Սի­րե­լի ­Հայ­րե­նա­կից­ներ,
Ար­ցա­խը ծանր վի­րա­ւոր է, ­Հա­յաս­տա­նը հի­ւանդ, հայ զի­նո­ւո­րը ան­դա­մա­լոյծ։ Այս բո­լո­րին ի դար­ման եւ վե­րա­կանգնումի աշ­խա­տանք կա­տա­րո­ղը պէտք է ըլ­լանք մենք, բո­լորս միա­ցեալ ու­ժե­րով ոտ­քի կանգ­նեց­նե­լու եւ վե­րա­կեն­դա­նաց­նե­լու մեր զոյգ հայ­րե­նիք­նե­րը եւ հե­րոս զինուոր­նե­րը։
Այս տա­րի գո­հա­բա­նու­թեան օ­րո­ւան հեռուստամարա­թո­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­26 Նո­յեմ­բե­րին սա­կա­ւա­ժամ, նկատի ունենալով հա­մա­ճա­րա­կի կա­նոն­նե­րը։ ­Սա­կայն հա­մա­հայ­կա­կան դրա­մա­հա­ւա­քը պի­տի ըն­թա­նայ շա­րու­նա­կա­բար, ինք­նա­բուխ ա­ռանց կա­մա­ւոր­նե­րու հե­ռա­խօ­սա­կա­պե­րուն։

­Բո­լոր ­յու­նաս­տա­նաբ­նակ հա­յու­թեան կոչ կ­՚ը­նենք
մաս­նակ­ցիլ այս օր­հա­սա­կան դրա­մա­հա­ւա­քին,
ներդ­նե­լով ի­րենց նիւ­թա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւ­նը
­Հա­յաս­տան ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի
­Յու­նաս­տա­նի մաս­նա­ճիւ­ղի ՓԻՐԷՈՍ դրա­մա­տան
հա­շո­ւին՝ նշե­լով ի­րենց ա­նուն-մա­կա­նու­նը։

Hayastan All-Armenian Fund Greece:
Bank Name: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Account number: 5195-050350-189
IBAN: GR 410172195000-5195-050350-189

­Հա­յաս­տան ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րամ
­Յու­նաս­տա­նի մաս­նա­ճիւ­ղի մար­մին