Ան­ցեալ ­Կի­րա­կի, 18 ­Սեպ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բին կող­մէ Ա­թէն­քի ­Սին­տաղ­մա­յի հրա­պա­րա­կին վրայ կազ­մա­կեր­պո­ւած ժո­ղովր­դա­յին բո­ղո­քի ցոյ­ցէն ետք, ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րուն վրայ իր ներ­կա­յու­թիւ­նը փոր­ձեց զգա­լի դարձ­նել ­Յու­նաս­տա­նի մէջ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պան Ա­նար ­Հու­սէյ­նով՝ ան­պատ­կառ եւ ա­նըն­դու­նե­լի գրա­ռում մը հրա­պա­րա­կե­լով։
Ա­զե­րի դես­պա­նը, ա­ռանց կա­րո­ղա­նա­լու իր զայ­րոյ­թը պա­հել յու­նա­հա­յու­թեան բարձ­րա­ցու­ցած բո­ղո­քի հա­ւա­քին հա­մար, ո­րուն ներ­կայ ե­ղան եւ խօսք ա­ռին նաեւ ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր­ներ եւ հա­սա­րակա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, «գուրջ» ա­նո­ւա­նեց բո­լոր մաս­նակ­ից­նե­րը եւ ազ­գա­յին խորհր­դա­նիշ­նե­րը, «հար­ցա­կա­նի տակ» առ­նե­լով նաեւ ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը Ատր­պէ­ճա­նի կող­մէ սան­ձա­զեր­ծո­ւած վեր­ջին յար­ձա­կում­նե­րուն ըն­թաց­քին։
Ա­զե­րի դես­պա­նը «­Թո­ւի­թըր»-ի իր է­ջին վրայ ը­րած է հե­տե­ւեալ գրա­ռու­մը.- «­Դար­ձեալ ան­ջա­տո­ղա­կան գուր­ջեր կը զար­դա­րեն Ա­թէն­քի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րա­կը։ Այս մէ­կը ամ­բող­ջո­վին կը հա­կա­սէ ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան կե­ցո­ւած­քին, որ վեր­ջերս ար­տա­յայ­տո­ւե­ցաւ մեր տա­րա­ծաշրջա­նէն ներս մի­ջազ­գա­յին օ­րէն­քի գոր­ծադ­րու­թեան առնչու­թեամբ»։
Ան­մի­ջա­կան ե­ղաւ ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի հա­կազ­դե­ցու­թիւ­նը, որ բաց նա­մակ մը ու­ղար­կեց ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան եւ կ­՚ակնկա­լէ անոր հա­կազ­դե­ցու­թիւ­նը։
­
Նա­մա­կին մէջ մաս­նա­ւո­րա­պէս նշո­ւած է։
«­Կի­րա­կի 18 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, Ա­թէն­քի հայ հա­մայն­քի հա­րիւ­րա­ւոր ան­դամ­ներ ի­րա­գոր­ծե­ցին հա­ւաք մը ­Սին­տաղ­մա­յի հրա­պա­րա­կին վրայ, դա­տա­պար­տե­լու հա­մար Ատր­պէյ­ճա­նի զի­նեալ յար­ձա­կու­մը ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ինք­նիշ­խան տա­րածք­նե­րուն վրայ։ ­Հա­ւա­քին ներ­կայ ե­ղան ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի ե­րես­փո­խան­ներ եւ յու­նա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ո­րոնք ի­րենց զօ­րակ­ցու­թիւ­նը յայտ­նե­ցին հայ ժո­ղո­վուր­դին։
Այս ի­րո­ղու­թեան՝ ա­նար­գա­կան ո­րա­կում­նե­րով անդ­րա­դար­ձաւ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պա­նը, որ ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու վրայ իր գրա­ռու­մով, գուրջ ա­նո­ւա­նեց ազ­գա­յին խորհր­դա­նիշ­նե­րը, յոյն քա­ղա­քա­ցի­նե­րը եւ ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։
Ատր­պէյ­ճա­նի պաշ­տօ­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չի ա­նե­րե­սու­թիւնն ու գրգռիչ կե­ցո­ւած­քը կը ցո­լաց­նէ իր երկ­րի բռնու­թեան եւ սպառ­նա­լիք­նե­րու քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը։ Ա­ռա­ւել, այս կե­ցո­ւած­քը կը հա­տէ օ­տար դի­ւա­նա­գի­տա­կան ներ­կա­յու­թեան սահ­ման­նե­րը մեր երկ­րէն ներս, բա­ցա­յայ­տօ­րէն յար­ձա­կե­լով յոյն քա­ղա­քա­ցի­նե­րու վրայ։ Ս­պառ­նա­կան եւ գրգռիչ վար­քա­գի­ծը, որ Ատր­պէյ­ճան ցոյց կու տայ ­Յու­նաս­տա­նի դէմ, իր «խորհրդա­տու» ­Թուր­քիոյ կե­ցո­ւած­քին զու­գա­հեր, ա­նըն­դու­նե­լի, ար­տա­ռոց եւ դա­տա­պար­տե­լի է։
­Մենք խնդի­րը կը յանձ­նենք նա­խա­րա­րու­թեան ու­շադ­րու­թեան եւ կը սպա­սենք ա­նոր ան­մի­ջա­կան հա­կազ­դե­ցու­թեան։

ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

* * *

Ն­շենք, որ մա­մու­լի եւ ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րուն մէջ բազ­մա­թիւ էին յու­նա­կան շրջա­նակ­նե­րու հա­կազ­դե­ցու­թեան ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք դա­տա­պար­տե­ցին ­Յու­նաս­տա­նի դէմ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պա­նի ա­նըն­դու­նե­լի խօս­քե­րը, յի­շե­ցու­ցին նա­խա­գահ Ա­լիե­ւի ա­նար­գա­կան կե­ցո­ւած­քը ­Յու­նաս­տա­նի դես­պա­նին հան­դէպ եւ պա­հան­ջե­ցին Ա­նար ­Հու­սէյ­նո­վի ար­տաք­սու­մը ­Յու­նաս­տա­նէն։

Ա­տո­րեւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձնախում­բի նա­մա­կը։

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εκατοντάδες μέλη της Αρμενικής Κοινότητας της Αθήνας πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022, καταδικάζοντας την ένοπλη επίθεση του Αζερμπαϊτζάν κατά του κυρίαρχου εδάφους της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου καθώς και ελληνικές οργανώσεις, που εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Αρμενικό λαό.
Στο γεγονός αυτό αναφέρθηκε με εξαιρετικά προσβλητικούς χαρακτηρισμούς ο Πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, με αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, χαρακτηρίζοντας κουρέλια τα εθνικά σύμβολα, τους Έλληνες πολίτες και τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου της Ελλάδας.
Το θράσος και η προκλητικότητα του επίσημου εκπροσώπου του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα αντανακλά την πολιτική βίας και απειλών της χώρας του. Ξεπερνά δε κάθε πλαίσιο ξένης διπλωματικής παρουσίας στη χώρα μας, με απροκάλυπτη επίθεση εναντίον Ελλήνων πολιτών. Είναι απαράδεκτη, ανήκουστη και καταδικαστέα, παράλληλη με την στάση της Τουρκίας, του “μέντορα” του Αζερμπαϊτζάν, και την ίδια απειλητική και προκλητική συμπεριφορά που επιδεικνύει εναντίον της Ελλάδας.
Θέτουμε το ζήτημα υπόψη του Υπουργείου και αναμένουμε την άμεση αντίδραση του.

ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΑΣ