Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը ան­ցեալ Ուր­բաթ՝ 12 ­Նո­յեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տեան, հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նո­րան­շա­նակ ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան պրն. ­Տիգ­րան Մկրտ­չեա­նի հետ։ ­Հան­դի­պու­մին ներ­կայ էր նաեւ Հ.Հ. ար­տա­կարգ դես­պա­նորդ եւ լիա­զօր նա­խա­րար տի­կին ­Յաս­միկ ­Դաշ­տո­յեա­նը։
­Ներ­կա­յաց­նե­լով յու­նա­հայ հա­մայն­քի պատ­կե­րը եւ Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ընդ­լայ­նո­ւած կա­ռոյ­ցին հո­վա­նիին տակ գոր­ծող կու­սակ­ցա­կան եւ միու­թե­նա­կան կա­ռոյց­նե­րը, շեշ­տը դրո­ւե­ցաւ ­Հայ դա­տի հե­տապնդ­ման աշ­խա­տանք­նե­րու լայն շրջա­նա­կին վրայ, քա­ղա­քա­կան կա­պե­րու ո­լոր­տէն ներս ծա­ւա­լող ու զար­գա­ցող հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն, հել­լէն մա­մու­լին մօտ առ­նո­ւած նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րուն եւ հել­լէն ըն­կե­րու­թեան մօտ հաս­տա­տո­ւած դրա­կան հա­մո­զու­մին, ո­րոնց վառ ար­տա­յայ­տու­թիւ­նը ե­րե­ւե­լի դար­ձաւ Ար­ցա­խի պա­տե­րազ­մին ըն­թաց­քին, երբ պե­տու­թիւն, հա­սա­րա­կու­թիւն ու ­Յու­նաս­տա­նի հան­րա­յին կար­ծիք՝ ամ­բող­ջո­վին դա­սո­ւե­ցաւ հա­յու­թեան կող­քին։
Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Կեդրո­նա­կան կո­մի­տէի պա­տուի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րը, անդ­րա­դար­ձան ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի դէմ ի­րա­գոր­ծո­ւող ­Թուր­քիոյ եւ Ատրպէյ­ճա­նի ճնշում­նե­րուն ու սպառ­նա­լիք­նե­րուն, ­Հա­յաս­տա­նէն հնչող խնդրա­յա­րոյց յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն ու մեր­ժե­լի ոտնձ­գու­թիւն­նե­րուն, որ պար­տադ­րա­բար կը կի­րար­կո­ւին եւ վտան­գի տակ կ­՚առ­նեն մեր հայ­րե­նի­քի եւ ամ­բողջ հայ ժո­ղո­վուր­դի ա­պա­գան։
Զ­րոյ­ցը նե­րա­ռաւ մշա­կու­թա­յին, քա­րոզ­չա­կան հար­ցեր, ա­պա նաեւ անդ­րա­դարձ ե­ղաւ յու­նա­հա­յու­թեան բարձր վար­կին ­Յու­նաս­տա­նի կեան­քէն ներս, որ ա­ռա­ւել կեր­պով կը նպաս­տէ ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի մի­ջեւ կա­պե­րու զար­գաց­ման։
­Խօ­սակ­ցու­թեան ա­ռանց­քը կազ­մեց նաեւ յու­նա­հայ հա­մայն­քի պատ­կե­րը, իր ազ­գա­յին, ե­կե­ղե­ցա­կան ու հա­սա­րա­կա­կան ծա­ւա­լուն գոր­ծու­նէու­թեամբ՝ ­Յու­նաս­տա­նի ամ­բողջ տա­րած­քէն ներս ընդգր­կո­ւած հա­յա­շատ շրջան­նե­րով։ ­Կա­րե­ւո­րու­թեամբ նշո­ւե­ցաւ գա­ղու­թէն ներս գոր­ծակ­ցու­թեան ամ­րապնդ­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը եւ ազ­գա­յին կա­րե­ւոր հար­ցե­րու շուրջ հա­մա­գա­ղու­թա­յին միաս­նա­կա­նու­թիւ­նը։
­Դես­պան ­Տիգ­րան Մկրտչեան բարձր գնա­հա­տեց հա­մայն­քա­յին կա­ռոյց­նե­րու գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, Ա­թէն­քի ա­մէ­նօ­րեայ վար­ժա­րան­նե­րու, հա­յա­տառ մեր օ­րա­թեր­թի, ինչ­պէս նաեւ հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նի շա­բա­թօ­րեայ վար­ժա­րան­նե­րու գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։ ­Նաեւ պրն. դես­պա­նը իր պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը յայտ­նեց՝ ա­ռա­ջին ա­ռի­թով ծա­նօ­թա­նա­լու յու­նա­հայ կա­ռոյց­նե­րուն եւ ա­նոնց գոր­ծու­նէու­թեան։