Եր­կու­շաբ­թի՝ 6 Ապ­րի­լին, լրագ­րող­նե­րուն հետ զե­կու­ցա­կան հան­դի­պու­մին ըն­թաց­քին, կա­ռա­վա­րու­թեան բան­բեր Ս­թե­լիոս ­Փե­ցաս ներ­կա­յա­ցուց «­Քո­րո­նա» ժահ­րին հետ առն­չո­ւած վի­ճա­կագ­րա­կան տո­ւեալ­ներ եւ տախ­տակ­ներ։
Ա­նոնց վրայ կ­՚ար­տա­ցո­լայ ­Յու­նաս­տա­նի ներ­կայ ի­րա­կա­նու­թիւ­նը եւ բախ­դա­տու­թիւն կ­՚ըլ­լայ եւ­րո­պա­կան այլ եր­կիր­նե­րու հետ, ո­րոնք նոյն բնակ­չու­թեան թի­ւը ու­նին։
­Տախ­տակ­նե­րուն մէջ, հա­մե­մա­տու­թիւ­նը կ­՚ըլ­լայ ­Հո­լան­տա­յի, ­Պել­ճի­քա­յի եւ ­Փոր­թու­կա­լի հետ, հա­շո­ւի առ­նե­լով 26 ­Փետ­րո­ւար – 5 Ապ­րիլ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նը։
­Յու­նաս­տա­նի մէջ, 11 մի­լիոն բնակ­չու­թեամբ, ար­ձա­նագ­րո­ւած էին 1735 դէպ­քեր եւ 76 մա­հեր։
­Հո­լան­տա­յի մէջ, 17 մի­լիոն բնակ­չու­թեամբ, ար­ձա­նագ­րո­ւած էին 17851 դէպ­քեր եւ 1776 մա­հեր։
­Պել­ճի­քա­յի մէջ, 11 մի­լիոն բնակ­չու­թեամբ, ար­ձա­նագ­րո­ւած էին 19691 դէպ­քեր եւ 1447 մա­հեր։
­Փոր­թու­կա­լի մէջ, 10 մի­լիոն բնակ­չու­թեամբ, ար­ձա­նագ­րո­ւած էին 11278 դէպ­քեր եւ 295 մա­հեր։
­Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րէն ան­գամ մը եւս նշո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ կան­խօ­րօք առ­նո­ւած մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու ար­դիւ­նա­ւե­տու­թիւ­նը, քա­ղա­քա­ցի­նե­րու կար­գա­պա­հու­թիւ­նը եւ զգու­շու­թեան խիստ պայ­ման­նե­րուն ա­րագ հա­մա­կեր­պե­լու ի­րա­կա­նու­թիւ­նը։
Շեշ­տը դրո­ւե­ցաւ Ապ­րի­լին մէջ նոյն կար­գա­պահ կե­ցո­ւած­քը պա­հե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թեան վրայ, որ­պէս­զի վա­րա­կում­նե­րու կո­րը նո­ւա­զի եւ շրջա­գա­յու­թեան սեղ­մում­նե­րը աս­տի­ճա­նա­բար մեղ­մա­նան, բնա­կա­նոն կեան­քին վե­րա­դար­ձի հե­ռան­կա­րով։