Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը բաց նա­մակ մը ու­ղար­կած է Ե.Ա.Հ.Կ.-ի մօտ ­Յու­նաս­տա­նի ե­րես­փո­խա­նա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րուն, դա­տա­պար­տե­լով Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի սպառ­նա­լիք­նե­րը ­Հա­յաս­տա­նի դէմ եւ կոչ ու­ղղե­լով Ե.Ա.Հ.Կ.-ին մի­ջազ­գա­յին օ­րէնք­նե­րուն են­թար­կելու Ատր­պէյ­ճանն ու ա­նոր նա­խա­գա­հը։

­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի նա­մա­կին մէջ մաս­նա­ւո­րա­պէս գրո­ւած է.
«­Հա­յաս­տանն ու Ար­ցա­խը թի­րա­խա­ւո­րե­լէ ետք, Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գա­հը այս ան­գամ կը յար­ձա­կի Ե.Ա.Հ.Կ.-ի ­Մինս­քի խում­բի հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կիր­նե­րուն վրայ, ո­րոնք յանձն ա­ռած են Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցի լուծ­ման բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցը։
12 ­Յու­նո­ւար 2022-ին լրա­տո­ւա­կան մի­ջոց­նե­րուն տո­ւած իր հար­ցազ­րոյ­ցին, Իլ­համ Ա­լիեւ, գո­ռո­զու­թեամբ եւ ար­հա­մա­րհան­քով, յայ­տա­րա­րեց իր մտադ­րու­թիւ­նը վերջ տա­լու ­Մինս­քի խում­բի խա­ղա­ղա­սի­րա­կան ջան­քե­րուն։
Ա­ռա­ւել, ան հեգ­նան­քով յայ­տա­րա­րեց, որ հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կիր­նե­րը բա­ցա­կայ են եւ պար­զա­պէս զբա­ղած են ­Խում­բի կազ­մու­թեան 30-ա­մեա­կի նշու­մի պատ­րաս­տու­թեամբ։ Ա­ւել­ցուց, որ ժա­մա­նա­կը հա­սած է, որ­պէս­զի ա­նոնք թո­շա­կի անց­նին ու այ­լեւս չզբա­ղին ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի խնդի­րով, ո­րով­հե­տեւ մէկ կող­մէն ան թոյլ պի­տի չտայ զբա­ղե­լու, միւս կող­մէն՝ կը հա­ւա­տայ, որ Ար­ցա­խի խնդի­րը այ­լեւս լու­ծո­ւած է Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ։
Իլ­համ Ա­լիե­ւի լրբու­թիւնն ու հեգ­նան­քը մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քին հան­դէպ յա­ռաջ կու գան վեր­ջի­նի ան­բա­ւա­րար հա­կազ­դե­ցու­թե­նէն, ինչ­պէս նաեւ պա­տե­րազ­մա­կան յան­ձա­գոր­ծու­թիւն­նե­րու բա­ցա­յայտ ան­պատ­ժու­թե­նէն, ո­րոնք Ատր­պէյ­ճան կը շա­րու­նա­կէ գոր­ծել ­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի դէմ։
Իլ­համ Ա­լիեւ կը նկա­տէ, որ Եւ­րո­պա­յի անվ­տան­գու­թեան հաս­տա­տու­թիւ­նը մեծ խո­չըն­դոտ մըն է ի­րեն հա­մար։ ­Կը բա­ւէ վեր­յի­շել թէ ինչ­պէս ան 2014-ին ար­ժեզր­կեց Ե.Ա.Հ.Կ.-ի ներ­կա­յա­ցուց­չու­թիւ­նը ­Պա­քո­ւի մէջ, մեր­ժեց ա­նոր գոր­ծու­նէու­թեան վե­րա­նո­րո­գու­մը, որ ի վեր­ջոյ յան­գե­ցաւ հաս­տա­տու­թեան գրա­սե­նեա­կի փա­կու­մին։
2015-ի ե­րես­փո­խա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, ան սահ­մա­նա­փա­կեց ODIHR-ի (­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան կար­գե­րու եւ մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու Ե.Ա.Հ.Կ.-ի գրա­սե­նեակ) դի­տորդ­նե­րու թի­ւը, ո­րուն պատ­ճա­ռով առ­կա­խո­ւե­ցաւ ամ­բողջ ա­ռա­քե­լու­թեան ներ­կա­յու­թիւ­նը երկ­րէն ներս։ Իսկ, 2017-ին, իր ներ­կա­յա­ցու­ցած «վէ­թօ»-ին հե­տե­ւան­քով, պատ­ճառ դար­ձաւ Ե.Ա.Հ.Կ.-ի Ե­րե­ւա­նի գրա­սե­նեա­կի փա­կու­մին։
Իր զա­րան­ցան­քին մէջ, Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գա­հը ան­գամ մը եւս խե­ղա­թիւ­րեց պատ­մու­թիւ­նը եւ ներ­կա­յա­ցուց իր սե­փա­կան ե­րե­ւա­կա­յա­կան վար­կա­ծը։ ­Մաս­նա­ւո­րա­բար, դար­ձեալ սպառ­նաց, որ ե­թէ նկա­տէ ո­րե­ւէ տե­սա­կի վտանգ իր երկ­րին հա­մար, ան­մի­ջա­պէս պի­տի յար­ձա­կի ­Հա­յաս­տա­նի վրայ եւ պի­տի «ճզմէ» զայն։ Վ­տան­գա­ւոր ընբռ­նում­ներ՝ ո­րոնք ա­կա­նա­հա­րու­մի կ­՚են­թար­կեն լու­ծում­ներ ո­րո­նե­լու բո­լոր ջան­քե­րը եւ ո­րոնք նոր ու վտան­գա­ւոր ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ կրնան յա­ռաջ բե­րել, ի վեր­ջոյ սպառ­նա­լով եւ­րո­պա­կան եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին անվտան­գու­թեան վրայ։
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը, որ­պէս յու­նա­հայ հա­մայն­քի քա­ղա­քա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, կ­՚ող­ջու­նէ ­Մինս­քի խում­բի զօ­րակ­ցու­թեան յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը եւ կը հա­ւա­տայ, որ այն թէեւ ճիշդ ու­ղիի մը վրայ կը քա­լէ, այ­սու­հան­դերձ կը շա­րու­նա­կէ տկար ըլ­լալ։
­Կոչ կ­՚ուղ­ղենք Ե.Ա.Հ.Կ.-ին՝

