«25 ­Մարտ 1821»ի ­Յու­նաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան տօ­նը այս տա­րի նշո­ւե­ցաւ բո­լո­րո­վին սեղմ պայ­ման­նե­րու մէջ, «­Քո­րո­նա» ժահ­րի տա­րա­ծու­մի կան­խար­գիլ­ման մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու լոյ­սին տակ։
­Զի­նո­ւո­րա­կան փա­ռա­շուք տո­ղանց­քին փո­խա­րէն, այս ան­գամ ­Հայ­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Է­քա­թե­րի­նի ­Սա­քե­լա­րո­փու­լու, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ վար­չա­պետ ­Մի­ցո­թա­քի­սի եւ կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րուն, միայն դափ­նեպ­սակ զե­տե­ղեց Ան­ծա­նօթ ­Զի­նո­ւո­րի յու­շա­դամ­բա­նին վրայ։ ­Յա­ջոր­դա­բար, 4 ռազ­մա­կան օ­դա­նաւ եւ 6 ռազ­մա­կան ուղղաթիռ տպա­ւո­րիչ թռիչք­ներ կա­տա­րե­ցին Ա­թէն­քի վրայ։ Էվ­րո­սի սահ­մա­նա­գի­ծը գտնո­ւող ­Քաս­թա­նիէս զի­նո­ւո­րա­կան անց­քին վրայ տե­ղի ու­նե­ցաւ դրօ­շա­կի խորհր­դան­շա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն, ո­րու ըն­թաց­քին զի­նո­ւո­րա­կան պա­հա­կա­գուն­դը պա­տիւ ըն­ծա­յեց ­Յու­նաս­տա­նի դրօ­շին, ա­պա զի­նո­ւո­րա­կան օ­դա­նա­ւեր թռիչք կա­տա­րե­ցին սահ­մա­նա­գի­ծին վրայ, յստակ ու­ղերձ ղրկե­լով դրա­ցի եր­կի­րին։ Ն­մա­նօ­րի­նակ թռիչք­ներ, փո­խան տո­ղանց­քի, կա­տա­րո­ւե­ցան ­Յու­նաս­տա­նի քա­ղաք­նե­րուն եւ կղզի­նե­րուն վրայ։
Ան­կա­խու­թեան օ­րո­ւան ա­ռի­թով, ­Յու­նաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան եւ զի­նո­ւո­րա­կան ղե­կա­վար­նե­րը ու­ղերձ­ներ յղե­ցին օ­րո­ւան խոր­հուր­դին մա­սին։