ ­Պոն­տա­ցի­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րուն մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման ուղ­ղու­թեամբ, ինչ­պէս նաեւ յա­ռաջ պի­տի տա­նին ­Թուր­քիոյ կող­մէ հիւ­սի­սա­յին ­Կիպ­րո­սի ա­պօ­րի­նի գրաւ­ման հար­ցի մի­ջազ­գա­յին դա­տա­պարտ­ման խնդի­րը։
­Յու­շա­գի­րի նա­խա­բա­նին մէջ նշո­ւած են ­Յու­նաս­տա­նի, ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Կիպ­րո­սի մի­ջեւ պատ­մա­կան բա­րե­կա­մա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը, ա­ռա­ւել շեշ­տո­ւած են ա­նոնց մշա­կու­թա­յին եւ կրօ­նա­կան ա­մուր կա­պե­րը։ ­Զու­գա­հեռ, յու­շա­գի­րը կ­՚ընդգծէ կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը զար­գաց­նե­լու ե­ռա­կողմ գոր­ծակ­ցու­թիւն սփիւռ­քեան ո­լոր­տին մէջ, քա­նի որ ե­րեք եր­կիր­ներն ալ կը յատ­կան­շո­ւին զօ­րա­ւոր Ս­փիւռք­նե­րու առ­կա­յու­թեամբ աշ­խար­հի տա­րած­քին։
­Յու­շա­գի­րին մէջ տեղ գտած են 9 յա­տուկ կէ­տեր, ո­րոնք կը բնո­րո­շեն գոր­ծակ­ցու­թեան դաշտն ու բնոյ­թը՝ յատ­կա­պէս Ս­փիւռ­քի մա­սին տե­ղե­կու­թիւն­նե­րու եւ փոր­ձա­ռու­թեան փո­խա­նակ­ման շրջա­գի­ծէն ներս, այլ նաեւ ազ­գա­յին հիմ­նա­հար­ցե­րու ա­ռա­ջադր­ման ուղ­ղու­թեամբ։ Այս ծի­րէն ներս նա­խա­տե­սո­ւած են յա­տուկ նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ, ինչ­պի­սին է ե­ռա­կողմ հա­մա­ժո­ղո­վի մը կազ­մա­կեր­պու­մը ­Հա­յաս­տա­նի մէջ։
­Հան­դի­պու­մը հիւ­րըն­կա­լող երկ­րի՝ ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ­նա­խա­րար Անտ­րէաս ­Քա­ցա­նիո­թիս յայտ­նեց, թէ ե­րեք եր­կիր­նե­րը ու­նին հա­րուստ պատ­մու­թիւն եւ զօ­րա­ւոր մշա­կու­թա­յին կա­պեր, ո­րոնք ա­ռա­ւել կ­՚ամ­րապն­դո­ւին ե­րեք ազ­գե­րու ուղ­ղա­փառ հա­ւատ­քով։ Ըստ նա­խա­րա­րին, ոչ մէ­կը կրնայ ժխտել, որ ե­րեք եր­կիր­նե­րը ու­նին զգա­լա­պէս շատ գոր­ծուն Ս­փիւռք, որ կը գոր­ծէ նաեւ քա­ղա­քա­կան կա­կուղ ու­ժի հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րով, ո­րոնք կա­րե­լի է ի գործ դնել հա­սա­րա­կաց շա­հե­րու ձեռք­բեր­ման հա­մար։ ­Նաեւ, ան տե­ղե­կա­ցուց, թէ յա­ջորդ հան­դի­պու­մը պի­տի կա­յա­նայ Ե­րե­ւա­նի մէջ։
­Վեր­ջա­պէս, յոյն փոխ­նա­խա­րա­րը շեշ­տեց, որ ­Յու­նաս­տան, ­Հա­յաս­տան եւ ­Կիպ­րոս կը պա­հեն նոյն ար­ժէք­նե­րը եւ կտրած են նոյ­նան­ման ու­ղի մը պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին։ Դժ­բախ­տա­բար, ընդգ­ծեց ան, ե­րեք եր­կիր­նե­րուն հա­մար գո­յու­թիւն ու­նի դրա­ցի պե­տու­թիւն մը, որ իր քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը կը բա­նեցնէ ու­ժի մի­ջո­ցով։ «Դ­րա­ցի մը, որ կ­՚ե­րա­զէ ան­ցեա­լին ան­կում կրած կայս­րու­թիւն­ներ, դրա­ցի մը՝ որ ոչ միայն երկ­խօ­սու­թիւ­նը կը մեր­ժէ, այլ կը սպառ­նայ։ Դ­րա­ցի մը, որ չի հա­ւա­տար եր­կիր­նե­րու հա­մա­գո­յակ­ցու­թեան, այլ կը հե­տապն­դէ իր միայ­նակ տի­րա­պե­տու­թիւ­նը տա­րա­ծաշր­ջա­նին մէջ», յատ­կան­շա­կա­նօ­րէն ը­սաւ ան։
­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ­նա­խա­րա­րը նաեւ յայ­տա­րա­րեց, թէ այ­սօր՝ Եր­կու­շաբ­թի, 27 ­Յու­նի­սին, Ա­թէնք կը ժա­մա­նէ ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ա­րա­րատ ­Միր­զո­յեան, որ հան­դի­պում­ներ պի­տի ու­նե­նայ պե­տա­կան մա­կար­դա­կի վրայ։