22 եւ 23 ­Յու­նի­սին ­Հա­յաս­տան այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի խորհրդա­րա­նի ե­րես­փո­խան­նե­րու պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը, բաղ­կա­ցած Խ­րիս­թոս ­Տեր­մեն­ծո­փու­լո­սէ, Ան­նա-­Մա­րիա ­Փա­փա­տի­միթ­րիո­ւէ եւ ­Մա­րիա-Ա­լեք­սանտ­րա ­Քէ­ֆա­լա­յէ։
Ա­նոնք ­Հա­յաս­տան ժա­մա­նե­ցին մաս­նակ­ցե­լու հա­մար յա­տուկ հան­դի­պու­մի «Եւ­րո­պա­կան միու­թեան հետ ­Հա­յաս­տա­նի եղ­բայ­րաց­ման ծրա­գիր»ի շրջա­գի­ծէն ներս, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ։ ­Հայ­կա­կան կող­մէն մաս­նակ­ցե­ցան Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւոր­ներ Ար­սէն ­Թո­րո­սեան, ­Մի­քա­յէլ ­Թու­մա­սեան եւ Ա­լէք­սէյ ­Սան­տի­քով։
Երկ­կող­մա­նի խօ­սակ­ցու­թիւն­նե­րու ա­ռանց­քը կազ­մեց Ե.Մ.-­Հա­յաս­տան կա­պե­րու խո­րա­ցու­մը, ո­րոնք առն­չուած են խորհր­դա­րան­նե­րու ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան գոր­ծու­նէու­թեամբ՝ յատ­կա­պէս մարդ­կա­յին ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան հար­ցե­րով։ ­Նաեւ քննո­ւե­ցան հա­սա­րա­կաց այլ հար­ցեր եւ ծրա­գիր­ներ։
Եր­կու կող­մե­րը ընդգ­ծե­ցին Եւ­րո­պա­կան եղ­բայ­րաց­ման ծրա­գի­րի ըն­ձե­ռած հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րու կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը, եր­կիր­նե­րու պե­տա­կան հա­մա­կար­գի գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը, կա­ռու­ցա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան խո­րա­ցու­մը եւ փոր­ձա­ռու­թեան փո­խա­նա­կու­մը։

Այ­ցե­լու­թիւն ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան յու­շա­հա­մա­լիր

­Հա­յաս­տան ժա­մա­նած ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը 24 ­Յու­նի­սին այ­ցե­լե­ցին ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան յու­շա­հա­մա­լիր՝ ­Հա­յաս­տա­նի Ա.Ժ. Եւ­րո­պա­կան ամ­բող­ջաց­ման հար­ցե­րու մշտա­կան յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ Ար­ման Ե­ղո­յեա­նի ու­ղեկ­ցու­թեամբ:
­Հիւ­րե­րուն դի­մա­ւո­րեց եւ յու­շա­հա­մա­լի­րի ստեղծ­ման պատ­մու­թիւ­նը ներ­կա­յա­ցուց ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րան-ինս­տի­տու­տի թան­գա­րա­նա­յին աշ­խա­տանք­նե­րու փոխտնօ­րէն ­Լու­սի­նէ Աբ­րա­հա­մեան: Ան հիւ­րե­րուն ներ­կա­յա­ցուց նաեւ ­Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի տա­րած­քին տե­ղադ­րո­ւած ե­րեք խաչ­քա­րե­րու պատ­մու­թիւ­նը, ո­րոնք նո­ւի­րո­ւած են ան­ցեալ դա­րա­վեր­ջին Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ հայ բնակ­չու­թեան նկատ­մամբ ի­րա­կա­նա­ցած ազ­գա­յին զտում­նե­րու ըն­թաց­քին զո­հո­ւած հա­յե­րու յի­շա­տա­կին: ­Յոյն ե­րես­փո­խան­նե­րը ծա­ղիկ­ներ դրին ան­մար կրա­կին առ­ջեւ եւ մէկ վայր­կեա­նի լռու­թեամբ յար­գե­ցին ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ան­մեղ զո­հե­րու յի­շա­տա­կը:
Ա­նոնք շրջե­ցան նաեւ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րա­նը, ուր ծա­նօ­թա­ցան մշտա­կան եւ ժա­մա­նա­կա­ւոր ցու­ցադ­րու­թիւն­նե­րուն: Այ­ցե­լու­թեան ա­ւար­տին գրա­ռում­ներ կա­տա­րե­ցին ­Պա­տո­ւա­ւոր հիւ­րե­րու յու­շա­մա­տեա­նին մէջ: