30 ­Մար­տին իր աչ­քե­րը փա­կեց յոյն ժո­ղո­վուր­դի հե­րո­սա­կան դէմ­քե­րէն՝ ­Մա­նո­լիս Ղ­լե­զոս, որ Բ. ­Հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մին, նա­ցիա­կան ­Գեր­մա­նիոյ կող­մէ ­Յու­նաս­տա­նի գրաւ­ման ա­ռա­ջին օ­րե­րուն իսկ, քա­ջու­թիւ­նը ու­նե­ցաւ Աք­րո­փո­լո­սի ժայ­ռէն գաղտ­նի կեր­պով վար առ­նե­լու նա­ցիա­կան դրօ­շը, խայ­տառա­կե­լով գեր­մա­նա­կան բա­նա­կը եւ խորհր­դան­շա­կա­նօ­րէն ի­մաս­տա­ւո­րե­լով նա­ցի­նե­րու դէմ պայ­քա­րի մեկ­նար­կը։ ­Մա­նո­լիս Ղ­լե­զոս, իր քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նէու­թեան ըն­թաց­քին ե­ղաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի եւ ա­նոր ար­դար ­Դա­տի պաշտ­պան­նե­րէն մէ­կը։ Ան, որ­պէս Եւ­րո­պա­կան խորհրդա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր, ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կի ա­ռի­թով Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նի բա­նա­ձե­ւի քո­ւէար­կու­թեան ըն­թաց­քին, բա­ցա­յայ­տօ­րէն դա­տա­պար­տեց ­Թուր­քիան եւ ա­նոր կա­տա­րած ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը հայ ժո­ղո­վուր­դին հան­դէպ։ Ա­նոր մա­հո­ւան ա­ռի­թով, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. դես­պա­նու­թիւ­նը ­Դի­մա­տետ­րի է­ջին վրայ ցա­ւակ­ցու­թիւն­ները յայտ­նեց, նշե­լով, թէ ­Մա­նո­լիս Ղ­լե­զոս մեծ հե­րոս մըն էր եւ միա­ժա­մա­նակ հան­դի­սա­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի ան­կեղծ բա­րե­կա­մը։