Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան 40-րդ ­բա­նա­կու­մը իր դռնե­րը փա­կեց 30 Օ­գոս­տո­սին, ­Քա­լա­մո­սի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս։ ­Մօտ 75 պա­տա­նի­ներ, 11 վա­րիչ­նե­րու հսկո­ղու­թեան տակ, գե­ղե­ցիկ բնու­թեան մէջ վա­յե­լե­ցին 10-օ­րեայ հա­յա­շունչ մթնո­լորտ մը, վե­րա­նո­րո­գե­լով ի­րենց ազ­գա­յին ապ­րում­նե­րը եւ ուխ­տը։
­Հա­կա­ռակ որ բա­նա­կու­մի յո­բե­լի­նա­կան 40-րդ ­տա­րե­դար­ձը բա­խե­ցաւ թա­գա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռած պե­տա­կան սեղ­մում­նե­րուն, ո­րով այս ան­գամ կա­րե­լի չե­ղաւ հրա­պա­րա­կա­յին պատ­շաճ հան­դի­սու­թեամբ, ծնող­նե­րու եւ ժո­ղո­վուր­դի ներ­կա­յու­թեամբ տօ­նել նշա­նա­կա­լից այս հանգ­րո­ւա­նը, այ­սու­հան­դերձ, բո­լոր բա­նա­կող­նե­րուն մէջ ար­մա­տա­ցան այն իւ­րա­յա­տուկ զգա­ցում­նե­րը, ո­րոնք կը ստեղ­ծո­ւին հա­ւա­քա­կան կեան­քի ըն­թաց­քին։ ­Հա­յա­խօ­սու­թիւ­նը, ըն­կե­րա­սի­րու­թիւ­նը, ­Հա­յաս­տանն ու Ար­ցա­խը, հայ ա­զա­տագ­րա­կան հե­րո­սա­պա­տու­մը ու հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի կայծկլ­տում­նե­րը բո­ցա­վա­ռե­ցան մեր պա­տա­նի­նե­րու հո­գեմ­տա­յին մատ­ղաշ էու­թեան մէջ, ա­նոնց պար­գե­ւե­լով հա­յա­տիպ կեն­ցա­ղի ան­փո­խա­րի­նե­լի պա­հեր։ ­Վարձ­քը կա­տար բո­լոր դե­րա­կա­տար­նե­րուն, ո­րոնք այս դժո­ւար պայ­ման­նե­րուն մէջ ի­րա­գոր­ծե­ցին 40-րդ ­բա­նա­կու­մը, եւ մա­նա­ւանդ՝ ծնող­նե­րուն, որ այս տա­րո­ւան իւ­րա­յա­տուկ պայ­ման­նե­րուն մէջ ան­գամ մը եւս ի­րենց զա­ւակ­նե­րը վստա­հե­ցան Հ.Յ.Դ. ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան հա­յա­կերտ նպա­տակ­նե­րուն։