Ինչ­պէս ար­դէն հա­ղոր­դած էինք ո­րոշ ժա­մա­նակ ա­ռաջ, Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը 12 Յու­լի­սին նա­մակ մը ու­ղար­կած էր Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Նի­քոս Տեն­տիա­սին, ո­րուն մէջ կը յայտ­նէր յու­նա­հա­յու­թեան զար­մանքն ու ընդվ­զու­մը Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ Յու­նաս­տա­նի դես­պան Նի­քո­լաոս Փի­փե­րի­կո­սի այ­ցե­լու­թեան հա­մար ատր­պէյ­ճա­նա­կան ու­ժե­րէն բռնագրա­ւո­ւած Շու­շի, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ մաս­նակ­ցու­թեամբ մեծ թի­ւով հա­ւա­տար­մագ­րո­ւած օ­տար դես­պան­նե­րու եւ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու։ Օ­րին, յոյն դես­պա­նի մաս­նակ­ցու­թիւ­նը Ա­լիե­ւի կող­մէ բե­մադ­րո­ւած խեղ­կա­տա­կու­թեան, ինչ­պէս նաեւ Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի նա­մա­կը բո­ղո­քի բուռն ա­լիք բարձ­րա­ցու­ցին յու­նա­կան հա­սա­րա­կու­թեան եւ քա­ղա­քա­կան շրջա­նակ­նե­րուն մօտ, քննա­դա­տե­լով յոյն դի­ւա­նա­գէ­տի ա­նըն­դու­նե­լի մաս­նակ­ցու­թիւ­նը «հա­յե­րու դէմ ատր­պէյ­ճա­նա­կան յաղ­թա­նա­կի տօ­նախմ­բու­թիւն­նե­րուն»։
Պա­տաս­խա­նե­լով յու­նա­հայ գա­ղու­թի ա­նու­նով ղրկո­ւած ընդվ­զու­մի նա­մա­կին, Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Նի­քոս Տեն­տիաս հե­տե­ւեալ նա­մա­կը ղրկեց Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բին։
«­Նախ եւ ա­ռաջ, շնոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նեմ ձեր 12 Յու­լիս 2021 թո­ւա­կիր նա­մա­կին հա­մար։ Յու­նաս­տա­նի Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը, զոր ժրա­ջան կեր­պով կը ներ­կա­յաց­նէք, Հա­յաս­տա­նի յոյն հա­մայն­քին հետ միաս­նա­բար կը հան­դի­սա­նայ յա­ւեր­ժա­կան բա­րե­կա­մու­թեան կա­մուրջ Յու­նաս­տա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն մի­ջեւ։ Տե­ղեակ էք, որ Յու­նաս­տա­նը կը պա­հէ եր­կա­րա­մեայ գե­րա­զանց պատ­մա­կան եւ բա­րե­կա­մա­կան կա­պեր Հա­յաս­տա­նի հետ։ Հա­յաս­տա­նի հա­մար դժո­ւար ժա­մա­նակ­նե­րուն, Յու­նաս­տան կանգ­նե­ցաւ երկ­րին եւ ա­նոր ժո­ղո­վուր­դի կող­քին։ Ես ան­ձամբ՝ 16 Հոկ­տեմ­բեր 2020-ին, այ­ցե­լե­ցի Ե­րե­ւան՝ փո­խան­ցե­լով զօ­րակ­ցու­թեան ու­ղերձ, այն ժա­մա­նա­կին, երբ պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը ծա­ւա­լած էին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի տա­րած­քին։ նաեւ, ըն­դա­ռա­ջե­լով մեր երկ­րին մէջ գոր­ծող հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու դի­մու­մին, Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան Մի­ջազ­գա­յին զար­գաց­ման սպա­սար­կու­թեան հա­մադ­րու­մով, Յու­նաս­տան ի­րա­գոր­ծեց մար­դա­սի­րա­կան եր­կու ա­ռա­քե­լու­թիւն­ներ (ա­ռող­ջա­պա­հա­կան մի­ջոց­ներ եւ սնունդ)՝ ո­րոնք կա­տա­րուե­ցան 12 Դեկ­տեմ­բեր 2020-ին եւ 8 Յու­նո­ւար 2021-ին, ցոյց տա­լով գործ­նա­կան ա­ջակ­ցու­թիւն եւ զօ­րակ­ցու­թիւն։
Նոյն պա­հուն, ինչ­պէս ծա­նօթ է, 1992-էն Յու­նաս­տան դի­ւա­նա­գի­տա­կան կա­պեր կը պա­հէ Ատր­պէյ­ճա­նի հետ։ 2020-ի աշ­նան ըն­թաց­քին երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու տագ­նա­պէն ետք, Յու­նաս­տա­նի դես­պա­նը այ­լեւս վե­րա­դար­ձած է Պա­քու, ուր իր պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւն­նե­րու ծի­րէն ներս կա­պեր կը պա­հէ հա­ւա­տար­մագ­րո­ւած երկ­րին հետ եւ մօ­տէն կը հե­տե­ւի տե­ղա­կան զար­գա­ցում­նե­րուն։ Նաեւ, նկա­տի առ­նե­լով մեր երկ­րի Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան ան­դամ ըլ­լա­լու հան­գա­ման­քը, դես­պա­նու­թիւ­նը իր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը կը հա­մադ­րէ մեր գոր­ծըն­կեր­նե­րուն հետ միաս­նա­բար։ Այս պատ­ճա­ռով ալ, յոյն դես­պա­նին կող­մէ ատր­պէյ­ճա­նա­կան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան հրա­ւէ­րին ըն­դու­նու­մը — նման հրա­ւէր­նե­րու վեց շա­րու­նա­կան մեր­ժում­նե­րէն ետք, ո­րոնք ար­դէն ըն­դու­նե­լի դար­ձած էին եւ­րո­պա­կան այլ դես­պա­նու­թիւն­նե­րէ — ո­րե­ւէ մէկ պա­րա­գա­յին կա­րե­լի չէ ըն­դու­նիլ որ­պէս հիւ­րըն­կա­լող երկ­րի տե­սա­կէտ­նե­րու որ­դեգ­րում կամ ա­րարք­նե­րու ճա­նա­չում, մա­նա­ւանդ՝ «մաս­նակ­ցու­թիւն տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րու»։ Այն տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մադ­րու­թեամբ ան­դամ-եր­կիր­նե­րուն, նպա­տակ ու­նե­նա­լով տեղ­ւոյն վրայ դի­տար­կե­լու եւ ար­ձա­նագ­րե­լու ե­ղե­լու­թիւն­նե­րը՝ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան ճշգրիտ տե­ղե­կա­տո­ւու­թիւն փո­խան­ցե­լու հա­մար։
Կը շա­րու­նա­կենք կանգ­նիլ ձեր կող­քին, մեր մի­ջեւ հաս­տա­տո­ւած սերտ գոր­ծակ­ցու­թեան ծի­րէն ներս։

Յար­գան­քով,
Ն. Տեն­տիաս»

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2021
Ε/357
Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,
Αξιότιμε κύριε Γραμματέα,

Εν πρώτοις, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την από 12ης Ιουλίου 2021 επιστολή σας. Η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδας την οποία εκπροσωπείτε, ακμαία και δραστήρια, αποτελεί, από κοινού με την ιστορική Ελληνική κοινότητα της Αρμενίας, διαχρονική γέφυρα φιλίας μεταξύ των λαών της Ελλάδας και της Αρμενίας.
Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα διατηρεί διαχρονικά άριστες, ιστορικές και φιλικές σχέσεις με την Αρμενία. Σε δύσκολους καιρούς για την Αρμενία, η Ελλάδα στάθηκε δίπλα στη χώρα και το λαό της. Ο ίδιος επισκέφτηκα το Ερεβάν στις 16 Οκτωβρίου 2020, όταν οι εχθροπραξίες στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη, κομίζοντας μήνυμα αλληλεγγύης. Ανταποκρινόμενη δε στο αίτημα των αρμενικών οργανώσεων στη χώρα μας και υπό το συντονισμό της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η Ελλάδα πραγματοποίησε δυο αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας (ιατροφαρμακευτικό υλικό και τρόφιμα) στις 12 Δεκεμβρίου 2020 και στις 8 Ιανουαρίου 2021, επιδεικνύοντας έμπρακτη στήριξη και αλληλεγγύη.
Παράλληλα, όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν από το 1992. Μετά την κρίση στις διμερείς σχέσεις το φθινόπωρο του 2020, ο Έλληνας Πρέσβης έχει πλέον επιστρέψει στο Μπακού, όπου στο πλαίσιο των καθηκόντων του, διατηρεί επαφές με τις επίσημες Αρχές του κράτους διαπίστευσης και παρακολουθεί τις τοπικές εξελίξεις. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ιδιότητας της χώρας μας ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Πρεσβεία συντονίζει τις δρστηρίοτητές της στο Μπακού με εκείνες των εταίρων μας. Ως εκ τούτου, η απόφαση αποδοχής της πρόσκλησης του αζερικού Υπουργείου Εξωτερικών από τον Έλληνα Πρέσβη στη χώρα, μετά από έξι αρνητικές απαντήσεις σε ανάλογες προσκλήσεις, τις οποίες, αντιθέτως, η πλειονότητα των λοιπών ευρωπαϊκών Πρεσβειών αποδέχτηκε, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ενστερνισμό απόψεων ή επιβράβευση ενεργειών του κράτους υποδοχής, πολλώ δε μάλλον «συμμετοχή σε εορτασμούς». Διεξήχθη δε στο πλαίσιο του επιτόπιου συντονισμού μεταξύ Πρεσβειών κρατών-μελών και της αναγκαίας άμεσης παρατήρησης και καταγραφής των τεκταινομένων για την ακριβή ενημέρωση του Υπουργείου.
Πάντα παραμένουμε στο πλευρό σας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης στενής μας συνεργασίας.

Με εκτίμηση,
Νίκος Σ. Δένδιας

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րը
կը պա­տաս­խա­նէ հել­լէն խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու հար­ցում­նե­րուն

Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ ­Յու­նաս­տա­նի դես­պան ­Նի­քո­լաոս ­Փի­փե­րի­կո­սի ­Շու­շի կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան վե­րա­բե­րեալ՝ հել­լէն խորհր­դա­րա­նին մէջ կա­տա­րո­ւած հար­ցու­մին պա­տաս­խա­նե­լով, ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Տեն­տիաս գրա­ւոր ձե­ւով տո­ւաւ բա­ցատ­րու­թիւն­ներ դես­պա­նի մաս­նակ­ցու­թեան գծով։ ­Նա­խա­րա­րի գրա­ւոր պա­տաս­խա­նը նմա­նօ­րի­նակ բո­վան­դա­կու­թիւն կը կռէր Հ.Յ.Դ. ­Յու­նա­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բին ուղ­ղուած նա­մա­կին հետ։