Յայտարարութիւն­

0
32

Օրհ­նու­թեամբ ­Թե­միս ­Բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­րաշ­նորհ Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեա­նի,
­Կի­րա­կի, 20 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւող Ս. Եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, ­Նա­խա­տօ­նակ պի­տի կա­տա­րո­ւի՝ «Ըն­ծա­յումն ­Սուրբ Աս­տո­ւա­ծած­նի ե­րից ա­մա­ց ի ­Տա­ճարն» տօ­նին ա­ռի­թով:
Ա­ւար­տին, ե­կե­ղեց­ւոյս Ս. ­Խո­րա­նին եր­կա­րա­մեայ խո­նարհ ծա­ռա­յող եւ Ա­թէն­քի Աս­տո­ւա­ծա­բա­նա­կան ­Հա­մալ­սա­րա­նի ­Մա­գիստ­րոս կո­չու­մի թեկ­նա­ծու ­Բա­րեշ­նորհ ­Լե­ւոն Սրկ. Ու­նա­նեան, պի­տի ներ­կա­յաց­նէ (­յու­նա­րէ­նով), տօնին հետ ա­ռըն­չո­ւած Ս. Գ­րա­յին եւ Աս­տո­ւա­ծա­բա­նա­կան գի­տե­լիք­ներ:
Պի­տի յա­ջոր­դէ հա­մեստ հիւ­րա­սի­րու­թիւն մը, պատ­րաս­տո­ւած ­Տիկ­նանց մարմ­նոյ կող­մէ:
Այս ու­րա­խ ա­ռի­թով կը հրա­ւի­րենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դիը մաս­նա­կից դառ­նա­լու ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն եւ զար­գաց­նե­լու իր հո­գե­ւոր-ե­կե­ղե­ցա­կան գի­տե­լիք­նե­րը:

Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ Ե­կե­ղե­ցի