­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի 26-րդ ­Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Կի­րա­կի, 3 ­Դեկ­տեմ­բեր 2023-ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «­Թագ­ւոր եւ ­Ռո­զա Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս։
Ի­րա­ւա­սու եւ խորհր­դակ­ցա­կան ձայ­նով ժո­ղո­վին մաս­նա­կից էին Շրջա­նա­յին վար­չու­թեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի, ­Սե­րե­սի եւ Ա­տի­կէի մաս­նա­ճիւ­ղե­րու, ­Պա­րի միա­ւո­րի եւ ­Թա­տե­րա­կան յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րը։ ­Ներ­կայ էին նաեւ ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Յա­կոբ ­Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բի խմբա­վար ընկ. Մկրտիչ Գ­րի­գո­րեան, պա­րու­սոյց­ներ ընկ. Էտ­կար Է­կեան ու ընկ. Ան­նա ­Պօ­ղո­սեան, ինչ­պէս նաեւ «Ար­շա­ւիր ­Գա­զան­ճեան» թա­տե­րա­խում­բի բե­մադրիչ ընկ. ­Յա­կոբ ­Պար­սա­մեան։
­Բա­ցու­մը կա­տա­րեց շրջա­նա­ւարտ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկ. ­Յու­լիա­նա ­Մա­նու­կեան։ ­Յա­ջոր­դեց մէկ վայր­կեա­նի յոտն­կայս լռու­թիւն ի յի­շա­տակ ­Հա­մազ­գա­յի­նի ան­դարձ մեկ­նող­նե­րու, որ շրջանս վեր­ջերս գու­ժեց՝ վաս­տա­կա­ւոր ան­դամ­նե­րուն՝ Ս­թաւ­րոս Ա­պա­րեա­նի, ­Յա­կոբ ­Սէ­ֆէ­րեա­նի, Մի­քա­յէլ ­Տիլ­սի­զեա­նի, մշա­կու­թա­սէր ­Յա­կոբ ­Ճէ­լա­լեա­նի, վա­ղե­մի երգ­չա­խում­բի խմբա­վար ­Տէր Հ­րայր քհնյ. ­Նի­կո­լեա­նի եւ օ­փե­րա­յի հռչա­կա­ւոր սոփ­րա­նօ ­Ծա­ղիկ ­Գա­զան­ճեա­նի։
Ա­պա, ող­ջոյ­նի խօս­քով հան­դէս ե­կան Հ.Յ.Դ. Կ.Կ.-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեան եւ  ­Հա­մազ­գա­յի­նի ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան կող­մէ Եւ­րո­պա­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Յաս­միկ ­Շա­հի­նեան։
­Ժո­ղո­վա­կան­նե­րուն հա­մար պատ­րաս­տո­ւած էր յա­տուկ թղթածրար, որ կը նե­րա­ռէր տա­րեշր­ջա­նի տե­ղե­կա­գի­րը, ­Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գը եւ աշ­խա­տանք­նե­րու ըն­թաց­քի ժա­մա­նա­կա­ցոյ­ցը:
Օ­րա­կար­գե­րու քննարկ­ման բա­ժի­նին, ժո­ղո­վը զբա­ղե­ցաւ միու­թեան շար­քե­րու ծա­ւալ­ման ու ար­դիա­կա­նաց­ման հար­ցով, ներգ­րա­ւե­լու հա­մար ե­րի­տա­սարդ ան­դամ­ներ։ ­Յա­ջո­ղու­թեան հասց­նե­լու հա­մար այդ­պի­սի ծրա­գիր մը, ա­ռա­ջար­կո­ւե­ցաւ կազ­մել նոր խում­բեր՝ տար­բեր մշա­կու­թա­յին աս­պա­րէզ­նե­րու վրայ։
Ն­շո­ւե­ցաւ, որ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը ի­րա­գոր­ծեց  ա­մէն տե­սա­կի անհ­րա­ժեշտ աշ­խա­տանք­նե­րը ազ­գա­յին, միու­թե­նա­կան ու մշա­կու­թա­յին գետ­նի վրայ։
­Գոր­ծու­նէու­թիւ­նը լոյս կը տես­նէ թղթակ­ցու­թիւն­նե­րով եւ հա­ղոր­դագրու­թիւն­նե­րով «Ա­զատ Օր»ի եւ ­Դի­մա­տետ­րի է­ջե­րու մի­ջո­ցով։
­Ժո­ղո­վին ա­նակն­կա­լը` ­Հա­մազ­գա­յի­նի 95-ա­մեա­կի նո­ւի­րո­ւած ու յա­տուկ պատ­րաս­տո­ւած կար­կան­դա­կը ե­ղաւ։ ­Ճա­շի ընդ­մի­ջու­մի ջերմ մթնո­լոր­տը ճո­խա­ցաւ նաեւ տե­սաե­րի­զով, ուր կը ցու­ցադ­րուէր պա­րա­խում­բի «Ա­նի­ծո­ւած նուռ» ե­լոյ­թը։ Ա­պա ժո­ղո­վի աշ­խա­տանք­նե­րը շա­րու­նա­կո­ւե­ցան նոր թա­փով եւ տար­բեր տե­սա­կէտ­նե­րու ար­տա­յայ­տու­թեամբ ժո­ղո­վա­կան­նե­րու կող­մէն։
Իբ­րեւ ­Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վի վեր­ջին օ­րա­կարգ, նա­խա­տե­սուած էր յա­ջորդ եր­կա­մեայ 2023-2025 տա­րեշր­ջա­նի հա­մար նոր Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ընտ­րու­թիւ­նը: ­Ժո­ղո­վը ո­րո­շեց` նոր վար­չու­թիւ­նը շա­րու­նա­կէ գոր­ծել 7-ան­դամ կազ­մով:
Այս­պէս, ընտ­րո­ւե­ցան հե­տե­ւեալ ըն­կեր-ըն­կե­րու­հի­նե­րը.- ­Յու­լիա­նա ­Մա­նու­կեան, ­Կիւ­լա ­Քա­րա­պա­ճա­քեան, Էտ­կար Է­կեան, ­Ժագ ­Տա­մա­տեան, ­Լիա­նա ­Թէ­հէ­րեան, ­Ճու­լի ­Մա­նո­յեան եւ ­Մա­րի ­Տան­կու­րեան։

ԹՂԹԱԿԻՑ