­Յու­նաս­տա­նի ա­մէն մա­կար­դա­կի վար­ժա­րան­նե­րու եւ կրթա­րան­նե­րու փա­կու­մէն ետք, կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը ո­րո­շեց հան­րա­յին բո­լոր հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ սրճա­րան­նե­րու, ճա­շա­րան­նե­րու եւ զո­ւար­ճու­թեան կեդ­րոն­նե­րու փա­կու­մը։
­Հա­կա­ռակ ե­ղած զգու­շա­ցում­նե­րուն եւ շա­րու­նա­կա­կան յոր­դոր­նե­րուն, շա­տեր էին ա­նոնք, ո­րոնք ան­տե­սե­ցին կա­նոն­նե­րը եւ խուռ­նե­րամ դի­մե­ցին հան­րա­յին փակ եւ բա­ցօ­դեայ մեծ շու­կա­նե­րը՝ ու­տե­լի­քի մեծ քա­նակ­ներ ա­պա­հո­վե­լու հա­մար, ա­ռանց ո­րե­ւէ զգու­շու­թեան։
­Կի­րա­կի օր, կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը յա­ւե­լեալ սեղ­մում­ներ յայ­տա­րա­րեց, շու­կա­նե­րուն մէջ բազ­մա­մարդ հա­ւաք­նե­րու ա­ռաջ­քը առ­նե­լու հա­մար։ Այս­պէս, փակ մեծ խա­նութ­նե­րուն մէջ (σούπερ μάρκετ), մուտ­քը պի­տի ար­տօ­նո­ւի ըստ խա­նու­թի տա­րա­ծու­թեան, որ­պէս­զի ա­մէն 10 քառ. մեթր հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ ա­պա­հո­վո­ւի անհ­րա­ժեշտ մի­ջանցք մար­դոց մի­ջեւ։
­Նաեւ, խա­նութ­նե­րու մուտ­քին, իւ­րա­քան­չիւր անձ իր ձեռ­քե­րը պի­տի լո­ւայ ախ­տա­հա­նիչ յա­տուկ հե­ղուկ­նե­րով։ ­Խիստ մի­ջոց­ներ պի­տի կի­րար­կո­ւին խա­նութ­նե­րու մէջ աշ­խա­տող­նե­րուն հա­մար, իսկ հա­ւա­նա­կան է, որ մեծ խա­նութ­նե­րու ժա­մա­նա­կա­ցոյ­ցը ընդ­լայ­նո­ւի, որ­պէս­զի խճո­ղում­նե­րու ա­ռաջ­քը առ­նո­ւի։
­Նաեւ, ո­րո­շո­ւե­ցաւ դադ­րեց­նել Ի­տա­լիոյ, Ս­պա­նիոյ, Ալ­պա­նիոյ եւ ­Հա­րա­ւա­յին ­Մա­կե­դո­նիոյ հետ ցա­մա­քա­յին, օ­թա­յին եւ նա­ւա­յին կա­պե­րը, իսկ ար­գի­լուե­ցաւ զբօ­սաշր­ջա­կան նա­ւե­րու մեր­ձե­ցու­մը յու­նա­կան նա­ւա­հան­գիստ­նե­րը։
­Յայտ­նո­ւե­ցաւ, թէ վար­չա­պետ Ք. ­Մի­ցո­թա­քիս կա­պի մէջ մտաւ ­Յու­նաս­տա­նի ե­կե­ղեց­ւոյ պետ Իէ­րո­նի­մոս ար­քե­պիս­կո­պո­սին հետ եւ խնդրեց, որ ե­կե­ղե­ցի­նե­րը բաց մնան միայն անձ­նա­կան ա­ղօթք­նե­րու, կամ անհ­րա­ժեշտ խորհր­դա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րու հա­մար, խու­սա­փե­լով բազ­մա­մարդ հա­ւաք­նե­րէ։
­Միա­ժա­մա­նակ, վար­չա­պետ ­Մի­ցո­թա­քիս խստիւ ար­գի­լեց կազ­մա­կեր­պո­ւած ծո­վե­զե­րեայ հան­գիս­տի վայ­րե­րու աշ­խա­տան­քը։
Անց­նող շա­բա­թա­վեր­ջին, օ­դի նպաս­տա­ւոր պայ­ման­նե­րէն օգ­տո­ւե­լով, հա­զա­րա­ւոր ան­ձեր գտնուե­ցան ծո­վե­զե­րեայ շրջան­նե­րը, ա­ռանց զգու­շա­ւոր մի­ջոց­ներ կի­րար­կած ըլ­լա­լու։ ­Միայն ­Վու­լիաղ­մե­նիի կազ­մա­կեր­պո­ւած ծո­վե­զեր­քը այ­ցե­լե­ցին մօտ 3000 հո­գի։
­Կի­րա­կի օր, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ «­Քո­րո­նա» ժահ­րէն մա­հա­ցած­նե­րու թի­ւը հա­սաւ 4ի։