­Կի­րա­կի, 14 ­Մա­յիս 2023-ի ե­րե­կո­յեան, ­Նի­քէա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի եւ ­Պոն­տա­ցի­նե­րու տե­ղա­կան միու­թեան հա­մա­կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, քա­ղա­քի պոն­տա­կան ցե­ղաս­պա­նու­թեան պու­րա­կին մէջ կանգ­նած յու­շա­կո­թո­ղին առ­ջեւ, տե­ղի ու­նե­ցաւ յար­գան­քի ե­լոյթ, նո­ւի­րո­ւած ­Պոն­տա­ցի­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թեան 104-րդ ­տա­րե­լի­ցին։
­Յա­տուկ հրա­ւէ­րով, յու­շա­տօ­նին ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Գո­քի­նիոյ «­Վա­րան­դեան» կո­մի­տէին կող­մէ ընկ. ­Գէորգ Ա­ւա­գեան, որ յա­նուն շրջա­նի հայ գա­ղու­թին, պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րե­րու կար­գին, ու­ղերձ ար­տա­սա­նեց եւ դափ­նեպ­սակ զե­տե­ղեց։
Իր խօս­քին մէջ ըն­կե­րը մաս­նա­ւո­րա­պէս ընդգ­ծեց, թէ Օս­մա­նեան ­Թուր­քիոյ կող­մէ գոր­ծո­ւած ­Պոն­տո­սի յոյ­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը կը մի­տէր ամ­բող­ջու­թեամբ բնաջն­ջել յու­նա­կան տար­րը յու­նա­կան բնօր­րա­նէն։
Ըն­կե­րը մատ­նան­շեց, թէ այ­սօ­րո­ւան ­Թուր­քիան կը շա­րու­նա­կէ մեր­ժո­ղա­կան կե­ցո­ւածք ցու­ցա­բե­րել իր գոր­ծած ո­ճիր­նե­րուն հան­դէպ, ան­տե­սե­լով ­Հա­յոց, ­Պոն­տա­կան եւ Ա­սո­րա­կան ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու անժխտե­լի ի­րո­ղու­թիւ­նը։ ­Հա­յերն ու յոյ­նե­րը ստի­պո­ւե­ցան լքել ի­րենց պատ­մա­կան հո­ղե­րը, ե­տին թո­ղե­լով հա­զա­րա­մեայ քա­ղա­քակր­թու­թեան ի­րենց օր­րա­նը եւ պատ­մամ­շա­կու­թա­յին հսկայ ժա­ռան­գու­թիւ­նը։
Ընկ. Ա­ւա­գեան յայտ­նեց ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի զօ­րակ­ցու­թիւ­նը ­Պոն­տա­ցի­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման պայ­քա­րին՝ մին­չեւ ցե­ղաս­պան ­Թուր­քիան եւ մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քը ճանչ­նան եւ հա­տու­ցեն ցե­ղաս­պա­նո­ւած ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ար­դար դա­տը։

ԹՂԹԱԿԻՑ