­Հինգ­շաբ­թի՝ 15 ­Մարտ 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12ին, յետ նա­խօ­րօք ճշդո­ւած ժա­մադ­րու­թեան, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ պրն. Փ­րո­քո­բիս ­Բաւ­լո­բու­լոս պաշ­տօ­նա­պէս ըն­դու­նեց յու­նա­հայ գա­ղու­թի պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը՝ բաղ­կա­ցած յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նէ, յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեա­նէ, ա­տե­նադ­պիր պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեա­նէ, Հ.Յ.Դ ­Յու­նա­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Քե­րոբ Է­քի­զեա­նէ եւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­պետ ընկ. ­Սեր­գօ ­Գու­յում­ճեա­նէ։ ­Հան­դի­պու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ նա­խա­գա­հա­կան ա­պա­րան­քին մէջ։
­Նա­խա­գահ պրն. ­Բաւ­լո­բու­լոս, իր հա­յա­սի­րա­կան զգա­ցում­նե­րը ար­տա­յայ­տե­լով՝ ջերմ կեր­պով ըն­դու­նեց պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը եւ իր շնոր­հա­ւո­րու­թին­նե­րը փո­խան­ցեց յու­նա­հա­յոց նո­րըն­տիր Ա­ռաջ­նոր­դին՝ իր պաշ­տօ­նին ստանձ­ման ա­ռի­թով։ Ան յայտ­նեց, թէ ար­դէն տե­ղեակ է նոր Ա­ռաջ­նոր­դին մա­սին եւ ա­նոր ու­նե­ցած հո­գե­ւոր գոր­ծու­նէու­թեան ման­րա­մաս­նու­թեանց։ Իր կար­գին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը իր շնոր­հա­կա­լու­թիւն­նե­րը յայտ­նեց նա­խա­գա­հին ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար եւ փո­խան­ցեց ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի ջերմ ող­ջոյն­նե­րը։ Պրն. նա­խա­գա­հը դրո­ւա­տեց հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ա­ւան­դա­կան կա­պե­րը՝ նշե­լով նաեւ սերտ գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը յու­նա­հայ գա­ղու­թին հետ իր նա­խա­գա­հա­կան, ե­րես­փո­խա­նա­կան եւ նա­խա­րա­րա­կան տար­բեր հան­գա­մանք­նե­րուն ընդ­մէ­ջէն եւ, յատ­կա­պէս, հայ­րե­նի պե­տու­թեան հետ եր­կողմ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ո­լոր­տին մէջ։ ­Խօ­սակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին ա­ռի­թը ե­ղաւ անդ­րա­դառ­նա­լու տա­րա­ծաշր­ջա­նի հիմ­նա­հար­ցե­րուն, ­Հա­յաս­տա­նի ու ­Յու­նաս­տա­նի գոր­ծակ­ցու­թեան ընդ­լայն­ման եւ, յատ­կա­պէս, Ար­ցա­խի հիմ­նախնդ­րի ու ա­նոր վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րուն։
­Նաեւ՝ պրն. նա­խա­գա­հին ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցան ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 103րդ ­տա­րե­լի­ցի նշման, ինչ­պէս նաեւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ստեղծ­ման 100ա­մեա­կին ա­ռի­թով նա­խա­ձեռ­նո­ւած ծրա­գիր­նե­րը, ո­րոնց վե­րա­բե­րեալ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը յայտ­նեց իր գո­հու­նա­կու­թիւ­նը եւ յար­գան­քը՝ հայ ժո­ղո­վուր­դի նշա­նա­կա­լից թո­ւա­կան­նե­րուն հա­մար։ Ան ընդգ­ծեց, թէ աշ­նան կը փա­փա­քի ­Հա­յաս­տան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն կա­տա­րել։
Ա­ռի­թը ստեղ­ծո­ւե­ցաւ նաեւ լայ­նօ­րէն զրու­ցե­լու յու­նա­հայ գա­ղու­թի ազ­գա­յին, կրթա­կան եւ ըն­կե­րա­յին ներ­կայ ի­րա­կա­նու­թեան ու գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին։ Պրն. նա­խա­գա­հը յայտ­նեց իր ջերմ զգա­ցում­նե­րը յու­նա­հա­յու­թեան եւ ա­նոր ներդրու­մին հա­մար՝ ­Յու­նաս­տա­նի ըն­կե­րա­յին, տնտե­սա­կան եւ հա­սա­րա­կա­կան կեան­քին մէջ։ ­Բազ­միցս ան իր պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը յայտ­նեց ըլ­լա­լու յու­նա­հա­յու­թեան կող­քին եւ ամ­րապն­դե­լու եր­կու ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ա­ւան­դա­կան կա­պե­րը։
­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հին կող­մէ յու­նա­հայ գա­ղու­թի պա­տո­ւի­րա­կու­թեան ըն­ձե­ռո­ւած ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան ա­ւար­տին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը մաղ­թեց, որ ­Թուր­քիոյ կող­մէ գե­րի բռնո­ւած եր­կու յոյն զի­նուո­րա­կան­նե­րը օր ա­ռաջ ա­պա­հով վե­րա­դառ­նան ­Յու­նաս­տան։