­Յու­նա­կան «Real.gr» կայ­քէ­ջը, իր ե­րէ­կո­ւան լրա­տո­ւու­թեան մէջ տե­ղե­կու­թիւն կը փո­խան­ցէ, թէ Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կու­մը Ար­ցա­խի վրայ նոր զար­գա­ցում­ներ յա­ռա­ջա­ցու­ցած է յու­նա­կան խորհր­դա­րա­նի աշ­խա­տանքմ­նե­րուն, յատ­կա­պէս ­Յու­նաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի մի­ջեւ «­Գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գիր»ի վա­ւե­րաց­ման ծի­րէն ներս, որ առն­չո­ւած է մարմ­նա­մար­զի եւ բա­րե­կա­մա­կան ծրա­գիր­նե­րու հետ։ Ա­նոնց կող­քին, ծրագրո­ւած էր ներ­կա­յաց­նել ե­րեք նոր նա­խա­գի­ծեր՝ կրթա­կան գոր­ծակ­ցու­թեան ո­լոր­տէն ներս։
­Կայ­քը կը յայտ­նէ, որ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի սահ­ման­նե­րուն վրայ ծա­ւա­լած պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը ծանր մթնո­լորտ մը ստեղ­ծած են խորհր­դա­րա­նին մէջ, պատ­ճառ դառ­նա­լով կա­ռա­վա­րու­թեան հա­մար մտա­ծել, որ ներ­կա­յիս ժա­մա­նա­կը ան­յար­մար է հե­տա­մուտ ըլ­լալ Ատր­պէյ­ճա­նի հետ գոր­ծակ­ցու­թեան ո­լորտ­նե­րու վա­ւե­րաց­ման հա­մար։ Եր­կու­շաբ­թի օր, խորհրդա­րա­նը մշտա­կան կա­պի մէջ վար­չա­պե­տա­րա­նի եւ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան հետ լու­ծում մը ո­րո­նե­լու հա­մար, մինչ հա­մա­ձայ­նա­գի­րե­րու սա­ռե­ցու­մը ա­մէ­նէն հա­ւա­նա­կան լու­ծու­մը կը նկա­տո­ւի այս պա­հուն։
­Խորհր­դա­րա­նի ե­րէ­կո­ւան նիս­տի ըն­թաց­քին, «­Յու­նա­կան լու­ծում» կու­սակ­ցու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Քոս­թաս ­Խի­թաս խօսք ը­րաւ Ատրպէյ­ճա­նի յար­ձա­կու­մին մա­սին «մեր հայ եղ­բայր­նե­րուն վրայ», կոչ ուղ­ղե­լով կա­ռա­վա­րու­թեան ետ քա­շե­լու հա­մա­ձայ­նա­գի­րի օ­րի­նա­գի­ծը։
­Պա­տաս­խա­նե­լով ե­րես­փո­խա­նի կո­չին, խորհր­դա­րա­նի փոխ նա­խա­գահ եւ նիս­տին ա­տե­նա­պե­տող ե­րես­փո­խան ­Նի­քի­թաս ­Քաք­լա­մա­նիս յայտ­նեց, որ այս պա­հուն ինք կա­րե­լի չէ պա­տաս­խան տալ տո­ւեալ հար­ցին հա­մար։ ­Պէտք է խորհր­դակ­ցիլ կա­ռա­վա­րու­թեան հետ եւ ու­նե­նալ յստակ դիր­քո­րո­շում։
«Որ­պէս նիս­տի ա­տե­նա­պե­տող, չեմ կրնար դիրք ո­րո­շել այս հար­ցին նկատ­մամբ։ ­Սա­կայն, որ­պէս ­Նի­քի­թաս ­Քաք­լա­մա­նիս կրնամ յստա­կօ­րէն դիրք ճշդել եւ ձեզ յայտ­նել, որ ես ան­վե­րա­պա­հօ­րէն հա­յե­րու կող­քին կը կանգ­նիմ», յայտ­նեց ­Նի­քի­թաս ­Քաք­լա­մա­նիս։