­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րան-հիմ­նար­կին ջան­քե­րով՝ կա­րե­լի ե­ղաւ յայտ­նա­բե­րել մին­չեւ օրս ան­յայտ մնա­ցած շուրջ քսան­հինգ նոր լու­սան­կար` ­Մու­սա ­Լե­րան ­Հե­րո­սա­մար­տի մաս­նա­կից­նե­րը ֆրան­սա­կան ռազ­մա­նա­ւե­րուն մի­ջո­ցով տար­հա­նե­լու տե­սա­րան­նե­րով: Այս մա­սին, դի­մա­տետ­րի իր է­ջին, նշած է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րան-հիմ­նար­կի տնօ­րէն ­Հայկ ­Դե­մո­յեան։
­Յայտ­նա­բե­րո­ւած բնօ­րի­նակ լու­սան­կար­նե­րը առ­նո­ւած են 1915 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, ֆրան­սա­կան ռազ­մա­ծո­վա­յին նա­ւա­տոր­մի սպա­յի մը կող­մէ: ­Լու­սան­կար­նե­րը կը ներ­կա­յաց­նեն նա­ւակ­նե­րով խա­ղաղ հայ բնակ­չու­թիւ­նը դէ­պի ռազ­մա­նա­ւեր տե­ղա­փո­խե­լու գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը, նա­ւե­րու տախ­տա­կա­մա­ծին ա­նոնց տե­ղա­ւո­րումն ու այլ տե­սա­րան­ներ:
­Նո­րա­յայտ բնօ­րի­նակ այս լու­սան­կար­նե­րը հան­րու­թեան պի­տի ներ­կա­յա­ցո­ւին 2018 Ապ­րի­լին: