Ս­տո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք 2022-2023 ու­սում­նա­կան
տա­րո­ւան պե­տա­կան հա­լամ­սա­րան­նե­րուն մէջ մուտք
գոր­ծած հա­յոր­դի­նե­րու յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րը

­Զա­տի­կեան Ա­նի — Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών — Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
­Խա­նի­կեան ­Շա­հէն — Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών υπηρεσιών — Πανεπιστήμιο
Αιγαίου.
­Խա­չատ­րեան ­Մա­րիա­նա — Τμήμα Πολιτικών επιστημών και Διεθνών σχέσεων — Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
­Կոս­տա­նեան ­Մա­րի-­Լո­ւիզ — Τμήμα Βιολογίας — Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
­Պար­տաք­ճեան ­Ժան­նօ — Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης — Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
­Քիւրք­ճեան Ա­լեք­սան — Λογιστική και χρηματοοικονομικά — Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
Καλαμάτα.
­Քիւրք­ճեան Ա­լի­սիա — Τμήμα Βιοτεχνολογίας — Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

­Յու­նաս­տա­նի հա­մալ­սա­րան­նե­րու մուտ­քի՝ յա­ջո­ղած հայ ու­սա­նող­նե­րու ա­նուն­նե­րը
կը խնդրո­ւի փո­խան­ցել «Ա­զատ Օր»ին, թեր­թին մէջ հրա­տա­րա­կե­լու հա­մար: