19 ­Մա­յիս 2019ը նշա­նա­ւո­րեց ­Պոն­տո­սի յոյ­նե­րուն դէմ թրքա­կան պե­տու­թեան գոր­ծադ­րած ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կը: ­Յոյն ժո­ղո­վուր­դին եւ քա­ղա­քա­կիրթ մարդ­կու­թեան հա­մար կա­րե­ւոր ո­գե­կո­չում մըն էր, որ տար­բեր ե­լոյթ­նե­րով նշո­ւե­ցաւ Ա­թէն­քի, ­Փի­րէա­յի, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի եւ ­Յու­նաս­տա­նի բո­լոր քա­ղաք­նե­րու տա­րած­քին։
Այս ա­ռի­թով, պոն­տա­կան միու­թիւն­նե­րը ձեռ­նարկ­նե­րու շարք մը կազ­մա­կեր­պած էին անց­նող շա­բա­թա­վեր­ջին:
Ա­թէն­քի մէջ, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ Ա­տի­կէի մարզ­պե­տու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած ո­գե­կո­չա­կան պաշ­տօ­նա­կան ձեռ­նարկ­նե­րուն, Ա­թէն­քի մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւած հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօ­նին, նա­խա­գա­հու­թեամբ Ա­թէն­քի եւ հա­մայն ­Յու­նաս­տա­նի մետ­րո­պո­լիտ Իէ­րո­նի­մոս Սրբա­զա­նի, ­Կի­րա­կի՝ 19 ­Մա­յի­սի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, յա­ջոր­դա­բար Ա­թէն­քի ­Սին­տաղ­մա­յի հրա­պա­րա­կի Ան­ծա­նօթ ­Զի­նո­ւո­րի յու­շա­դամ­բա­նին առ­ջեւ՝ ծաղ­կեպ­սակ­նե­րու զե­տեղ­ման ա­րա­րո­ղու­թեան։
­Դափ­նեպ­սակ զե­տե­ղեց Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խում­բին կող­մէ ընկ. ­Խա­չիկ Ա­պա­րեան՝ յար­գե­լով օս­մա­նեան ­Թուր­քիոյ կող­մէ ի­րա­գոր­ծո­ւած ­Պոն­տո­սի յոյ­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կը:
Զ­գա­ցու­մը, յու­շը եւ պատ­գամ­նե­րը յատ­կան­շե­ցին ­Սին­տաղ­մա­յի քա­ղա­քա­կան ձեռ­նար­կը, ո­րու կեդ­րո­նա­կան բա­նա­խօ­սը թուրք գործիչ ­Թա­մէր ­Չի­լին­կիրն էր։ «Ես եւ ըն­կեր­ներս նե­րո­ղու­թիւն կը հայ­ցենք ձեզ­մէ։ ­Նե­րո­ղու­թիւն՝ մեր մեծ պա­պե­րու հաշ­ւոյն, ո­րոնք չկա­րո­ղա­ցան պաշտ­պա­նել ձեր մեծ հայ­րե­րը, 100 տա­րի­ներ ա­ռաջ։ ­Նե­րո­ղու­թիւն կը հայ­ցենք նաեւ ո­րով­հե­տեւ հա­ւա­տա­ցինք այդ սու­տե­րը, զորս 100 տա­րի­ներ շա­րու­նակ տա­րա­ծեց թրքա­կան պե­տու­թիւ­նը» ը­սաւ ­Չի­լին­կիր։ Ող­ջոյ­նի խօս­քե­րով հան­դէս ե­կան Ա­թէն­քի քա­ղա­քա­պե­տի պաշ­տօ­նա­վա­րող Եոր­ղոս Պ­րու­լիաս, որ խոս­տա­ցաւ, թէ ­Պոն­տո­սի յոյ­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թեան նո­ւի­րո­ւած յու­շար­ձան պի­տի զե­տե­ղո­ւի Ա­թէն­քի կեդ­րո­նէն ներս, ինչ­պէս նաեւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­մա­պոն­տա­կան միու­թեան նա­խա­գահ Եոր­ղոս ­Վա­րի­թի­միա­տիս, որ շետ­շեց՝ թէ «­Հա­յե­րու եւ Ա­սո­րի­նե­րու տա­րած պայ­քա­րին կը միա­նանք, մեր բո­լոր ու­ժե­րով, յա­ջողց­նե­լու հա­մար ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեանց մի­ջազ­գա­յին դա­տա­պար­տու­մը»։
