Յու­նա­հայ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն կը յայտ­նենք, թէ 4 Օ­գոս­տոս 2020-ին ­Պէյ­րու­թի նա­ւա­հան­գիս­տի ա­հե­ղա­կոր­ծան պայ­թու­մի հե­տե­ւան­քով լի­բա­նա­նա­հա­յու­թեան վե­րա­կանգ­ման հա­մար, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի նա­խա­ձեռ­նած հա­մա­հայ­կա­կան օ­ժան­դա­կու­թեան կո­չին ըն­դա­ռաջ, սփիւռ­քի բո­լոր գա­ղութ­նե­րու կար­գին, յու­նա­հա­յու­թիւ­նը եւս ան­մի­ջա­պէս ըն­դա­ռա­ջե­լով՝ իր շտապ նիւ­թա­կան օգ­նու­թիւ­նը սկսաւ բե­րել: ­Կա­տա­րո­ւած ջան­քե­րով կա­րե­լի ե­ղաւ ա­պա­հո­վել 12.630 եւ­րո­յի գու­մա­րը։
Հա­մա­կար­գող խոր­հուր­դի աշ­խա­տանք­նե­րը ըն­թաց­քի մէջ ե­ղած ա­տեն, ինչ­պէս գի­տենք բո­լորս, որ 27 ­Սեպ­տեմ­բեր 2020–ին ծայր ա­ռին Ար­ցա­խի դէմ Ատր­պէյ­ճա­նի սան­ձա­զեր­ծած պա­տե­րազ­մա­կան լայ­նա­տա­րած յար­ձա­կում­նե­րը: Ար­ցա­խի ու հա­յու­թեան մղած հայ­րե­նա­կան մեծ պա­տե­րամ­զին մէջ, ամ­բողջ հա­յու­թեան ու­շադ­րու­թիւ­նը եւ աշ­խա­տան­քը, նե­րա­ռեալ տագ­նա­պա­հար լի­բա­նա­նա­հա­յու­թեան, կեդ­րո­նա­ցած է Ար­ցա­խի պա­տե­րազ­մին հա­յոց քա­ջա­րի բա­նա­կին օգ­նու­թեան հաս­նե­լու աշ­խա­տանք­նե­րուն վրայ: Ս­տեղ­ծո­ւած ճգնա­ժա­մա­յին կա­ցու­թեան մէջ, ­Խոր­հուրդս ­Լի­բա­նա­նի կա­տա­րո­ւած դրա­մա­հա­ւա­քի աշ­խա­տանք­նե­րը ա­ւար­տած կը հա­մա­րէ, ա­ռիթ տա­լով բո­լո­րին, որ ի­րենց ան­մի­ջա­կան ան­վե­րա­պահ նիւ­թա­կան օ­ժան­դու­թիւ­նը հասց­նեն Ար­ցա­խին՝ ­Հա­յաս­տան ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մին ճամ­բով:
Այս ա­ռի­թով, ­Խոր­հուրդս իր խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը եւ գնա­հա­տան­քը կը յայտ­նէ գա­ղու­թի մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն՝ հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նա­հար­ցե­րուն միշտ ա­ջա­կից ըլ­լա­լու բարձր գի­տակ­ցու­թեան եւ նո­ւի­րա­բեր­ման հա­մար, կը շա­րու­նա­կէ միշտ պատ­րաստ ըլ­լալ իր լա­ւա­գոյ­նը մա­տու­ցե­լու հա­մա­հայ­կա­կան բո­լոր տե­սա­կի հիմ­նախն­դիր­նե­րու ա­ջակ­ցու­թեան, ինչ­պէս որ այ­սօր ուժգ­նօ­րէն կը կա­տա­րէ՝ հա­յոց բա­նա­կին կող­քին ըլ­լա­լով:

­Բո­լորս հա­յոց քա­ջա­րի բա­նա­կին զի­նո­ւո­րագ­րեալ­ներ ենք
­Միաս­նա­կան միա­հա­մուռ միա­ւո­րու­մով պի­տի յաղ­թենք

ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ՄԻԱՑԵԱԼ ԽՈՐՀՈՒՐԴ