ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ

­Շա­բաթ՝ 28 ­Սեպ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան նոր տա­րեշր­ջա­նի սկիզ­բը ա­կումբ­նե­րէն ներս։ Այս­պէս, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս, մեկ­նար­կեց սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղի նոր տա­րեշր­ջա­նը, ­Գո­քի­նիոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի կող­մէ կա­տա­րո­ւած ջրօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թեամբ։ ­Ներ­կայ ե­ղան Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան եւ ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ծնող­ներ եւ սկաու­տա­կան խոր­հուրդ­նե­րու ան­դամ­ներ։ Ա­րա­րո­ղու­թե­նէն ետք, Շրջ. վար­չու­թեան փո­խա­տե­նա­պետ եղբ. ­Հայ­կազ ­Տէօք­մէ­ճեան անդ­րա­դար­ձաւ սկաու­տա­կան գոր­ծու­նէու­թեան կա­րե­ւո­րու­թեան եւ վեր ա­ռաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան վսեմ շար­ժու­մը։ Ա­պա, մաս­նա­ճիւ­ղի խմբա­պետ եղբ. ­Վի­գէն ­Մի­նա­սեան բա­րի գալստեան խօս­քով շնոր­հա­ւո­րեց փոք­րիկ­նե­րը եւ ա­նոնց ծնող­նե­րը։
­***
Նոյն օ­րո­ւայ ե­րե­կո­յեան, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղի տա­րեշր­ջա­նի բա­ցու­մը “Ա­րամ ­Մա­նու­կեան” ա­կում­բէն ներս, Տ. ­Նա­րեկ քհնյ. ­Շա­հի­նեա­նի կող­մէ կա­տա­րո­ւած ջրօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թեամբ։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան շրջա­նա­յին խո­րհուր­դէն եղ­բայր Ա­րիս ­Գար­ճեան եւ Շր­ջա­նա­յին խմբա­պետ եղբ. Օն­նիկ Ա­ւա­գեան ի­րենց մաղ­թանք­նե­րը փո­խան­ցե­ցին մաս­նա­ճիւ­ղի բո­լոր քոյ­րե­րուն եւ եղ­բայր­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ ծնող­նե­րուն։ ­Ներ­կայ ե­ղան Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջ. ­Վար­չու­թեան ան­դամ քոյր Ար­շա ­Սա­մո­ւէ­լեան, շրջա­նի վար­չու­թեան ան­դամ­ներ եւ մեծ թի­ւով ծնող­ներ։ ­Յա­ջոր­դե­ցին փո­խանց­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ։
Այս տա­րեշր­ջա­նին, ա­ւե­լի քան 200 եկ­սեռ պա­տա­նի­ներ կը մաս­նակ­ցին Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղե­րու գոր­ծու­նէու­թեան։
***
­Կի­րա­կի՝ 6 ­Հոկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տուն, մօտ 100 սկաուտ­ներ Ա­թէն­քի եւ ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղէն կա­տա­րե­ցին ի­րենց տա­րեշր­ջա­նի ա­ռա­ջին ար­շաւ-խա­ղը՝ ­Գա­րէա­յի «Ա­զա­տա­մարտ» ա­կում­բին մէջ։ Ա­ռա­ւօտ կա­նուխ հաս­նե­լով ա­կումբ, սկաուտ­նե­րը ի­րենց տա­րի­քին եւ խում­բին հա­մե­մատ, մաս­նակ­ցե­ցան զա­նա­զան սկաու­տա­կան զբա­ղում­նե­րու, խա­ղե­րու եւ գի­տե­լիք­նե­րու փո­խա­նակ­ման։ ­Հե­տա­զօ­տող ե­րեց սկաուտ­նե­րը ճամ­բայ ե­լան դէ­պի Ի­մի­թոս լե­ռը, ուր բնու­թեան մէջ զբա­ղե­ցան սկաու­տա­կան զա­նա­զան գի­տե­լիք­նե­րով։ ­Կէ­սօ­րին, բո­լոր մաս­նակ­ցող­նե­րը ճա­շի նստան, ա­պա շա­րու­նա­կե­ցին ի­րենց գոր­ծու­նէու­թիւ­նը ա­կում­բին մէջ այլ խա­ղե­րով մին­չեւ ե­րե­կոյ։

ՄԱՐԶԱԿԱՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան պատ­րաս­տու­թեամբ, «Ա­զատ Օր»ին մէջ լոյս տե­սաւ Ա­թէն­քի եւ ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղե­րու 2019-2020 մար­զա­կան տա­րեշր­ջա­նի գոր­ծու­նէու­թեան ման­րա­մասն պատ­կե­րը, ո­րուն մէջ տեղ գտած են իւ­րա­քան­չիւր մաս­նա­ճիւ­ղի մար­զա­կան խում­բե­րու եւ զբա­ղում­նե­րու ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը, փոր­ձե­րու ժա­մե­րը եւ ար­ձա­նագ­րու­թեանց հե­ռա­ձայ­նի թի­ւե­րը, ուղ­ղո­ւած ե­րի­տա­սարդ մար­զիկ­նե­րու եւ ի­րենց ծնող­նե­րուն։
­Մար­զա­կան խա­ղե­րու նոր տա­րեշր­ջա­նի սկիզ­բին, ըն­դա­ռա­ջե­լով Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան հրա­ւէ­րին, ­Գո­քի­նիոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան, ­Չո­րեք­շաբ­թի` 2 ­Հոկ­տեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան, «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի սրա­հէն ներս կա­տա­րեց ջրօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն։
Ա­ւար­տին քա­հա­նայ հայ­րը յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց մար­զիկ­նե­րուն ու վար­չու­թեան եւ վստա­հե­ցուց, թէ ա­նոնց յաղ­թա­նա­կը մեր բո­լո­րի ու­րա­խու­թիւնն է ու հպար­տան­քը։ ­Ներ­կայ էր նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան փո­խա­տե­նա­պետ եղբ. ­Հայ­կազ ­Տէօք­մէ­ճեան։ ­Վար­չու­թեան կող­մէ բա­րի գալս­տեան եւ յա­ջո­ղու­թեան խօս­քեր լսո­ւե­ցան։

***
­Կի­րա­կի՝ 6 ­Հոկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տուն, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի կազ­մա­կեր­պած «5րդ ­պատ­մա­կան վազգ»ը՝ ի յի­շա­տակ ­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տին։ Հ.Մ.Ը.Մ.ը ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս մաս­նակ­ցե­ցաւ մօտ 60 մար­զիկ­նե­րով, 5 քի­լո­մեթր եւ 10 քի­լո­մեթր վազ­քի մրցում­նե­րուն, ո­րոնց ըն­թաց­քին եղբ. ­Գար­լօ ­Հէլ­վա­ճեան ու­նե­ցաւ փայ­լուն յա­ջո­ղու­թիւն եւ գրա­ւեց 5 քի­լո­մեթր վազ­քի 3րդ ­դիր­քը՝ ա­ւե­լի քան 2000 մաս­նակ­ցող­նե­րու մէ­ջէն։