­Ա­ւա­գեան Լուս­մա­րի, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική
Ηλικία, ΕΚΠΑ

­Կա­րա­պե­տեան Թա­գու­հի, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής

Ման­կո­յեան Է­լիզ­, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ման­կո­յեան Սեր­ճիօ­, Ιστορίας και φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ

­Մա­նու­կեան Սե­րոբ­, Τμήμα Μηχανολόγων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Մի­նա­սեան Ա­զատ­, Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Մու­րա­տեան Ման­նիկ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο

­Նա­հա­պե­տեան-­Նէո­ֆո­թիս­թու Խ­րի­սա­, Φιλοσοφική σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών

Չի­լին­կի­րեան Ա­լեքս­, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά

­­Սափ­րի­չեան Վի­գէն, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή

­­Սի­սե­լեան Վար­դու­հի, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

­­­Տէր Ար­թի­նեան Յա­րու­թիւն, Τμήμα Οργάνωση και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

­Քե­րո­բեան Լու­սի­, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πάτρας

Կը խնդրուի, որ յաջողած ուսանողներու անունները փոխանցել «Ազատ Օր»ին: