­Սի­րե­լի՛ հայ­րե­նա­կից­ներ,

Ինչ­պէս տե­ղեակ էք նա­խա­պէս լոյս տե­սած մեր զոյգ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով, ըն­թաց­քի մէջ են Ար­ցա­խի եւ ­Հա­յաս­տա­նի մեր կա­րի­քա­ւոր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն հա­մար ­Յու­նաս­տա­նէն ու­ղար­կո­ւե­լիք մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րը։
Գո­հու­նա­կու­թեամբ կը յայ­տա­րա­րենք, թէ կը գտնո­ւինք ծրագ­րի վերջ­նա­կան փու­լին, յա­տուկ թռիչ­քի մը ա­պա­հո­վու­մով, որ ­Հա­յաս­տան պի­տի մեկ­նի ­Դեկ­տեմ­բեր ամ­սո­ւայ ա­ռա­ջին տաս­նօ­րեա­կին մէջ։
­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի մէջ ար­դէն ստո­րագրո­ւած զի­նա­դա­դա­րը կտրուկ կեր­պով վե­րա­փոխ­ման են­թար­կեց մեր կող­մէ հան­գա­նա­կուող ի­րե­րու ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւ­նը: ­Ներ­կայ դրու­թեամբ, նա­խա­պա­տո­ւու­թիւն պէտք է տրո­ւի ­Հա­յաս­տան առ­ժա­մա­բար հաս­տա­տո­ւած մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րու կեն­սա­կան կա­րիք­նե­րուն, ո­րոնք դէմ յան­դի­ման կը գտնո­ւին ձմեռ­նա­յին դա­ժան պայ­ման­նե­րու, ան­տուն եւ ա­նօ­թե­ւան:
Այս ի­մաս­տով կա­րե­լի է բա­ւա­րար նկա­տել ար­դէն ա­պա­հո­վո­ւած դե­ղո­րայ­քի քա­նա­կը։ ­Յետ այ­սու, յանձ­նա­րա­րե­լի է մեր ճի­գը կեդ­րո­նացնել տաք հա­գուս­տե­ղէն­նե­րու ա­պա­հով­ման մէջ։ (Ս­տո­րեւ կը գտնէք վե­րա­նա­յո­ւած ցան­կը): Ան­շուշտ, դե­ղո­րայք ար­դէն ա­պա­հո­ված մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը կրնան այդ քա­նա­կու­թիւ­նը յանձ­նել ո­րո­շո­ւած վայ­րե­րուն:
Նոր նո­ւի­րա­տո­ւու­թեանց դի­մող մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րէն կը խնդրենք, որ ի­րենց ներդ­րու­մը կա­տա­րեն տար­բեր տե­սա­կի ձմեռ­նա­յին հա­գուս­տե­ղէն ա­պա­հո­վե­լով (ե­րե­խա­նե­րու, կնո­ջա­կան, ե­ւայլն):
Ս­տո­րեւ կը հրա­տա­րա­կենք անհ­րա­ժեշտ ի­րե­րու վե­րա­նա­յո­ւած ցան­կը։ Յս­տակ են նաեւ նո­ւէր­նե­րը յանձ­նե­լու վայ­րերն ու ճշգրիտ օ­րերն ու ժա­մե­րը: ­Կը խնդրենք մեր բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րէն, բծախնդ­րու­թեամբ հե­տե­ւիլ պե­տու­թեան կող­մէ ճշդո­ւած ա­ռող­ջա­պա­հա­կան կա­նոն­նե­րուն, հե­ռա­ւո­րու­թիւն­ներ պա­հե­լով ու ա­ռող­ջա­պա­հա­կան դի­մակ­ներ կրե­լով:

­Սի­րե­լի՛ հայ­րե­նա­կից­ներ

­Մար­դա­սի­րա­կան ա­ջակ­ցու­թեան այս կա­րե­ւոր նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը, մեր բո­լո­րի կող­մէ փոքր ներդ­րում է՝ Ար­ցա­խի եւ ­Հա­յաս­տա­նի մեր քոյ­րե­րու ու եղ­բայր­նե­րու կա­րիք­նե­րը մա­սամբ գո­հաց­նե­լու ա­ռու­մով: ­Հա­մադ­րո­ւած կեր­պով պի­տի տանք մեր կա­րե­լին այս ուղ­ղու­թեամբ, չի բա­ցա­րե­լով որ ա­պա­գա­յին կրկին պի­տի դի­մո­ւի նման նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րու: ­Բո­լո­րիս ա­ջակ­ցու­թեամբ, միաս­նա­բար, մեր շօ­շա­փե­լի ներդ­րու­մը կրնանք բե­րել մեր զոյգ հայ­րե­նիք­նե­րուն, պա­տե­րազ­մի թո­ղած խոր վէր­քե­րը մա­սամբ սպիաց­նե­լու նպա­տա­կով:

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խաչ
­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խաչ

 

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΑΓΚAΙΑ ΥΛΙΚΑ
(Για παιδιά, γυναίκες, έφηβους, γέροντες κλπ)

1. Αδιάβροχα και μάλλινα μπουφάν
2. Βαμβακερά μπλουζάκια
3. Βαμβακερά εσώρουχα
4. Ζεστά εσώρουχα (φανελάκια και σκελέες)
5. Μάλλινες κάλτσες
6. Βαμβακερές κάλτσες
7. Ζεστά γάντια (μάλλινα)
8. Μάλλινοι σκούφοι
9. Μάλλινες κουβέρτες
10. Αθλητικές φόρμες
11. Παντελόνια (όλα τα μεγέθη)
12. Παπούτσια – Μποτάκια (όλων των τύπων)
13. Καλσόν γυναικεία (χονδρά)
14. Μάλλινα κασκόλ
15. Μάλλινα πουλόβερ
16. Πατερίτσες μασχάλης
17. Πατερίτσες αγκώνα
18. Αναπηρικό καροτσάκι
19. Μπαστούνια

ΩΡΑΡΙΟ και ΧΩΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ της ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

­Ժա­մա­նա­կա­ցոյց եւ վայ­րեր ուր պի­տի յանձ­նո­ւին նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րը

Ա­թէնք — Αθήνα

­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կումբ –Αρμενικό Σχολείο Νέου Κόσμου «Αγκοπιάν»
Διεύθυνση: Σαρκουδίνου 120, Αθήνα 11745 —
Τηλ. Επικοινωνίας: 6945 222550

Σαββάτο 28/11/2020 ώρες 11:00πμ – 01:00μμ και
06:00μμ – 08:00μμ,
Κυριακή 29/11/2020 ώρες 11:00πμ – 01:00μμ και
06:00μμ – 08:00μμ,
Δευτέρα 30/11/2020, ώρες 06:00μμ – 08:00μμ,
Τετάρτη 02/12/2020, ώρες 06:00μμ – 08:00μμ,
Σαββάτο 05/12/2020, ώρες 11:00πμ – 01:00μμ και
06:00μμ – 08:00μμ,
Κυριακή 06/12/2020, ώρες 11:00πμ – 01:00μμ και
06:00μμ – 08:00μμ,

­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ­Կեդ­րոն —
Αρμενικό Σχολείο Νίκαιας «Ζαβαριάν»
Διεύθυνση: Μπελογιάννη και Μυλασσών 18, Νίκαια 184 50 — Τηλ. Επικοινωνίας: 6978 821789

Σαββάτο 28/11/2020 ώρες 11:00πμ – 01:00μμ και
05:00μμ – 07:00μμ,
Κυριακή 29/11/2020 ώρες 11:00πμ – 01:00μμ και
05:00μμ – 07:00μμ,
Δευτέρα 30/11/2020, ώρες 06:00μμ – 08:00μμ,
Τετάρτη 02/12/2020, ώρες 06:00μμ – 08:00μμ,
Σαββάτο 05/12/2020, ώρες 11:00πμ – 01:00μμ και
05:00μμ – 07:00μμ,
Κυριακή 06/12/2020, ώρες 11:00πμ – 01:00μμ και
05:00μμ – 07:00μμ,

­Գա­րէա­յի «Ա­զա­տա­մարտ» Ազ­գա­պատ­կան սրահ – Αρμενική λέσχη Καρέα «Αζανταμάρντ»
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 19, Καρέας Βύρωνας 16233 — Τηλ. Επικοινωνίας: 6937 029804

Σαββάτο 28/11/2020 ώρες 11:00πμ – 02:00μμ
Κυριακή 29/11/2020 ώρες 11:00πμ – 02:00μμ
Τετάρτη 02/12/2020, ώρες 10:00μμ – 01:00μμ,
Σαββάτο 05/12/2020, ώρες 10:00πμ – 01:00μμ,
Κυριακή 06/12/2020, ώρες 10:00πμ – 01:00μμ,

­Թե­սա­ղո­նի­կէ – Θεσσαλονίκη

­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղե­ցի – Γραφεία Αρμενικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Διαλέττη 4, Θεσσαλονίκη 546 21
Τηλ. Επικοινωνίας:. 6932842699

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου έως και 5 Δεκεμβρίου 2020 — Καθημερινά ώρες 11:00πμ – 01:00μμ και 05:00μμ – 08:00μμ,

Թ­րա­կիա – Θράκη

Καβάλα:
Αίθουσα Αρμενικής εκκλησίας — Ι. Σγουρού 4 (Πίσω από τον Ι.Ν.του Αγίου Παύλου), Καβάλα

Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο 11.00π.μ. -1.00μ.μ. (έως 5 Δεκεμβρίου 2020)

Ξάνθη:
Αίθουσα Αρμενικής εκκλησίας, Αγίου Ελευθερίου 54, Ξάνθη
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 5.00μ.μ.-8.00μ.μ. (έως 5 Δεκεμβρίου 2020)

Αλεξανδρούπολη:
Αίθουσα της Αρμενικής εκκλησίας, Αν.Θράκης 56, Αλεξανδρούπολη
Δευτέρα έως Παρασκευή 11.00π.μ.-1.00μ.μ. (έως 5 Δεκεμβρίου 2020)

Κομοτηνή:
Αίθουσα της Αρμενικής εκκλησίας, Αρμενίου 2, Κομοτηνή
Καθημερινά 5.00μ.μ.-8.00μ.μ. (έως 5 Δεκεμβρίου 2020)