Ինչ­պէս ծա­նօթ է, ար­ցա­խեան պա­տե­րազ­մի պատ­ճա­ռած մար­դա­սի­րա­կան ա­ղէ­տին հաս­նե­լու նպա­տա­կով, Հ.Օ.Մ.-ը ձեռ­նար­կեց «­Թի­կունք կանգ­նինք ար­ցա­խա­հայ ըն­տա­նի­քին» հա­մա­հայ­կա­կան ծրա­գի­րը:
­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը, ըն­դա­ռա­ջե­լով Հ.Օ.Մ.-ի ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան կո­չին, ա­ռա­ջին հեր­թին 10.000 եւ­րօ փո­խան­ձած է սոյն ծրա­գի­րին հա­մար։
­Գու­մա­րը գո­յա­ցած է Հ.Կ.Խ.-ի ան­դա­մու­հի­նե­րու եւ միու­թեան դի­մա­տետ­րի կո­չին ըն­դա­ռա­ջող` հայ եւ յոյն հա­մա­կիր ժո­ղո­վուր­դի նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րով:
­Վե­րոն­շեալ ծրա­գի­րը, ծա­նօթ է ար­դէն, թէ կը մի­տի օգ­նել պա­տե­րազ­մին պատ­ճա­ռով տե­ղա­հան ե­ղած Ար­ցա­խի ըն­տա­նիք­նե­րը, հո­գա­լով ի­րենց սննդե­ղէ­նը, հա­գուս­տե­ղէ­նը եւ կեն­ցա­ղա­յին ծախ­սե­րը, իւ­րա­քան­չիւր ըն­տա­նի­քին տրա­մադ­րե­լով ամ­սա­կան 250 տո­լար, չորս ամ­սո­ւայ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի հա­մար:
Ծ­րա­գի­րը ար­դէն ի գործ դրո­ւած է Հ.Օ.Մ.-ի աշ­խար­հաս­փիւռ միա­ւոր­նե­րու ջան­քե­րուն շնոր­հիւ: Այս­պէս, 17 ­Դեկ­տեմ­բե­րէն սկսեալ, ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը կը տրա­մադ­րէ այս նիւ­թա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւ­նը կա­րի­քա­ւոր ըն­տա­նիք­նե­րուն:
­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը ե­րախ­տա­պարտ է իր նո­ւի­րա­տու­նե­րուն, ո­րոնց շնոր­հիւ կա­րե­լի ե­ղած է յոյս ներշն­չել օգ­նու­թեան կա­րի­քը ու­նե­ցող մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն:
­Միու­թիւն կը շա­րու­նա­կէ թի­կունք կանգ­նիլ ար­ցա­խա­հա­յու­թեան՝ սոյն ծրա­գի­րի շա­րու­նա­կու­թեամբ։
­Բո­լոր ա­նոնք, ո­րոնք կը փա­փա­քին նո­ւի­րա­բե­րել այս ծրա­գի­րին, կրնան ո­րե­ւէ գու­մար ներ­մու­ծել ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի դրա­մատ­նա­յին հա­շի­ւին՝

Τράπεζα Πειραιώς, IBAN GR2801720420005042068319229,

ար­ձա­նագ­րե­լով ա­նուն-մա­կա­նուն եւ «Artsakh» կամ «Αρτσάχ» բա­ռը:
­Կա­րե­լի է նաեւ դի­մել Հ.Կ.Խ.-ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան կամ Հ.Կ.Խ.-ի գրա­սե­նեա­կին, հե­ռա­ձայ­նե­լով հե­տե­ւեալ թի­ւե­րուն.- 2109574973 ή 6937147293: