­Ուր­բաթ՝ 11 ­Հոկ­տեմ­բեր 2019ին, Ս­տե­փա­նա­կեր­տի մշա­կոյ­թի եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան պա­լա­տի դահ­լի­ճին մէջ սկսաւ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Հայ ­դա­տի կեդ­րո­նա­կան խոր­հուր­դի եւ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան հա­մա­կազ­մա­կեր­պու­մով ի­րա­գոր­ծո­ւող՝ «­Հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն յա­նուն ար­դա­րու­թեան եւ խա­ղա­ղու­թեան» խո­րագ­րով Ար­ցա­խի բա­րե­կամ­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վը:
­Յատ­կա­պէս ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­լու եւ ի­րենց գործ­նա­կան ա­ջակ­ցու­թիւ­նը Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին ցոյց տա­լու հա­մար, ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­դա­տի յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, յոյն քա­ղա­քա­կան եւ ա­կա­դե­մա­կան դէմ­քե­րէ բաղ­կա­ցած հնգան­դամ պատուի­րա­կու­թիւն մը Ար­ցախ կ­’այ­ցե­լէ։
Պա­տո­ւի­րա­կու­թեան մաս կը կազ­մեն ­Սե­րէ­սի ­Վի­սալ­թիաս շրջա­նի քա­ղա­քա­պետ Ա­թա­նա­սիոս ­Մաս­լա­րի­նոս, հել­լէն խորհր­դա­րա­նի նախ­կին ե­րես­փո­խան ­Վու­լա ­Թեք­թո­նի­տու, ­Պեղոպոնէսի հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս Մարինա Է­լէֆ­թէ­րիա­տու, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ ի­րա­ւա­բան Ա­րա­յիկ ­Մա­նու­կեան եւ լրագ­րող ­Ռա­ֆա ­Փա­նա­տէ­րօ։ ­Պա­տո­ւի­րա­կու­թեան կ’ըն­կե­րակ­ցի Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­դա­տի յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Խա­չիկ ­Խա­չա­տու­րեան։
­Հա­մա­ժո­ղո­վի բա­ցու­մը կա­տա­րեց Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Ազ­գա­յին ­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­շոտ ­Ղու­լեա­ն: Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեա­ն ու­ղերձ յղեց հա­մա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րուն:
Ող­ջոյ­նի խօս­քե­րով հան­դէս ե­կան ­Հա­մա­ժո­ղո­վի հա­մա­կազ­մա­կեր­պիչ­ներ Ար­ցա­խի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Մա­սիս ­Մա­յի­լեա­ն եւ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Յա­կոբ ­Տէր-­Խա­չա­տու­րեա­ն:
­Յու­նաս­տա­նէն Ար­ցախ այ­ցե­լող պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը ա­ռի­թը պի­տի ու­նե­նայ ա­ռանձ­նա­կի շփում­ներ կա­տա­րե­լու Ար­ցա­խի մէջ։