­Յու­նա­հայ Ա­րա ­Ճա­նի­կեան աշ­խար­հի ար­ծա­թեայ մե­տա­լա­կիր

0
100

Ժու-­Զի­ցու մարմ­նա­մար­զի ­Յու­նաս­տա­նի եւ աշ­խար­հի ա­խո­յեան Ա­րա ­Ճա­նի­կեան ան­գամ մը եւս բարձ­րա­ցաւ հա­մաշ­խար­հա­յին ա­ռաջ­նու­թեան պա­տո­ւան­դա­նին վրայ, երկ­րորդ դիր­քը գրա­ւե­լով Ա­պու ­Տա­պիի մէջ ըն­թա­ցող ­Ժու-­Զի­ցու հա­մաշ­խար­հա­յին մրցա­շար­քին։
Ն­շենք, որ Ա­րա ­Ճա­նի­կեան ար­դէն նո­ւա­ճած է եր­կու ոս­կի եւ մէկ պրոն­զէ մե­տալ հա­մաշ­խար­հա­յին եւ եւ­րո­պա­կան մրցա­շար­քե­րու ըն­թաց­քին։ ­Մեր հա­յազ­գի ե­րի­տա­սար­դը ան­դամ է Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղին եւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան։ Ան իր վեր­ջին յաղ­թա­նա­կը նո­ւի­րեց բո­լոր այն հե­րոս­նե­րուն, ո­րոնք քա­ջա­բար կռո­ւե­ցան Ար­ցա­խի 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մին։ ­Դի­մա­տետ­րի իր գրա­ռու­մին մէջ, հայ ա­խո­յեա­նը յի­շեց նաեւ Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ պա­հո­ւող հայ ռազ­մա­գե­րի­նե­րուն, ո­րոնց հետ բաժ­նե­կից դար­ձուց իր մեծ յաղ­թա­նա­կը։