Այս ­Կի­րա­կի՝ 26 ­Մա­յիս 2019ին, ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին կազ­մա­կեր­պո­ւող մար­զա­յին-քա­ղա­քա­պե­տա­կան եւ Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նի զոյգ ընտ­րու­թիւն­նե­րուն ա­ռի­թով, բո­լոր յոյն քա­ղա­քա­ցի­նե­րը կո­չո­ւած են քուէա­տուփ ա­ռաջ­նոր­դո­ւե­լու, ի­րենց քա­ղա­քա­ցիա­կան գե­րա­գոյն ի­րա­ւուն­քը պար­տա­ճա­նա­չօ­րէն գոր­ծադ­րե­լու հա­մար։ ­Մեր բո­լո­րի քո­ւէ­նե­րը այս պա­րա­գա­յին ուղ­ղո­ւած կ­’ըլ­լան հել­լէն քա­ղա­քա­կան դաշ­տէն ներս ա­ռա­ջադ­րո­ւող կու­սակ­ցու­թեանց լա­ւա­գոյն թեկ­նա­ծու­նե­րու ընտ­րու­թեան, ըստ մեր հա­յե­ցո­ղու­թեան եւ անձ­նա­կան հա­մո­զում­նե­րուն։
Ընտ­րու­թիւ­նը կը կա­տա­րենք, մեր նա­խընտ­րու­թիւ­նը ցոյց տա­լով այն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն, ո­րոնց նախ­կին գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, կամ ա­պա­գա­յի խոստմ­նա­լից ըն­թաց­քը մեզ կը հա­մո­զեն, թէ յա­ջոր­դող քա­ռա­մեայ ժա­մա­նաշր­ջա­նին մէջ, ա­նոնք ի­րենց ու­ժե­րը պի­տի լա­րեն՝ գո­հաց­նե­լու հա­մար մեր ակնկալութիւնները։
­Յու­նա­հա­յու­թիւ­նը այս պա­րա­գա­յին ան­հա­տա­պէս, թեկ­նա­ծո­ւի մը կամ ա­նոր ե­տե­ւը կանգ­նող կու­սակ­ցու­թեան մը նկատ­մամբ քա­ղա­քա­ցիի իր բնա­կան նա­խա­սի­րու­թիւն­նե­րէն ան­կախ, միշտ պէտք է ի մտի ու­նե­նայ ազ­գա­յին մեր իւ­րա­յա­տուկ ի­րա­վի­ճա­կէն բխող մեր գա­ղու­թա­յին կա­րիք­ներն ու ազ­գա­յին հե­ռան­կար­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ այս ուղ­ղու­թեամբ իս­կա­կան ջան­քե­րը տա­րո­ւած բո­լոր այն թեկ­նա­ծու­նե­րուն, ո­րոնք ան­ցեա­լին կամ ներ­կա­յիս սա­տա­րած են մեր գա­ղու­թի աշ­խա­տանք­նե­րուն՝ գործ­նա­կան ու շօ­շա­փե­լի փաս­տե­րով։
­Մեր հա­մայն­քին ծա­նօթ անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ են ա­նոնք, ո­րոնց գոր­ծու­նէու­թեան ու նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րուն մա­սին օ­րին անդ­րա­դար­ձած ենք մեր օ­րա­թեր­թով կամ հա­մա­ցան­ցա­յին հար­թակ­նե­րով, լու­սա­բա­նե­լով մեր ժո­ղո­վուր­դը անոնց գործ­նա­կան զօ­րակ­ցու­թեան մա­սին, որ պարզ խօս­քե­րէն ու տրո­ւած խոս­տում­նե­րէն ան­դին պէտք է ըլ­լայ։
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը, քա­ղա­քա­պե­տա­կան-մարզ­պե­տա­կան եւ Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նի ընտ­րու­թեանց նա­խօ­րեա­կին, կ­’ու­զէ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն յի­շեց­նել, թէ այս մօ­տե­ցու­մով պէտք է ըն­կա­լել իւ­րա­քան­չիւր ան­հատ թեկ­նա­ծո­ւի մա­սին ցոյց տրո­ւած նա­խա­սի­րու­թիւ­նը, մեր գա­ղու­թի կա­րիք­նե­րուն հաս­նե­լու փաս­տո­ւած գոր­ծե­րը նկա­տի ու­նե­նա­լով։ ­Նոյն­պէս՝ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը զօ­րա­վիգ կը կանգ­նի հայկական ծագումով բո­լոր մեր ազ­գա­կից­նե­րուն, ո­րոնք ի­րենց թեկ­նա­ծու­թիւ­նը կ­’ա­ռա­ջադ­րեն այս ընտ­րու­թիւն­նե­րուն։

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի
­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խումբ