Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի Ե­րի­տա­սար­դա­կան գրա­սե­նեա­կի ­Պա­տա­նե­կան հար­ցե­րու յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, անց­նող շա­բաթ­նե­րուն ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. աշ­խար­հաս­փիւռ ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թիւն­նե­րու առ­ցանց մրցոյթ։ ­Մաս­նակ­ցու­թեամբ 53 դաշ­նակ­ցա­կան պա­տա­նի­նե­րու ­Հա­յաս­տա­նէն, Ար­ցա­խէն, Ի­րա­նէն, ­Սու­րիա­յէն, ­Լի­բա­նա­նէն, ­Յու­նաս­տա­նէն, Ֆ­րան­սա­յէն, ­Հո­լան­տա­յէն, ­Գա­նա­տա­յէն եւ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րէն, բո­լոր մաս­նա­կից­նե­րը ծա­ւա­լե­ցին ի­րենց ձիր­քե­րը զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­նե­րու մէջ։ ­Մաս­նակ­ցող­նե­րուն ա­ռիթ տրո­ւե­ցաւ ներ­կա­յաց­նե­լու զա­նա­զան նիւ­թեր ճա­ռա­խօ­սու­թեան, դրո­ւագ­նե­րու ներ­կա­յաց­ման կամ աս­մուն­քի մէջ։ ­Յա­ջոր­դա­կան մրցոյթ­նե­րը նպա­տակ ու­նէին մէջ­տեղ բե­րել պա­տա­նի­նե­րու կա­րո­ղու­թիւն­նե­րը գրու­թիւն­ներ կամ բա­նաս­տեղ­ծա­կան կտոր­ներ գրե­լու, ար­տա­սա­նե­լու կամ ճա­ռա­խօ­սու­թիւն ը­նե­լու մար­զե­րէն ներս։ ­Բո­լոր մաս­նակ­ցի­նե­րը սա­հուն հա­յե­րէ­նով եւ գի­տե­լիք­նե­րու լայն պա­շա­րով տպա­ւո­րե­ցին դա­տա­կան կազ­մը եւ ցոյց տո­ւին այն կա­րե­ւոր եւ լայն աշ­խա­տան­քը, որ կը տա­րո­ւի ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թիւն­նե­րու ժո­ղո­վա­կան եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան կեան­քէն ներս՝ պատ­րաս­տե­լով վա­ղո­ւան գի­տա­կից եւ ծա­ռա­յա­սէր դաշ­նակ­ցա­կան տի­պա­րը։
­Հան­դի­պում­նե­րը տե­ղի ու­նե­ցան առ­ցանց, յա­տուկ դա­տա­կան կազ­մի առ­ջեւ, որ կը բաղ­կա­նար Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի ու ­Պա­տա­նե­կա­նի մէջ գոր­ծող վա­րիչ­նե­րէ, ու­սու­ցիչ­նե­րէ եւ գոր­ծիչ­նե­րէ։
­Պա­տա­նի­նե­րու ընտ­րած նիւ­թե­րը ընդգր­կե­ցին հայ ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի դրո­ւագ­նե­րու, յե­ղա­փո­խա­կան դէմ­քե­րու, հայ բա­նաս­տեղ­ծու­թեան գո­հար­նե­րու եւ ժա­մա­նա­կա­կից դրո­ւագ­նե­րու ընդգր­կուն բնա­գա­ւառ­նե­րը. մաս­նա­կից­նե­րը սա­հուն ա­ռո­գա­նու­թեամբ, հա­մար­ձակ ո­ճով եւ ճար­տար ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րով ներ­կա­յա­ցու­ցին ի­րենց նիւ­թե­րը։ Իւ­րա­քան­չիւր մար­զին մէջ ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին տաս­նեակ պա­տա­նի­ներ, իսկ նիւ­թե­րու ճո­խու­թիւ­նը եւ ներ­կա­յաց­ման այ­լա­զա­նու­թիւ­նը տպա­ւո­րիչ պատ­կեր մը ներ­կա­յացնէր։ Իւ­րա­քան­չիւր խում­բին հա­մար հան­դի­պում­նե­րը ե­ղան առ­ցանց, դա­տա­կան կազ­մին առ­ջեւ ու մնա­ցեալ մաս­նակ­ցող պա­տա­նի­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ։ ­Յա­ջոր­դա­բար, անց­նող շա­բաթ­նե­րուն ըն­թաց­քին, դա­տա­կան կազ­մը քննու­թե­նէ ան­ցուց բո­լոր ներ­կա­յա­ցում­նե­րը եւ ա­նոնց մէ­ջէն ընտ­րեց լա­ւա­գոյն ե­լոյթ­նե­րը, ո­րոնք ար­ժա­նա­ցան մրցա­նակ­նե­րու։
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան ա­նու­նով, ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին պա­տա­նի­ներ ­Ռո­զի­նա ­Տա­մա­տեան եւ ­Նա­թա­լի Է­քի­զեան։ Եր­կու պա­տա­նի­նե­րը մաս­նա­կից դար­ձան «­Պա­տա­նիին տի­պա­րը» ճա­ռա­խօ­սու­թեան նիւ­թին, որ ի զօ­րու էր բո­լոր մաս­նակ­ցող­նե­րուն հա­մար։ ­Յա­ջոր­դա­բար, ­Ռո­զի­նա ­Տա­մա­տեան ներ­կա­յա­ցուց եր­կու ա­զատ նիւթ՝ «Հ­րանդ ­Տինք» եւ «­Զա­պէլ Ե­սա­յեան», իսկ ­Նա­թա­լի Է­քի­զեան ներ­կա­յա­ցուց «­Լիզ­պո­նի ­Հինգ Տ­ղոց» դրո­ւա­գը։ Մրցոյ­թի ար­դիւնք­նե­րու ա­ւար­տա­կան ներ­կա­յա­ցու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հինգ­շաբ­թի, 11 ­Մա­յիս 2023-ին առ­ցանց, մաս­նակ­ցու­թեամբ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան գրա­սե­նեա­կի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին, դա­տա­կան կազ­մին, վա­րիչ­նե­րուն եւ մաս­նակ­ցող պա­տա­նի­նե­րուն։ «­Զում» հար­թա­կին վրայ տե­ղի ու­նե­ցած հան­դի­պու­մը սփռո­ւե­ցաւ նաեւ ­Դի­մա­տետ­րի է­ջե­րէն, ա­ռիթ տա­լով փա­փա­քող­նե­րուն հե­տե­ւե­լու մեր պա­տա­նի­նե­րու յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րուն։
­Դա­տա­կան կազ­մը, իւ­րա­քան­չիւր մար­զին մէջ ա­ռա­ջին եւ երկ­րորդ մր­ցա­նակ­նե­րուն կող­քին, նկա­տի ա­ռած էր նաեւ գնա­հա­տան­քի ար­ժա­նի այն պա­տա­նի­նե­րը, ո­րոնց ընտ­րած նիւ­թը եւ ներ­կա­յա­ց­ման ո­ճը ա­ռանձ­նա­յա­տուկ գնա­հա­տո­ւե­ցան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն կող­մէ։
Այս­պէս, ­Յու­նաս­տա­նէն մաս­նակ­ցած պա­տա­նի ­Ռո­զի­նա ­Տա­մա­տեան գնա­հա­տան­քի ար­ժա­նա­ցաւ «­Պա­տա­նիի տի­պա­րը» նիւ­թի ներ­կա­յաց­ման հա­մար, իսկ ­Նա­թա­լի Է­քի­զեան գնա­հա­տան­քի ար­ժա­նի նկա­տո­ւե­ցաւ «­Լիզ­պո­նի ­Հինգ Տ­ղոց» նիւ­թին ներ­կա­յաց­ման հա­մար։
­Կը մնայ շնոր­հա­ւո­րել բո­լոր պա­տա­նի­նե­րը եւ մաս­նա­ւո­րա­պէս Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան եր­կու մաս­նակ­ցող­նե­րը ի­րենց յա­ջող ներ­կա­յաց­ման հա­մար, խթան ու ա­ռիթ դառ­նա­լու ա­պա­գա­յին՝ նման եւ այլ դաս­տիա­րակ­չա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու մէջ նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ձեռք­բե­րե­լու մաղ­թան­քով։