Օ­րերս հիւ­րա­խա­ղե­րով Հա­յաս­տա­նում էր Յու­նաս­տա­նի եր­կա­թու­ղա­յին­նե­րի երգ­չա­խում­բը, ո­րը հան­դէս ե­կան եր­կու հա­մեր­գա­յին ծրագ­րե­րով` Ե­րե­ւա­նում եւ Գիւմ­րիում: Երգ­չախմ­բի հա­յաս­տա­նեան հիւ­րա­խա­ղե­րը ի­րա­կա­նա­ցան Հա­մազ­գա­յի­նի Յու­նաս­տա­նի եւ Ե­րե­ւա­նի գրա­սե­նեակ­նե­րի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցա­բար:
Ար­դէն 60 տա­րի Յու­նաս­տա­նում գոր­ծող սի­րո­ւած երգ­չա­խում­բը, իր եր­կա­րա­մեայ գոր­ծու­նէու­թեան ըն­թաց­քում հասց­րել էր հա­մերգ­ներ ու­նե­նալ Ա.Մ.Ն.-ում, Իս­պա­նիա­յում, Ի­տա­լիա­յում, Ֆ­րան­սիա­յում եւ այ­լուր: Երգ­չախմբի ա­ռան­ձին ան­դամ­ներ մինչ այս այ­ցե­լել էին Հա­յաս­տան եւ ի­րենց վառ տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րով կի­սո­ւել երգ­չախմ­բի ան­դամ­նե­րի հետ: Իսկ այ­սօր երգ­չա­խումբն ար­դէն Հա­յաս­տա­նում է:
Ա­ռա­ջին հա­մեր­գը կա­յա­ցաւ Մա­յի­սի 26-ին` Ե­րե­ւա­նի Առ­նօ Բա­բա­ջա­նեա­նի ա­նո­ւան հա­մեր­գաս­րա­հում: Հա­մեր­գին ներ­կայ էին Հա­մազ­գա­յի­նի կենտ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ան­դամ Ար­տա­շէս Շահ­բա­զեա­նը եւ Հա­մազ­գա­յի­նի Ե­րե­ւա­նի գրա­սե­նեա­կի տնօ­րէն Ռու­զան Ա­ռա­քե­լեա­նը: Ներ­կա­նե­րի շար­քում էին Հա­յաս­տա­նում յու­նա­կան հա­մայն­քի ան­դամ­ներ, ինչ­պէս նաեւ հա­րաւ­կով­կա­սեան եր­կա­թու­ղու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ:
­Հա­մեր­գը բաղ­կա­ցած էր ե­րեք մա­սից` յոյն յայտ­նի եր­գա­հան­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­ներ, ժո­ղովր­դա­կան եր­գեր եւ յու­նա­կան կի­նո­յի սի­րո­ւած եր­գեր:
­Հա­մեր­գի սկզբում շնոր­հա­կա­լա­կան խօսք ա­սո­ւեց բո­լոր նրանց, ով­քեր ա­ջակ­ցել էին, որ­պէս­զի ծրա­գի­րը ի­րա­կա­նու­թիւն դառ­նա: Հա­մոյ­թի կող­մից յա­տուկ շնոր­հա­կա­լու­թեան ար­ժա­նա­ցան Հա­մազ­գա­յի­նի Յու­նաս­տա­նի եւ Ե­րե­ւա­նի գրա­սե­նեակ­նե­րը, Ե­րե­ւա­նի գրա­սե­նեա­կի տնօ­րէն Ռու­զան Ա­ռա­քե­լեա­նին յանձ­նո­ւեց երգ­չախմ­բի կող­մից յու­շա­նո­ւէր: Իր հեր­թին Ռ. Ա­ռա­քե­լեա­նը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց երգ­չախմ­բին եւ յոյս յայտ­նեց, որ այ­ցը շա­րու­նա­կա­կան է լի­նե­լու:
«­Յու­սանք ու հա­ւա­տանք, որ Ձեր յա­ջորդ հա­մերգ­նե­րը լի­նե­լու է ոչ միայն Ե­րե­ւա­նում ու Գիւմ­րիում, այ­լեւ բո­լո­րիս սի­րե­լի Ար­ցա­խում», նշեց Ռ. Ա­ռա­քե­լեա­նը:
­Յու­նաս­տա­նի եր­կա­թու­ղա­յին­նե­րի երգ­չախմ­բի դի­րի­ժոր, մաեստ­րոյ Է­մի­լիոս Եան­նա­կո­պու­լո­սը Հա­մազ­գա­յի­նի թղթակ­ցի հետ զրոյ­ցում նշեց, որ բա­ցի հա­մեր­գա­յին ծրագ­րե­րից նաեւ հետքր­քիր ճա­նա­չո­ղա­կան էքս­կուր­սիա­ներ են ու­նե­ցել Հա­յաս­տա­նում` այ­ցե­լե­լով Գառ­նի, Գե­ղարդ, Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րան եւ Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շար­ձան, պատ­մա­կան ու տե­սար­ժան մի շարք այլ վայ­րէր: Նա շեշ­տեց, որ խրհրդան­շա­կան էր այ­ցե­լու­թիւ­նը Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շա­հա­մա­լիր. «­Հա­յե­րը եւ յոյ­նե­րը ոչ միայն բա­րե­կամ ժո­ղո­վուրդ­ներ են, այ­լեւ` բախ­տա­կից, ո­րով­հե­տեւ պատ­մա­կան տար­բեր ժա­մա­նակ­նե­րում նրանք տու­ժել են նոյն թշնա­մու կող­մից: Մեզ միա­ւո­րում է նաեւ այն, որ թե՛ հա­յե­րը ու թե՛ յոյ­նե­րը մշա­կու­թա­յին շատ խո­րը ար­մատ­ներ ու­նեն եւ այդ ա­ռու­մով աշ­խար­հին շատ բան են տո­ւել», նշեց մաեստ­րոյ Է­մի­լիոս Եան­նա­կո­պու­լո­սը` ա­ւե­լաց­նե­լով, որ ան­պայ­ման նո­րից վե­րա­դառ­նա­լու են Հա­յաս­տան:
«­Հա­յաս­տա­նը տես­նե­լու եր­կիր է ու ժո­ղո­վուրդն էլ շատ բա­րե­համ­բոյր է մեր նկատ­մամբ, Հա­յաս­տա­նը ան­պայ­ման վե­րա­դառ­նա­լու եր­կիր է», շեշ­տեց նա:
­Յու­նաս­տա­նի եր­կա­թու­ղա­յին­նե­րի երգ­չա­խում­բը հա­մեր­գա­յին ծրագ­րով հան­դէս ե­կաւ նաեւ Գիւմ­րիի հան­դի­սա­տե­սի հա­մար:

Թղ­թակ­ցու­թիւ­նը պատ­րաս­տեց՝ Հեր­մի­նէ Ա­ւա­գեա­ն