  • ­Կար­գի կան­չել Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւը
  • ­Կան­խել ա­նոր սպառ­նա­լիք­նե­րը մի­ջազ­գա­յին օ­րէն­քի եւ մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու խախ­տու­մին կա­պակ­ցու­թեամբ
  • ­Մեր­ժել են­թար­կո­ւիլ ա­նոր յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն ընդ­մէ­ջէն վա­խի մթնո­լոր­տի ստեղ­ծու­մին
  • ­Պա­հան­ջել Ատր­պէյ­ճա­նէն՝ որ վեր­ջի­նը իր կե­ցո­ւած­քը ուղ­ղէ մի­ջազ­գա­յին օ­րէնք­նե­րու հի­ման վրայ

­Նաեւ կոչ կ­՚ուղ­ղենք Ե.Ա.Հ.Կ.-ին, որ հա­ւա­տա­րիմ մնա­լով իր ա­ռա­քե­լու­թեան, ստի­պել Ատր­պէյ­ճա­նը վերա­դառ­նա­լու ­Մինս­քի խում­բի կող­մէ կա­տա­րո­ւող բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու սե­ղա­նին, ըն­դու­նե­լով զայն որ­պէս միակ հար­թա­կը ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նա­հար­ցի բար­ւոք լուծ­ման հա­մար»։