­Սի­րե­լի՛ հայ­րե­նա­կից­ներ,

­Վեր­ջին քա­ղա­քա­կան զար­գա­ցում­նե­րի կա­պակ­ցու­թեամբ հարկ ենք հա­մա­րում ո­րո­շա­կի պար­զա­բա­նում­ներ ներ­կա­յաց­նե­լու՝ մի շարք հար­ցե­րի հետ կա­պո­ւած մեր մօ­տե­ցում­նե­րի եւ դիր­քո­րո­շում­նե­րի վե­րա­բե­րեալ.-

1) Ազ­գա­յին հա­մա­ձայ­նու­թեան կա­ռա­վա­րու­թեա­նը մաս կազ­մե­լու Հ.Յ.Դ. ո­րո­շու­մը պայ­մա­նա­ւո­րո­ւած է ե­ղել հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան շար­ժու­մը ար­դիւ­նա­ւո­րե­լու, եր­կի­րը ա­ռանց ցնցում­նե­րի զար­գաց­ման նոր հուն տե­ղա­փո­խե­լու ան­կեղծ մղու­մով: ­Մենք հա­ւա­տա­րիմ ենք ե­ղել մեր պայ­մա­նա­ւո­րո­ւա­ծու­թիւն­նե­րին եւ փոր­ձել ենք հա­մա­խո­հու­թեամբ կար­գա­ւո­րել բո­լոր ա­ռա­ջա­ցող խնդիր­նե­րը` ան­կախ անց­նող ա­միս­նե­րի ըն­թաց­քում ար­տա­քին եւ ներ­քին քա­ղա­քա­կան տար­բեր հար­ցե­րի վե­րա­բե­րեալ տա­րա­կար­ծիք մօ­տե­ցում­նե­րից եւ գոր­ծե­լաո­ճի տար­բե­րու­թիւն­նե­րից:

2) Ե­րե­ւա­նի Ա­ւա­գա­նու ար­տա­հերթ ընտ­րու­թիւն­նե­րի քա­րո­զար­շա­ւից մեկ­նար­կած գոր­ծըն­թա­ցը ար­հես­տա­կա­նօ­րէն լա­րո­ւա­ծու­թիւն հա­ղոր­դեց ներ-քա­ղա­քա­կան կեան­քին: ­Հա­սա­րա­կու­թեա­նը պատ­նէշ­նե­րով տա­րան­ջա­տե­լու, քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րին յա­նի­րա­ւի կեր­պով «սեւ ու սպի­տա­կի» բա­ժա­նե­լու փոր­ձը, ըստ էու­թեան, հար­ցա­կա­նի տակ դրեց գոր­ծըն­կե­րա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը, իսկ հե­տա­գայ զար­գա­ցում­նե­րը փաս­տե­ցին, որ դրա հա­մար վստա­հու­թեան պա­շա­րը հա­սել է նո­ւա­զա­գոյ­նի: Ազ­գա­յին հա­մա­ձայ­նու­թեան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նից դուրս գա­լու ո­րո­շու­մը այդ պայ­ման­նե­րում ուղ­ղա­կի ան­խու­սա­փե­լի էր:

3) ­Շա­հար­կում­նե­րի տե­ղիք տո­ւած «Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի կա­նո­նա­կարգ» օ­րէն­քում փո­փո­խու­թիւն­նե­րի նա­խա­գի­ծը, ո­րին կողմ է քո­ւէար­կել Հ.Յ.Դ. պատ­գա­մա­ւո­րա­կան խմբակ­ցու­թիւ­նը, ո­րե­ւէ կերպ նպա­տակ չի ու­նե­ցել ձա­խո­ղել ար­տա­հերթ ընտ­րու­թիւն­նե­րի անց­կաց­ման շուրջ բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցը, ընդ­հա­կա­ռա­կը` այն մի­տո­ւած է ե­ղել ե­րաշ­խա­ւո­րե­լու սահ­մա­նադ­րա­կան ճա­նա­պար­հով եւ բա­ցա­ռա­պէս ի­րա­ւուն­քի ու­ժով Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի ար­ձա­կու­մը: ­Մէկ տա­րո­ւայ ըն­թաց­քում ար­տա­հերթ խորհր­դա­րա­նա­կան ըն­տու­թիւն­նե­րի անց­կաց­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը յստակ ամ­րագ­րո­ւած է կա­ռա­վա­րու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան ծրագ­րում եւ ո­րե­ւէ կերպ չի վի­ճար­կո­ւել: ­Սա­կայն հարկ է նկա­տի ու­նե­նալ, որ ար­տա­հերթ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րի անց­կա­ցու­մը ի սկզբա­նէ են­թադ­րում էր յստակ քայ­լեր եւ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ ընտ­րա­կան օ­րէնսգրքի եւ ընտ­րա­կան հա­մա­կար­գի էա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րի ի­րա­կա­նաց­ման ուղ­ղու­թեամբ` ի­րա­պէս ա­զատ, ար­դար, թա­փան­ցիկ եւ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ անց­կաց­նե­լու նպա­տա­կով: Այս ա­ռու­մով կա­րե­ւոր է նաեւ, որ մին­չեւ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րը անդ­րա­դարձ կա­տա­րո­ւի ­Հա­յաս­տա­նի ոս­տի­կա­նու­թեան կար­գա­վի­ճա­կի փո­փո­խու­թեան հար­ցին` նրա գոր­ծու­նէու­թիւնն ա­ւե­լի լայն հան­րա­յին եւ խորհր­դա­րա­նա­կան վե­րահս­կո­ղու­թեան տակ դնե­լու հա­մար, ին­չը նաեւ պայ­մա­նա­ւո­րո­ւած է ընտ­րա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րում ոս­տի­կա­նու­թեա­նը կա­ռա­վա­րու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան ծրագ­րով վե­րա­պա­հո­ւած դե­րա­կա­տա­րու­թեամբ:

4) Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի ար­տա­հերթ ընտ­րու­թիւն­նե­րի ժամ­կէ­տը ա­մե­նա­կա­րե­ւոր հար­ցը չէ օ­րա­կար­գում: Ա­ռա­ւել կա­րե­ւոր են ընտ­րու­թիւն­նե­րի անց­կաց­ման ո­րա­կը եւ դրա հա­մար քա­ղա­քա­կան եւ բա­րո­յա­հո­գե­բա­նա­կան մթնո­լոր­տի ձե­ւա­ւո­րու­մը, ի­րա­ւա­կան եւ կազ­մա­կեր­պա­կան նա­խադ­րեալ­նե­րի ստեղ­ծու­մը: Օր ա­ռաջ քո­ւէար­կու­թիւն կազ­մա­կեր­պե­լու ցան­կու­թիւ­նը վտան­գում է մրցակ­ցա­յին ընտ­րու­թիւն­նե­րի կազ­մա­կեր­պու­մը եւ նպաս­տա­ւոր պայ­ման­ներ է ստեղ­ծում իշ­խող քա­ղա­քա­կան ու­ժի հա­մար: ­Հա­մա­խո­հու­թեամբ, յստակ ­Ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէ­սով ար­տա­հերթ ընտ­րու­թիւն­նե­րի անց­կաց­ման օ­րա­կար­գը, հա­կա­յե­ղա­փո­խու­թեան վտան­գի պատ­րո­ւա­կով վի­ժեց­նե­լու եւ չհիմ­նա­ւո­րո­ւած փաս­տարկ­նե­րով հապշ­տապ անց­կաց­նե­լու փոր­ձը ա­նըն­դու­նե­լի նկա­տե­լով` խո­րա­պէս հա­մո­զո­ւած ենք, որ պար­տադ­րան­քով եւ սպառ­նա­լիք­նե­րով տե­ղի ու­նե­ցող քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րը եր­կի­րը չեն կա­րող տա­նել ճիշդ ճա­նա­պար­հով:

5) Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի եւ պատ­գա­մա­ւո­րի սահ­մա­նադ­րու­թեամբ ե­րաշ­խա­ւո­րո­ւած ան­ձեռնմ­խե­լիու­թեան փաս­տա­ցի վե­րաց­մանն ուղ­ղո­ւած բռնու­թիւ­նը կամ բռնու­թիւն գոր­ծե­լու սպառ­նա­լի­քը մի­տո­ւած են խա­թա­րե­լու ընտ­րու­թիւն­նե­րի կազ­մա­կերպ­ման բնա­կան ըն­թաց­քը: Ուս­տի գոր­ծա­դիր իշ­խա­նու­թիւ­նը, այդ թւում` ի­րա­ւա­պահ մար­մին­նե­րը ո՛չ միայն պար­տա­ւոր են բա­ցա­յայ­տե­լու եւ վե­րաց­նե­լու նման ե­րե­ւոյթ­նե­րը, այլ նաեւ քրէա­կան պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան են­թար­կե­լու մե­ղա­ւոր­նե­րին:

6) ­Հա­մո­զո­ւած ենք, որ ի­րա­վի­ճա­կը սրե­լու, պայ­մա­նա­ւո­րո­ւա­ծու­թիւն­նե­րը խախ­տե­լու եւ դա­ւադ­րու­թիւն­նե­րի կեղծ մե­ղադ­րանք­նե­րը հա­սա­րա­կու­թեան ու­շադ­րու­թիւ­նը ընտ­րու­թիւն­նե­րի հա­մար ա­զատ եւ մրցակ­ցա­յին պայ­ման­ներ ա­պա­հո­վե­լու հրա­մա­յա­կա­նից շե­ղե­լու փոր­ձեր են: Ս­տի­պո­ւած ենք ար­ձա­նագ­րե­լու, որ գործ ու­նենք ուղ­ղա­կի ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան ա­նո­ւան տակ ­Հա­յաս­տա­նում քա­ղա­քա­կան մե­նիշ­խա­նու­թիւն հաս­տա­տե­լու նո­րօ­րեայ փոր­ձի հետ: ­Վե­րա­դարձն ան­ցեա­լին բա­ցա­ռո­ւած է, բայց որ­պէս­զի ներ­կան եւ ա­պա­գան լի­նեն ե­րաշ­խա­ւո­րո­ւած` անհ­րա­ժեշտ է չկրկնել նախ­կին սխալ­նե­րը: ­Հա­մո­զո­ւած ենք, երկ­խօ­սու­թեան հնա­րա­ւո­րու­թիւն դեռ կայ եւ քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի հա­մա­խո­հու­թեամբ կա­րե­լի է գտնել ի­րա­վի­ճա­կի հան­գու­ցա­լուծ­ման ճիշդ ճա­նա­պար­հը:

Հ.Յ.Դ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՄԱՐՄԻՆ