­Յու­նաս­տա­նի Մ­շա­կոյ­թի եւ մարմ­նա­մար­զի նա­խա­րա­րու­թեան «Ամ­բողջ ­Յու­նաս­տա­նը մէկ մշա­կոյթ է» ծրագի­րի ծի­րէն ներս, «­Փի­լի­սո­փա­յու­թեան եւ լու­սան­կար­չու­թեան» աշ­խա­տա­նո­ցը, «Ար­մե­նի­քա» պար­բե­րա­թեր­թը, Ֆ­լո­րի­նա­յի Հ­նու­թիւն­նե­րու գրա­սե­նեա­կը եւ Հ­նա­գի­տա­կան ​​թան­գա­րա­նը կը կազ­մա­կեր­պեն «Prunus Armeniaca» ցու­ցա­հան­դէ­սը, Ֆ­լո­րի­նա­յի հնա­գի­տա­կան ​​թան­գա­րա­նին մէջ:

­Ձեռ­նար­կը կը նե­րառ­նէ եր­կու տար­բեր գե­ղա­րո­ւես­տա­կան ​​ե­լոյթ­ներ՝
— ­Լու­սան­կար­չու­թեան ցու­ցա­հան­դէս «Ար­մե­նի­քա» պար­բե­րա­թեր­թի լու­սան­կար­չա­կան ար­խի­ւէն: ­Կը ցու­ցադ­րո­ւին պատ­մա­կան պա­հեր ու վկա­յու­թիւն­ներ 1922 թո­ւա­կա­նին հայ գաղ­թա­կան­նե­րու ժա­մա­նու­մէն եւ հա­մայն­քի ա­ռօ­րեա­յէն 1919-1939 թո­ւա­կան­նե­րուն՝ 150 ե­զա­կի պատ­կեր­նե­րով:

­Ցու­ցա­հան­դէ­սի բա­ցու­մը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ
Շաբաթ, 30 Յուլիս 2022, ժա­մը 19:30-ին:

­Ցու­ցա­հան­դէ­սի տե­ւո­ղու­թիւ­նը՝ 28/07/2022 — 28/10/2022:

— «­Երկխօսութիւններ», «Զ­րոյց I-II» ե­րաժշ­տա­կան ​​ներ­կա­յա­ցում։
Ա­ւան­դա­կան եւ ժա­մա­նա­կա­կից հայ­կա­կան ե­րաժշ­տու­թեան զրոյց՝ ­Վա­հան ­Գալս­տեա­նի (տու­տուկ) եւ ­Լեֆ­տե­րիս ­Խա­ւու­ծա­սի (կի­թառ) կողմէ, երգ՝ ­Մա­րիա Ս­պի­րի­տո­նի­տու։

­Տե­ղի պի­տի ու­նե­նան երկու ներկայացումներ`
Ուրբաթ, 29 եւ Շաբաթ, 30 Յուլիս 2022, ժա­մը 20:30-ին:

*Prunus armeniaca — (Prunus* հա­յե­րէն). ­Ծի­րա­նի ծա­ռի գի­տա­կան ​​ա­նո­ւա­նու­մը՝ պտղա­տու ծառ, որ Եւ­րո­պա բե­րո­ւե­ցաւ Ա­րե­ւե­լեան Ա­սիա­յէն, ­Հա­յաս­տա­նի մի­ջո­ցաւ:
*­Հին յու­նա­րէ­նով՝ սալոր: