Ե­րէկ՝ ­Կի­րա­կի, 21 ­Մա­յի­սին, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան ե­րես­փո­խա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ։ Ար­դիւնք­նե­րը ցոյց կու տան, թէ հինգ կու­սակ­ցու­թիւն­ներ մուտք կը գոր­ծեն յա­ջորդ խորհր­դա­րա­նէն ներս։ Ն­կա­տի ու­նե­նա­լով քո­ւէար­կու­թեան կեդ­րոն­նե­րու 99,56% հա­շո­ւար­կու­մը մին­չեւ այ­սօր կա­նուխ ա­ռա­ւօտ, ընտ­րու­թիւն­նե­րու ար­դիւնք­նե­րը կու տան հե­տե­ւեալ պատ­կե­րը։

­Նէա ­Տի­մոք­րա­թիա՝ 40,79%, 146 ա­թոռ

­Սի­րի­զա՝ 20,07%, 71 ա­թոռ

­Փա­սօք՝ 11,46%, 41 ա­թոռ

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մայ­նա­վար կու­սակ­ցու­թիւն՝ 7,23%, 26 ա­թոռ

Է­լի­նի­քի ­Լի­սի՝ 4,45%, 16 ա­թոռ

Ե­րէ­կո­ւան ընտ­րու­թիւն­նե­րէն յայտ­նի կը դառ­նայ, թէ իշ­խող կու­սակ­ցու­թիւ­նը զօ­րա­ցուց իր դիր­քը, իսկ ընդ­դի­մա­դիր գլխա­ւոր կու­սակ­ցու­թիւ­նը կորսն­ցուց իր ու­ժի զգա­լի մա­սը։ Եր­րորդ հան­դի­սա­ցող կու­սակ­ցու­թիւ­նը ու­ժի կա­րե­ւոր նո­ւա­ճում ու­նե­ցաւ, չոր­րորդ եւ հին­գե­րորդ կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը եւս տե­սան ի­րենց հա­մե­մա­մա­տու­թիւն­նե­րը ա­ւե­լի բարձր նի­շե­րու վրայ։

­Վար­չա­պե­տը իր ու­ղեր­ձին մէջ խօսք ը­րաւ իշ­խող կու­սակ­ցու­թեան յստակ յաղ­թա­նա­կին մա­սին, սա­կայն ան շեշ­տը դրաւ իր կու­սակ­ցու­թեան ա­ւե­լի ու­ժեղ ըլ­լա­լու նա­խադ­րեա­լին վրայ, կտրե­լով բո­լոր հա­ւա­նա­կա­նու­թիւն­նե­րը գոր­ծակ­ցա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան մը կազ­մու­թեան հա­մար։ ­Գոր­ծակ­ցու­թեան նպա­տակ ցոյց չտո­ւին նաեւ մնա­ցեալ կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րը ի­րենց յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին։ Այս ի­րա­կա­նու­թեան լոյ­սին տակ, հա­ւա­նա­կան կը նկա­տո­ւի, թէ ընտ­րու­թիւն­նե­րը պի­տի անց­նին երկ­րորդ փու­լին՝ ­Կի­րա­կի, 25 ­Յու­նի­սին, ուր ա­ռա­ջին կու­սակ­ցու­թիւ­նը պի­տի հե­տապն­դէ թի­ւե­րու եւ ա­թոռ­նե­րու բա­ցառ­ձակ մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը, կազ­մե­լու հա­մար մե­ծա­մաս­նա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւն։

Ն­շենք, որ ե­րէ­կո­ւան ընտ­րու­թիւն­նե­րը տե­ղի ու­նե­ցան պարզ հա­մե­մա­տա­կան ձե­ւով, իսկ 25 ­Յու­նի­սի երկ­րորդ փու­լը պի­տի կա­տա­րո­ւի օ­ժան­դա­կող հա­մե­մա­տա­կան դրու­թեամբ, ուր ա­ռա­ջին հան­դի­սա­ցող կու­սակ­ցու­թիւ­նը պի­տի ստա­նայ յա­ւե­լեալ 40 ա­թոռ։ Այս ան­գամ, ե­րես­փո­խան­նե­րու ընտ­րու­թիւ­նը պի­տի ըլ­լայ կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու պատ­րաս­տած ցան­կե­րու հի­ման վրայ, ա­ռանց խաչ դնե­լու իւ­րա­քան­չիւր ա­նու­նին կից։