­Մեր նա­խորդ թի­ւե­րով հա­ղոր­դած էինք ատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­կա­հայ ա­րարք­նե­րուն մա­սին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հան­րա­յին փո­խադ­րա­կան մի­ջոց­նե­րուն վրայ։
Օ­րին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը դի­մած էր ­Թե­սա­ղո­նի­կէի պե­տա­կան հաս­տա­տու­թեան եւ քա­րոզ­չա­կան ծրա­գի­րի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն, պա­հան­ջե­լով գո­վազդ­նե­րու չե­ղար­կու­մը, ինչ­պէս նաեւ բա­ցատ­րու­թիւն­ներ՝ ատր­պէյ­ճա­նա­կան շրջա­նակ­նե­րուն կող­մէ կա­տա­րո­ւած հա­կա­հայ ար­շա­ւին մա­սին։
Ա­ռա­ջին հեր­թին, ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը նա­մակ ստա­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հան­րա­յին փո­խադ­րու­թեան պե­տա­կան կա­ռոյ­ցին կող­մէ, ո­րուն մէջ հաս­տա­տու­թիւ­նը կը յայտ­նէ թէ հան­րա­կառ­քե­րու գո­վազ­դա­յին ծրա­գի­րը յանձն ա­ռած է ըն­կե­րու­թիւն մը եւ ի­րենց սպա­սար­կու­թիւն­նե­րը տե­ղեակ չէին խնդի­րէն։ ­Հաս­տա­տու­թեան կող­մէ ցաւ կը յայտ­նո­ւի կա­տա­րո­ւած ա­րար­քին առն­չու­թեամբ եւ կը նշո­ւի, թէ ան­մի­ջա­կան հրա­հանգ տրուե­ցաւ վար առ­նե­լու տո­ւեալ գո­վազ­դը։ ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը նա­մակ մը եւս ստա­ցաւ, ստո­րագ­րո­ւած «Interbus» գո­վազ­դա­յին ըն­կե­րու­թեան ընդհ. տնօ­րէ­նին կող­մէ, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն յանձն ա­ռած է ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հան­րա­կառ­քե­րու վրայ ծա­նու­ցում­նե­րու տե­ղադր­ման ծրա­գի­րը։ Ըն­կե­րու­թեան տնօ­րէ­նը կը հաս­տա­տէ, թէ հա­մա­ձայ­նու­թիւն կնքո­ւած էր «­Յոյն-ատր­պէյ­ճա­նա­կան միու­թեան» (QALA) հետ՝ գո­վազդ մը զե­տե­ղե­լու միայն մէկ հան­րա­կառ­քի վրայ։
­Նա­մա­կին մէջ նշո­ւած է, թէ «ըն­կե­րու­թիւ­նը տե­ղեակ պա­հո­ւե­ցաւ ատր­պէյ­ճա­նա­կան գրգռիչ քա­րոզ­չա­կան ա­րարք­նե­րուն մա­սին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի փո­խադ­րա­կան հաս­տա­տու­թեան տնօ­րէ­նին կող­մէ, ո­րոնք կա­տա­րո­ւե­ցան ա­զե­րիա­մէտ շրջա­նակ­նե­րէ, ինչ­պէս նաեւ ի­մա­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի բազ­մա­մարդ հայ հա­մայն­քի եւ այլ շրջան­նե­րու հա­մայնք­նե­րու ի­րա­ւա­կան եւ հասկ­նա­լի հա­կազ­դե­ցու­թեան մա­սին»։
Ըն­կե­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը կը յայտ­նէ, թէ գո­վազ­դա­յին ծրա­գի­րը ան­մի­ջա­պէս չե­ղար­կո­ւե­ցաւ եւ յոյն-ատր­պէյ­ճա­նա­կան միու­թիւնն ալ տե­ղեակ պա­հո­ւե­ցաւ, թէ ար­գի­լո­ւած է քա­ղա­քա­կան պա­րու­նա­կու­թեամբ գո­վազդ­նե­րու տա­րա­ծու­մը։ Ըն­կե­րու­թիւ­նը նաեւ կ­՚ընդգ­ծէ, թէ գո­վազ­դը միայն մէկ հան­րա­կառ­քի վրայ ե­րեւ­ցած է, իսկ ան­կէ ան­դին ըն­կե­րու­թիւ­նը ո­րե­ւէ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւն չու­նի ծա­նու­ցում­նե­րու մա­սին, ո­րոնք ե­ղած են կան­գառ­նե­րու վրայ կամ այլ բա­ցօ­դեայ վայ­րե­րու մէջ։ ­Նա­մա­կի ա­ւար­տին, ըն­կե­րու­թիւ­նը կը խնդրէ հան­րու­թեան նե­րո­ղամ­տու­թիւ­նը, նշե­լով որ ցա­ւա­լի ա­րար­քը տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ռանց ո­րե­ւէ նենգ կամ մի­տում­նա­ւոր պատ­ճա­ռի ի­րենց կող­մէն։