­Ձեռ­նար­կին ա­ւար­տին քայ­լար­շաւ տե­ղի ու­նե­ցաւ դէ­պի Ա­թէն­քի թրքա­կան դես­պա­նա­տուն, ուր մաս­նակ­ցե­ցան Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ան­դամ­նե­րը, պաս­տա­ռով եւ Ե­ռա­գոյն դրօ­շակ­նե­րով։
­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ա­յիա ­Սո­ֆիա ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կազ­մա­կեր­պուած հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Ար­թին Աբ­րա­հա­մեա­ն, որ ծաղ­կեպ­սակ զե­տե­ղեց զո­հե­րու յի­շա­տա­կին:
Եր­կու տար­բեր ե­լոյթ­նե­րու՝ հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նի ­Նաու­սա­յի Է­փիս­քո­փիի եւ ­Քիլ­քի­սի Աք­սիու­փո­լիի մէջ, հան­դէս ե­կաւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Պետ­րոս ­Հա­լա­ճեան։
­Գոր­ծակ­ցու­թեան այս բո­լոր նա­խա­ձեռ­նու­թեանց եւ ե­լոյթ­նե­րուն ըն­թաց­քին, միշտ շեշ­տո­ւած է, թէ մարդ­կու­թեան դէմ գոր­ծո­ւած այս­պի­սի ո­ճիր­նե­րու կան­խար­գիլ­ման միակ մի­ջո­ցը՝ միաս­նա­կան ու ա­մուր ռազ­մա­վա­րու­թեան մը որ­դեգ­րումն է:

­Հա­յաս­տա­նի մէջ

­Պոն­տո­սի յոյ­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թեան տա­րե­լի­ցին առ­թիւ, ­Հա­յաս­տա­նի մէջ յու­նա­կան հա­մայն­քը նոյն­պէս այ­ցե­լեց ­Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շա­հա­մա­լի­րը՝ ծաղ­կեպ­սակ զե­տե­ղե­լով ան­մար կրա­կին մօտ:
­Հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը մա­տու­ցո­ւե­ցաւ հա­յե­րէն եւ յու­նա­րէն լե­զու­նե­րով: ­Շուրջ տասը տա­րի­ներ է, որ ­Մա­յիս 19ին, յու­նա­կան հա­մայն­քի պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը յա­ճախ կը բարձ­րա­նայ ­Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շա­հա­մա­լիր, ուր կը դի­մա­ւո­րո­ւի ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րա­նի պաշ­տօ­նէու­թեան կող­մէ:
­Պոն­տո­սի յոյ­նե­րը վեր­ջին տաս­նա­մեա­կին ըն­թաց­քին աշ­խոյժ աշ­խա­տանք կը ծա­ւա­լեն՝ պա­հան­ջե­լով ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը ­Թուր­քիոյ կող­մէ: ­Հա­կա­ռակ հար­ցի ար­ծարծ­ման կարճ ժա­մա­նա­կին, այս ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման եւ դա­տա­պարտ­ման մա­սին աշ­խա­տան­քը մեծ ոս­տում­նե­րով կը յա­ռա­ջա­նայ, յատ­կա­պէս Ա.Մ.­Ն.ի եւ Աւստ­րա­լիոյ մէջ, ուր յու­նա­կան մե­ծա­թիւ հա­մայնք­ներ գո­յու­թիւն ու­նին:
­Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի եր­կար տա­րի­նե­րու նա­խան­ձախն­դիր ու հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տան­քին շնոր­հիւ, կա­րե­լի ե­ղած է բազ­միցս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն­ներ հաս­տա­տել պոն­տոս­ցի­նե­րու եւ ա­սո­րի­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ, ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցին կա­պակ­ցու­թեամբ: